W „Hutniku” wciąż nie ma porozumienia w kwestii opłat za windy

Mimo wstępnych zapowiedzi kompromisu, nie udało się załagodzić konfliktu na linii spółdzielcy – władze Spółdzielni Mieszkaniowej ?Hutnik?, dotyczącego narzuconego wnoszenia przez mieszkańców parteru opłat za windy w wieżowcach.
Przypomnijmy, że to od 1 lutego br. Spółdzielnia Mieszkaniowa ?Hutnik? nałożyła opłatę 13 zł od osoby od mieszkańców lokali zlokalizowanych na parterze za korzystanie z wind. To wywołało falę sprzeciwu i interwencję u ostrowieckich parlamentarzystów, bowiem do sejmu trafiła petycja mająca uregulować jednoznacznie kwestię w tej sprawie. Zaznaczmy jednak, że w Spółdzielni Mieszkaniowej ?Krzemionki? mieszkańcy parterów w wieżowcach za windy nie płacą ani złotówki, a mieszkańcy pierwszego piętra jedynie 50% opłaty. W Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej regulacja wygląda następująco ? mieszkańcy parterów także zwolnieni są z opłat, zaś lokatorzy pierwszego piętra ponoszą koszy za windy w wysokości 50 proc. Inaczej sytuacja wygląda w budynkach z wyodrębnioną własnością. Tam zgodnie z przepisami wszyscy mieszkańcy wspólnoty ponoszą solidarnie koszty utrzymania części wspólnych, w tym również wind.
Tymczasem interwencja mieszkańców i nasza publikacja spotkały się z tym, że sprawą zainteresowali się ostrowieccy parlamentarzyści. Senator RP, Jarosław Rusiecki, zwrócił się w tej sprawie do Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP. Odpowiedź jest jednoznaczna, a więc wszystko leży po stronie władz spółdzielni, które odpowiednie zapisy winny zawrzeć w
statucie.
– Możliwe jest w drodze postanowień statutu nie obciążanie opłatami za korzystanie z dźwigów członków posiadających prawa do lokali usytuowanych na parterach- czytamy w piśmie Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP, do którego należy SM ?Hutnik?. Jednak należy mieć na uwadze, że statut spółdzielni reguluje prawa i obowiązki członków spółdzielni, a więc dla zwolnienia z ponoszenia kosztów korzystania z dźwigów osób niebędących członkami, a posiadającymi prawo do lokali usytuowanych na parterach, konieczne jest podjęcie uchwały przez walne zgromadzenie.
Jak analizuje związek spółdzielni statut SM ?Hutnik? zamieszczony na stronie internetowej www.spoldzielniahutnik.pl nie zawiera zapisu stanowiącego o zwolnieniu członków posiadających prawa do lokali usytuowanych na parterach z obowiązku uiszczania opłat za korzystanie z dźwigów. Oto co czytamy w wyjaśnieniu Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP: ?dźwig stanowi element nieruchomości wspólnej budynku, a to oznacza, że kosztami związanymi z jego utrzymaniem i użytkowaniem (koszty dozoru technicznego, konserwacji, eksploatacji, remontów, napraw itp.) są obciążani zgodnie z art. 4 ust. 1,2 i 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, wszyscy posiadacze praw do lokali usytuowanych w całym budynku łącznie z parterem.
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w odpowiedzi z dnia 3.10.2014 r. na zapytanie poselskie nr 7308 w sprawie nakładania przez spółdzielnie mieszkaniowe opłat za korzystanie z windy na mieszkańców parteru budynków poinformowało, że ?osoby zamieszkujące w zasobach spółdzielni mieszkaniowych obowiązane są do ponoszenia opat z tytułu eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnej, zatem i wszystkich urządzeń wchodzących w jej skład (w tym wind), z zastrzeżeniem możliwości uregulowania zasad ponoszenia ww. opłat w statucie danej spółdzielni mieszkaniowej.
Upoważnienie ustawowe dla spółdzielni mieszkaniowych do określenia zasad uiszczania opłat w statucie oznacza, że każda spółdzielnia ma prawo do samodzielnego uregulowania tych zasad w zależności od jej rzeczywistych potrzeb poprzez podjęcie przez walne zgromadzenie stosownej uchwały określającej treść postanowień statutu. Dotyczy to również zasad uiszczania opłat na pokrycie kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnej, której częścią są windy.?
Pod koniec stycznia Rada Nadzorcza SM ?Hutnik? podjęła uchwałę, zgodnie z którą lokatorzy parterów będą ponosić koszty za utrzymanie wind w wysokości 40 proc. Jednak prezes spółdzielni, Andrzej Chejzdral uzależnia wejście w życie uchwały od zmian uregulowań ustawowych, które mają nastąpić do 30 czerwca w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego. Stąd też
podjęta przez Radę Nadzorczą uchwała ma obowiązywać od 1 sierpnia br. Do tego czasu mieszkańcy parterów będą ponosić opłaty za windy w wysokości 13 zł od osoby. 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.