Gmina i powiat w partnerstwie przebudują ulice 11 Listopada i Samsonowicza (zdjęcia)

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski w partnerstwie z Powiatem Ostrowieckim realizuje II etap projektu ?Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim?. W minionym tygodniu nastąpiło zawarcie umowy z firmą TRAKT, która wykona przebudowę ul. 11 Listopada oraz rozbuduje ul. Samsonowicza. W obecności prezydenta Jarosława Górczyńskiego odpowiednie dokumenty podpisali wicestarosta Andrzej Jabłoński, członek zarządu powiatu Łukasz Dybiec oraz wiceprezes zarządu firmy TRAKT Przemysław Pypeć.

-Podpisujemy dzisiaj umowę na największy kontrakt budowlany w tej kadencji o wartości ponad 18 mln. zł i jest on częścią składową projektu realizowanego przez Miasto Ostrowiec ?Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim?. Powiat w tym projekcie jest formalnym partnerem realizującym część drogową- mówi wicestarosta ostrowiecki Andrzej Jabłoński. Finansowanie inwestycji pochodzi w 50 procentach z funduszy unijnych czyli ponad 9 mln zł. Pozostałe 9 mln. 200 tys zł. to wspólny udział budżetów Powiatu Ostrowieckiego i Gminy Ostrowiec. Realizacja tego projektu przebiega bardzo sprawnie. Budowa potrwa do października przyszłego roku. Mamy jednego wykonawcę, a to powinno wyeliminować wiele problemów. Serdecznie dziękuję panu prezydentowi Jarosławowi Górczyńskiemu, radnym miejskim za doskonałą współpracę. Dziękuje także służbom technicznym zarówno Starostwa Powiatowego, jak i Urzędu Miasta. Ta inwestycja będzie realizowana w obszarze przemysłowym miasta co jest niezwykle ważne dla istniejących tu już firm i firm, które tu mogą powstać.

-Serdecznie dziękuję zarządowi powiatu ostrowieckiego za doskonałą współpracę- mówi prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński. Wspólnie z panią starostą Marzenną Dębniak podjęliśmy kiedyś decyzję o tym, że miasto podzieli się z powiatem środkami unijnymi. Ulice 11 listopada i Samsonowicza to dwie najważniejsze ulice w tej części miasta. Będzie jeden wykonawca na dwóch odcinkach, a to ogromny plus.

Przypomnijmy, że Powiat Ostrowiecki w partnerstwie z Gminą Ostrowiec Świętokrzyski realizuje II etap projektu pn.: ?Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim”, który jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3: ?Efektywna i zielona energia”; Działanie 3.4 ?Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej”.

W ramach realizowanego projektu, Powiat Ostrowiecki jest odpowiedzialny za realizację zadania, obejmującego Przebudowę i rozbudowę infrastruktury drogowej niezbędnej dla właściwego funkcjonowania zrównoważonej mobilności, w zakres którego wchodzi: ?Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej od km 0+ 665 do 1+475,85″, a także ?Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim Ił etap ? budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza ? 11-go Listopada oraz przebudowa ul. Samsonowicza do I-szej bramy”.

Realizacja powyższych zadań drogowych ma przede wszystkim na celu przebudowę niezbędnej infrastruktury w rejonie mającej powstać w ramach I etapu przedsięwzięcia, realizowanego przez samorząd gminny, nowej bazy komunikacji miejskiej poprzez realizację takich działań jak: przebudowa ul. 11 ? go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej (z zatokami, buspasem, oświetleniem energooszczędnym, ścieżką rowerową i chodnikiem), budowa ścieżki rowerowej, chodnika i oświetlenia energooszczędnego w ramach rozbudowy i przebudowy ul. Samsonowicza wraz ze skrzyżowaniem (rondo), przebudowę odcinka ul. Samsonowicza do nowej bazy operatora z buspasem, ścieżką rowerową, oświetleniem energooszczędnym.

Wartość robót budowlanych w ramach zadań wynosi 18 234 735,02 zł, z czego: dofinansowanie z RPO WŚ 2014-2020: 9 110 044,76 zł, Powiatu Ostrowieckiego: 4 562 345,14 zł zaś Gminy Ostrowiec Świętokrzyski: 4 562 345,12 zł

Z uwagi na trudną sytuację finansową Powiatu, Gmina Ostrowiec Świętokrzyski partycypuje w kosztach wkładu własnego Powiatu w ramach robót budowlanych projektu, przekazując Powiatowi w latach 2021-2022 pomoc finansową w formie dotacji celowej w kwocie 4 610 077,40 zł, co stanowi 50% wkładu własnego Powiatu w realizacji w/w zadań drogowych.

Powiat Ostrowiecki posiada pełną dokumentację projektową oraz wymagane decyzje i zezwolenia do realizacji zadań drogowych na ulicy 11-go Listopada oraz ul. Samsonowicza. Wartość opracowanej dokumentacji projektowej wynosi 397 810,29 zł.

W dniu 29 czerwca br. zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla powyższych zadań drogowych. Najkorzystniejsze oferty dla obu zadań złożyła firma TRAKT S.A. z siedzibą w Górki Szczukowskie. Łączne wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu umów wynosi 18 234 735,02 zł, z czego wartość umowy dla zadania dot. przebudowy ul. 11-go Listopada stanowi kwotę 6 686 000,00 zł, zaś dla zadania, dot. rozbudowy i przebudowy ul. Samsonowicza kwotę 11 548 735,02 zł. Łączna kwota wydatków niekwalifikowalnych dla robót budowlanych wynosi 7 517 035,31 zł. Termin wykonania przedmiotu umów określono na IV kwartał 2022 r.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.