Będą rozmawiać o stadionie lekkoatletycznym

Starosta ostrowiecki, Marzena Dębniak zainicjowała spotkanie konsultacyjne w sprawie realizacji planowanego zadania budowy stadionu oraz modernizacji hali sportowych, które odbędzie się w dniu 16 grudnia 2021 r. o godz. 12.30 w budynku ZSOMS przy ul. Żeromskiego 5.
Na spotkanie zostali zaproszeni m.in. przedstawiciele samorządu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, dyrektorzy szkół ponadpodstawowych z terenu miasta wraz z nauczycielami wychowania fi zycznego, przedstawiciele klubów i stowarzyszeń sportowych, działających na terenie miasta, jak również przewodniczący klubów wchodzących w skład Rady Powiatu Ostrowieckiego.
Mając nadzieję, że budowa stadionu zapełni lukę w dostępie do tego typu obiektów na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego, Starostwo Powiatowe serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych
mieszkańców do udziału w konsultacjach.
W związku z pozytywną decyzją Prezesa Rady Ministrów odnośnie złożonego przez Powiat Ostrowiecki wniosku o dofinansowanie zadania pn. ?Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez rozbudowę Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego oraz modernizację hali sportowych? w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, do którego pierwszy nabór wniosków trwał w terminie 02.07. -15.08.2021 bieżącego roku, Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim przystąpiło do działań związanych z przygotowaniem przedmiotowego zadania do realizacji. Zgodnie ze złożonym wnioskiem, realizacja projektu zakłada rozbudowę stadionu przy ul. Żeromskiego 5 poprzez wykonanie areny lekkoatletycznej z bieżnią do biegów, treningowego boiska do gry w piłkę nożną, dwóch boisk wielofunkcyjnych, kortu tenisowego z zapleczem socjalno-magazynowym, budynku zaplecza socjalnomagazynowego z trybunami, jak również wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania i użytkowania tego typu obiektu (oświetlenie, tablica wyników, instalacje wewnętrzne) wraz z drogami dojazdowymi i parkingiem oraz modernizację hali sportowych w ZSOMS oraz w ZSO.


– W przypadku rozbudow y stadionu, powiat ostrowiecki posiada dokumentację projektową, która jednak ze względu na upływ czasu od zatwierdzenia oraz zmiany technologii wykonania nawierzchni sportowych, wymaga poprawienia. Konieczna będzie również aktualizacja kosztorysu inwestorskiego, dzięki czemu zostanie oszacowana realna wartość planowanego
przedsięwzięcia. W ramach drugiej części projektu, tj. modernizacji hali sportowych, zakończono procedurę wyboru wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej remontu budynków hali sportowych, objętych wnioskiem o dofinansowanie. Wyłoniony wykonawca na podstawie zawartej umowy ma za zadanie określić kluczowe działania remontowe w tych obiektach, które zostaną zweryfi kowane z realnymi potrzebami placówek w tym zakresie ? mówi Tomasz Mroczek, naczelnik Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Powiatu.
Całkowita wartość inwestycji w złożonym wniosku została określona na kwotę 18 mln zł, z czego 16,2 mln zł stanowi dofinansowanie Rządowego Funduszu Polski Ład, pozostała kwota w wysokości 1,8 mln zł stanowi wkład własny Powiatu. Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w cyklu dwuletnim, tj. w latach 2022-2023. W dniu 17 listopada została wystawiona promesa wstępna, dotycząca dofi nansowania przedmiotowego zadania, która zobowiązuję Powiat w terminie do 6-ciu miesięcy od daty jej wystawienia, do ogłoszenia postępowania przetargowego na realizację inwestycji. Oznacza to, że przetarg musi zostać wszczęty w terminie do 17 maja 2022 r. Kolejnym warunkiem prawidłowej realizacji zadania jest przeprowadzenie jednego postępowania przetargowego na cały zakres projektu według przyjętego założenia 1 przetarg ? 1 promesa. Mając zatem na uwadze zasady konkursu, zadanie musi być w pełni przygotowane do realizacji na przełomie I i II kwartału przyszłego roku. 
– Poprzez planowane działania w ramach projektu, zostanie zapewniony właściwy dostęp do przeprowadzania treningów w odpowiednich warunkach, jak również organizowania ważnych zawodów sportow ych. Funkcjonowanie  stadionu będzie miało także pozytywny wpływ na budowanie postaw społecznych i sportowych, promocję zdrowego trybu życia i motywację do podnoszenia umiejętności sportowych wśród młodzieży naszego powiatu ? uzupełnia starosta Marzena Dębniak. 

Print Friendly, PDF & Email