Zarzad SM ?Krzemionki? informuje

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ?Krzemionki? celem zapoznania Członków Spółdzielni z zasadami pisemnego głosowania nad uchwałami przez Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 30 września 2021 r. przedstawia poniżej podstawowe elementy instrukcji do głosowania stanowiące zarazem przesłanki prawidłowego wypełnienia karty do głosowania.
1/ Uprawniony do głosowania Członek Spółdzielni otrzymuje 1 (jedną kartę do głosowania) obejmującą 2 (dwie) strony zawierające 21 pytań dotyczących głosowania nad proponowanymi uchwałami;
2/ Uprawniony do głosowania Pełnomocnik na podstawie udzielonego mu przez uprawnionego Członka Spółdzielni pełnomocnictwa (zgodnie z udostępnionym przez Spółdzielnię wzorem) może otrzymać drugą kartę do głosowania celem oddania głosów w imieniu Mocodawcy;
Wydanie karty do głosowania następuje poprzez pokwitowanie przez uprawnionych własnoręcznym podpisem; potwierdzającym odbiór karty na liście uprawnionych do głosowania Członków Spółdzielni.
3/ Głosowanie następuje poprzez zaznaczenie znaku: ?X? w jednym wybranym przez głosującego polu: ? przy każdym z przedstawionych 21 pytań stanowiących wyrażenie opinii w temacie 21 uchwał.
4/ Na karcie do głosowania uprawniony do głosowania przy każdym z 21 pytań oddaje jeden głos, w sposób  określony w informacji znajdującej się w dolnej części karty do głosowania.
Należy pamiętać, że znakiem ?X? są dwie linie przecinające się w obrębie kratki przeznaczonej na oddanie głosu.
5/ Głosowanie odbywać się będzie z zachowaniem zasad tajności. W tym celu Spółdzielnia zapewni odpowiednio przygotowane miejsca dla głosujących spełniające ten wymóg.
6/ Po oddaniu głosu głosujący umieszczą wypełnione karty do głosowania w przygotowanej i zabezpieczonej urnie.
7/ Głosem ważnym jest głos oddany w ramach każdego z przedstawionych pytań poprzez zaznaczenie znaku ?X? przy jednym z pól oznaczonych jako głos: ?ZA?, ?PRZECIW? lub ?WSTRZYMUJĄCY SIĘ?.
Nie oznaczenie żadnego z pól w ramach jednego z przedstawionych pytań powoduje nieważność głosu jedynie w obrębie danego pytania. 
8/ Nieważność głosu powoduje także:
– zaznaczenie znaku ?X? w więcej niż jednym polu ? w ramach jednego z przedstawionych pytań;
– zaznaczenie znaku ?X? obok, nad lub pod polem ? w ramach jednego z przedstawionych pytań;
– wszelkie innego rodzaju zaznaczenia, skreślenia, dopiski etc. powodujące jednoznaczny brak możliwości zakwalifikowania prawidłowości oddanego głosu jako oddanego wedle niniejszej instrukcji.
Zarząd Spółdzielni informuje ponadto, iż instrukcja do głosowania zostanie udostępniona Członkom Spółdzielni poprzez: opublikowanie jej na stronie internetowej oraz udostępnienie jej w siedzibie Spółdzielni. Ponadto instrukcja wraz z kartą do głosowania zostanie wyłożona w dniu głosowania (ODS MALWA) celem zapoznania przybyłych w celu oddania głosów Członków Spółdzielni. Dodatkowo w razie wątpliwości Pracownicy Spółdzielni stanowiący obsługę głosowania będą udzielać wszelkich niezbędnych wyjaśnień.
Zarząd Spółdzielni ma świadomość o zainicjowanej przez pewne osoby kampanii dezinformacyjnej w związku z zaplanowanym pisemnym głosowaniem. Dlatego też uprzejmie prosimy Członków Spółdzielni o krytyczne podejście do pojawiających się w ostatnim czasie na osiedlach informacji kwestionujących zasadność przeprowadzenia głosowania, jak i dyskredytujących działalność Zarządu i Rady Nadzorczej.
Liczymy na Państwa obecność oraz wyrażenie opinii poprzez oddanie głosu zgodnie z własnym przekonaniem, które nie będzie determinowane wpływem nielicznej grupy osób podważających działanie Spółdzielni w każdym możliwym zakresie.

f/21

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *