2022 Rokiem Krzemionkowskim

Radni Rady Powiatu Ostrowieckiego jednogłośnie podjęli uchwały w sprawie: nadania statutu Muzeum Historyczno – Archeologicznemu w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz ustanowienia 2022 Rokiem Krzemionkowskim w powiecie ostrowieckim.

Jak mówiła starosta ostrowiecki Marzena Dębniak, to ważne uchwały dla funkcjonowania tak unikatowego obiektu, jakim jest Rezerwat na Krzemionkach. Starosta przypomniała także korzyści wynikające z umowy podpisanej 20 grudnia 2021 roku z wicepremierem, Piotrem Glińskim, ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego o współprowadzeniu Muzeum.

-W świetle obowiązującej od 1 stycznia 2022 roku umowy, Muzeum ma bardzo dobrą sytuację finansową. Cieszę się, że nasze trzyletnie starania zakończyły się sukcesem, za co dziękuję panu wicepremierowi Piotrowi Glińskiemu oraz dr Andrzejowi Przychodniemu, dyrektorowi Muzeum za starania i konsekwencję w działaniach. Wspólne prowadzenie Muzeum w wymiarze finansowym polegać będzie na zapewnieniu przez Ministra i Powiat środków potrzebnych do utrzymania i rozwoju Muzeum oraz zapewnieniu bezpieczeństwa zgromadzonym zbiorom. Obiekt będzie dotowany kwotą 1,5 mln z budżetu powiatu ostrowieckiego oraz taką samą kwotą ? 1,5 mln przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nadal nadzór nad Muzeum będzie sprawował powiat ostrowiecki, wspólnie będzie ustalany plan rzeczowo ? finansowy oraz w składzie Rady Muzealnej będzie powołanych dwóch kandydatów, wskazanych przez Ministra. Współfinansowanie Muzeum pozwala na jego rozwój, prowadzenie działalności naukowej i wydawniczej oraz spełnienie szeregu warunków, jakie niesie za sobą wpis na Listę Światowego dziedzictwa UNESCO. Umowa obowiązuje przez 10 lat, z możliwością jej przedłużenia i zmian dotacji. To ważne działania dla tak unikatowego zabytku Europy, służące zachowaniu go dla dziedzictwa kolejnych pokoleń. -mówiła starosta, Marzena Dębniak.

Zwieńczenie wszystkich działań wokół Muzeum nastąpiło w roku poprzedzającym 100 ? tną rocznicę odkrycia pola górniczego kopalni krzemienia pasiastego w Krzemionkach, którego dokonał 19 lipca w 1922 roku, urodzony w Ostrowcu Świętokrzyskim wybitny geolog Jan Samsonowicz, profesor uniwersytetów we Lwowie i w Warszawie., członek Polskiej Akademii Nauk. Natomiast w lipcu 2019 roku Kopalnie w Krzemionkach zostały wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, zyskując rangę unikalnego, wyjątkowego świadectwa tradycji kulturowej i stanowiąc najważniejszy zabytek prahistoryczny Europy.

Przypomnijmy, że jesienią 2021 roku powiat ostrowiecki zakończył realizację projektu o wartości blisko 17 milionów złotych, z wkładem własnym powiatu blisko 9,5 mln, dotyczącego zwiększenia dostępności do obiektów, poprzez między innymi modernizację korytarzy kopalni i montaż urządzeń umożliwiających zwiedzanie trasy przez osoby z niepełnosprawnościami.

Rada Powiatu Ostrowieckiego uznała jednogłośnie, że 100. rocznica odkrycia pradziejowych kopalni w Krzemionkach to wyjątkowa okazja do docenienia i uczczenia wysiłków wielu osób, którym ten zabytek zawdzięcza odkrycie, rozpoznanie, zabezpieczenie oraz udostępnienie dla osób zwiedzających. Jak zapewnia starosta Marzena Dębniak, rok 2022 będzie obfitował w szereg wydarzeń promujących Krzemionki, w tym imprezy i sesje naukowe dedykowane środowiskom nauki i kultury, a także mieszkańcom i turystom.

Obecny podczas posiedzenia sesji poseł Andrzej Kryj gratulował zarządowi powiatu osiągnięć dotyczących Muzeum oraz przypomniał nazwiska osób, które od lat zabiegały o godne miejsce obiektu na liście prahistorycznych zabytków. Gratulacje zarządowi powiatu złożył także wiceprezydent Piotr Dasios. Starosta Marzena Dębniak zwróciła się do ostrowieckich parlamentarzystów oraz radnych o lobbowanie Muzeum do władz województwa świętokrzyskiego. Dotychczasowe starania bowiem nie przyniosły efektu, a Krzemionki jako unikatowe dziedzictwo Europy, starsze od większości egipskich piramid, wpisuje się w promocję regionu świętokrzyskiego. I choć wydawać by się mogło, że dyskusji przy tak wyjątkowym obiekcie powinien towarzyszyć dobry klimat, to jednak nie udało się ochronić debaty przed atakami politycznymi radnych opozycji, podejmującymi nieudane próby zamiany sukcesu w porażkę.

Tymczasem Rok Krzemionkowski ma zwrócić uwagę jak najszerszej strefie różnych środowisk na Kopalnie Krzemienia Pasiastego, jako światowego dziedzictwa. Łukasz Dybiec, członek zarządu powiatu, podziękował za inicjatywę Roku Krzemionkowskiego, radnej Agnieszce Rogalińskiej, a także wicestaroście Andrzejowi Jabłońskiemu, któremu dużym wysiłkiem wraz z zespołem innych osób udało się zakończyć realizację projektu dotyczącego dostępności do Muzeum, jaki możemy dostrzegać obecnym kształcie.

Nikt nie ma wątpliwości, że współprowadzenie Muzeum, obecnego wśród zabytków UNESCO, przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także wpisany w 2022 Rok Krzemionkowski nadają obiektowi ogromny prestiż. Jest to 68 unikalny zabytek w kraju, którego prowadzenie współfinansuje Minister obok zabytków Krakowa, czy Torunia. Jak mówiła podczas jednej z wizyt w Krzemionkach, Paulina Florjanowicz, dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, unikatowa wartość tego miejsca, nieporównywalna z niczym innym na świecie, jest najlepszym komentarzem do Muzeum Krzemionki, co także w najbliższej przyszłości przełoży się na wymiar ekonomiczny, oddziałując na lokalną gospodarkę.

Rok Krzemionkowski upamiętniający 100. rocznicę odkrycia Krzemionek będzie wyjątkowym czasem obfitującym w wydarzenia godne obiektu najwyższej rangi. Poczta Polska będzie dystrybuować okolicznościowe kartki z wizerunkiem obiektu, zaś Bank Polski wypuści w obieg pamiątkową monetę, którą będzie można nabyć w celach kolekcjonerskich.

Print Friendly, PDF & Email