Miejska Enegetyka Cieplna z wielomilionową pożyczką

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach podpisał z zarządem Miejskiej Energetyki Cieplej Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim umowę na udzielenie pożyczki w kwocie 12,5 mln zł.

Odbyło się to w obecności: świętokrzyskich parlamentarzystów: Jarosława Rusieckiego, Andrzeja Kryja, Krzysztofa Słonia oraz wicewojewody Rafała Nowaka. Kwota przeznaczona jest na sfinansowanie inwestycji Miejskiej Energetyki Cieplnej, związanych z dostosowaniem instalacji źródła ciepła do aktualnych wymogów prawa.


Pożyczka, którą spółka otrzymała z WFOŚiGW, ma na celu sfi nansowanie trzech ważnych zadań inwestycyjnych.

Po pierwsze – dostosowanie kotła WR 25 Nr 5 do nowych wymogów emisyjnych.
Określone w dyrektywie normy emisyjne są zdecydowanie bardziej wymagające niż te obowiązujące obecnie. Dla przykładu norma dla emisji pyłów z poziomu 400 mg/m3 ograniczona została do 30 mg/m3 , tlenki siarki z 1500 mg/m3 do 400 mg/m3. Dostosowanie instalacji odprowadzania spalin do tak wyśrubowanych norm wiąże się z całkowitą przebudową instalacji odpylania oraz wprowadzaniem nowych elementów związanych z redukcją tlenków siarki i azotu. Jest to inwestycja rzędu 8,5 mln zł.
Drugim zadaniem jest modernizacja kotłowni awaryjno-szczytowej zlokalizowanej przy ul. Alei Solidarności 10. W tym przypadku zostaną wymienione istniejące palniki gazowo-olejowe na palniki najnowszej generacji, co spowoduje, iż wytwarzanie ciepła w takim źródle zwolnione zostanie z obowiązku opłat emisyjnych z tytułu CO2. Wiąże się to z dostosowaniem istniejących urządzeń kotłowych do nowych norm emisyjnych oraz z budową przyłącza gazowego do kotłowni. Celem dla Spółki jest uruchomienie kotłowni już w sezonie grzewczym 2021/22. Ponadto w ramach pożyczki zmodernizowana zostanie instalacja odpylająca kotła WR25 Nr 2.
Warto wiedzieć, że MEC jako przedsiębiorstwo energetyczne prowadzące działalność w sektorze ciepłownictwa musi w planach inwestycyjnych uwzględniać skutki transpozycji do polskiego prawa dyrektyw dotyczących mityzacji i adaptacji do zmian klimatu, a w szczególności Dyrektywy IED, która to wprowadziła zaostrzone wymogi w zakresie dopuszczalnych wielkości emitowanych zanieczyszczeń, Dyrektywy EED defi niująca kryteria i konieczność osiągnięcia statusu ?efektywnego systemu ciepłowniczego?, a co najistotniejsze z punktu widzenia ponoszonych przez spółkę kosztów Dyrektywa ETS obligująca Spółkę do co rocznego umarzania uprawnień do emisji CO2.
Należy tu nadmienić, że koszty umarzania uprawnień rosną z roku na rok w zastraszającym tempie i tak w 2019 roku koszt umorzenia zamknął się kwotą ok. 3 mln zł, a już w 2020 na poziomie 15 mln, patrząc na aktualne ceny uprawnień do emisji w przyszłym roku będzie to wydatek rzędu 20 mln zł.
W konsekwencji wprowadzonych przepisów prawnych Spółka przygotowała długofalową strategię działań, która ma na celu dostosowanie źródła ciepła do obowiązujących od 1 stycznia 2023 roku nowych poziomów emisji zanieczyszczeń oraz dywersyfikację nośnika energii wykorzystywanego w źródle ciepła na taki, w którym występuje jak najmniejszy ślad węglowy pociągający za sobą konieczność zakupu uprawnień do emisji CO2 oraz produkcję ciepła ze źródeł wyłączonych z obowiązku opłat za emisję. 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *