Cmentarz będzie większy

Podczas sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego radni wyrazili zgodę na nabycie na rzecz gminy, do gminnego zasobu nieruchomości, prawa własności działki położonej w Ostrowcu
Świętokrzyskim przy ul. Grabowieckiej o pow. 2 ha. Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały, jej podjęcie wynikało z konieczności zapewnienia na przyszłe lata, na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, miejsc pochówku.
– To bardzo ważna decyzji z uwagi na potrzeby Cmentarza Komunalnego – mówi Zbigniew Bień, prezes zarządu Zakładu Usług Pogrzebowych w Ostrowcu Świętokrzyskim. Osoby odwiedzający tę nekropolię zauważyły, że teren pod nowe pochówki się kurczy. Teraz dysponujemy wolnym obszarem około 1 ha i przy dobrym gospodarowaniu i przy tym poziomie pochówków, jaki ma miejsce w tym roku i roku ubiegłym, wystarczy na okres 2,5- 3 lat. Dlatego też istniała konieczność zakupu nowego terenu 2ha działki od Zgromadzenia Sióstr Zakonnych przy ul. Grabowieckiej.
Z przygotowaniem takiego obszaru wiążą się bardzo skomplikowane procedury, m.in. teren pod cmentarz musi znaleźć się Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, a później należy dokonać zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Potrwają w czasie procedury przygotowania tego terenu pod pochówki, bowiem będziemy musieli usunąć drzewa z tego obszaru, później usunąć i zutylizować karpiny. Sam teren następnie należy zniwelować i wreszcie wygrodzić. Później trzeba przygotować alejki, źródła czerpania wody oraz zamontować oświetlenie. Tego nie da się zrobić w ciągu jednego roku, a więc całe przedsięwzięcie będzie realizowane w trybie wieloletnim.
Zakład Usług Pogrzebowych po przekazaniu terenu wykona analizę geologiczno- hydrologiczną obszaru i złoży wniosek o wydanie zgody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
– Przed okresem pandemii ilość roczna pochówków na Cmentarzu Komunalnym oscylowała w liczbach ok. 500. W roku 2020 ilość pochówków wzrosła do 709, zaś do dziś mamy ich w tym roku 640, a więc do końca roku osiągnie pułap 700 ? mówi prezes Zbigniew Bień. Przyjmujemy, że połowa ilości pochówków na tym cmentarzu odbywa się w nowych grobach, a druga w już istniejących, ewentualnie kolumbarium, to obecnie co roku potrzeba nam ok. 350 nowych miejsc pod groby. 

Print Friendly, PDF & Email