Nasz prawnik radzi. Odwołanie pełnomocnictwa

-W związku z pandemią i związanym z tym ograniczeniem aktywności zawodowych, udzieliłem pracownikowi pełnomocnictwa do reprezentowania mnie w określonych czynnościach prawnych. Był to dokument sporządzony w formie pisemnej. Reprezentujący mnie pracownik nie wywiązał się jednak ze swojej roli. Postanowiłem odwołać pełnomocnictwo. Czy mogę to zrobić również drogą elektroniczną ? pyta czytelnik.
-Udzielenie pełnomocnictwa polega na upoważnieniu osoby trzeciej do realizacji określonych czynności prawnych w imieniu mocodawcy ? wyjaśnia Przemysław Plaskota (K A NCEL ARIA PR AWNA, ul. Krucza 2, I piętro, 150 m od Urzędu Skarbowego, tel. 41 247 25 00). To, jaki zakres czynności może wykonywać pełnomocnik, musi być szczegółowo określone w treści takiego dokumentu. W rezultacie, osoba trzecia reprezentuje mocodawcę np. przy konkretnej czynności prawnej. Pełnomocnictwo może być cofnięte w każdej chwili, bez zgody pełnomocnika.
Cofnięcie pełnomocnictwa następuje najczęściej, kiedy pełnomocnik nie spełnia się w swojej roli, popełnia błędy, narażając w ten sposób swojego mocodawcę na niekorzystne skutki prawne, lub gdy ustaje stosunek prawny, będący podstawą udzielonego pełnomocnictwa.
Odwołanie pełnomocnictwa, może mieć charakter całościowy lub częściowy. Trzeba zaznaczyć w tym miejscu, że udzielone wcześniej pełnomocnictwo może być: ogólne (osoba trzecia dokonuje wszelkich czynności związanych z tzw. zwykłym zarządem), ograniczone do czynności określonego rodzaju (pełnomocnictwo rodzajowe), albo tylko do konkretnej czynności prawnej (czyli szczególne). W dokumencie zawierającym odwołanie pełnomocnictwa notarialnego musi więc znaleźć się informacja o tym, czy pełnomocnictwo zostaje cofnięte w całości, czy tylko w pewnym zakresie.
Cofnięcie pełnomocnictwa jest oświadczeniem woli, najczęściej wyrażonym na piśmie, informującym o odwołaniu upoważnienia do występowania w interesie mocodawcy. Od początku 2016 r. można udzielać pełnomocnictwa nawet drogą elektroniczną. Ustawodawca nie zastrzegł formy cofnięcia pełnomocnictwa, więc może nastąpić w sposób dowolny. Oświadczenie to powinno w szczególności zawierać: miejsce i datę sporządzenia, tytuł – Odwołanie pełnomocnictwa, wskazanie mocodawcy, wskazanie pełnomocnika, oznaczenie rodzaju pełnomocnictwa, które było udzielone pierwotnie i zakres jego odwołania, własnoręczny podpis mocodawcy.
Należy pamiętać, że cofnięcie pełnomocnictwa musi zostać dostarczone pełnomocnikowi, warto więc poinformować go o obowiązku zwrotu pełnomocnictwa (dokumentu), oraz wszelkich innych dokumentów. Jest to o tyle ważne, że jeżeli pełnomocnik po wygaśnięciu umocowania dokona w imieniu mocodawcy czynności prawnej w granicach pierwotnego umocowania, czynność ta jest ważna, chyba że druga strona o wygaśnięciu umocowania wiedziała lub mogła się z łatwością o tym dowiedzieć.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *