Była wieża telefonii komórkowej, i jej nie ma. Odbiorcy bez zasiegu

Kilka miesięcy temu w Stokach Dużych, gmina Ćmielów, na prywatnej działce została ustawiona wieża telefonii komórkowej. Ustawienie wieży w bliskim sąsiedztwie domów nie znalazło przychylności wszystkich mieszkańców. Teraz wieża została zdemontowana. Mieszkańcy za naszym pośrednictwem dopytują, dlaczego tak się stało?
-Inwestycja w miejscowości Stoki Duże powstała w tzw. trybie covidowym (art. 30 ust. 5f i nast. Prawa Budowlanego), który umożliwia wybudowanie stacji bazowej na okres 180 dni-wyjaśnia ekspert ds. public affairs P4 Sp. z o. o. (operator sieci PLAY), Martin Stysiak. Inwestor w rozmowach ze Starostwem Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim zwracał się z prośbą o wydłużenie tego okresu, ze względu na dużą liczbę klientów. Mimo próśb, starostwo nakazało demontaż stacji, co spółka zrobiła na początku marca. W wyniku demontażu stacji, w ostatnich dniach zanotowano wzmożoną liczbę skarg klientów, którzy zgłaszają utratę zasięgu w okolicy. Inwestor, chcąc zapewnić klientom zasięg, a tym samym dostęp do nowoczesnych usług  elekomunikacyjnych, wystąpił o pozwolenie na budowę docelowej stacji bazowej na tej samej działce. W Polsce funkcjonuje obecnie kilkadziesiąt tysięcy stacji bazowych telefonii komórkowej, więc nie jest to inwestycja, która w żaden sposób się wyróżnia. Dodatkowo każda z inwestycji operatora sieci Play spełnia wszelkie normy zawarte w obowiązujących aktach prawnych i kontrolowanych m.in. przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.
-Spółka z o. o. P4 jako przedsiębiorca telekomunikacyjny w dniu 27.05.2021 r., działając przez pełnomocnika dokonała zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych polegających na budowie przenośnego wolno stojącego masztu antenowego w miejscowości Stoki Duże, gmina Ćmielów – informuje naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym, Łukasz Smyła.
W zgłoszeniu wnioskodawca określił planowy termin rozpoczęcia robót na dzień 03.06.2021 r. oraz planowany termin rozbiórki do dnia 27.11.2021 r. Przedmiotowe zgłoszenie zostało dokonane zgodnie z art. 29 ust. l pkt 7 ustawy Prawo budowlane, który stanowi: „Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, budowa tymczasowych obiektów budowlanych niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce – w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu „, Zgłoszenie to stało się skuteczne przez tzw. milczącą zgodę organu administracji architektoniczno -budowlanej. Wprowadzone przez ustawodawcę zmiany w przepisach ustawy Prawo budowlane znacznie uprościły procedurę zgłoszenia budowy tymczasowych przenośnych wolnostojących masztów antenowych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo stanu klęski żywiołowej.
Jak podkreśla Ł. Smyła, obiekty te mogą jednak funkcjonować maksymalnie 180 dni. Chyba, że inwestor skorzysta z możliwości jaką daje art. 37a Prawa budowlanego. Przepis ten umożliwia powstrzymanie się od rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce tymczasowego obiektu budowlanego, o którym mowa w art. 29 ust. l pkt 7, jeżeli inwestor przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu, złoży wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę tego obiektu. Jednocześnie należy podkreślić, iż przepisy prawa nie przewidziały możliwości przedłużenia terminu 180 dni przez organ administracji architektoniczno-budowlanej.
W przypadku przedmiotowego masztu antenowego inwestor nie wystąpił z wnioskiem o pozwolenie na budowę przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu tj. przed 30.11.2021 r. Jak ustalono w wyniku czynności kontrolnych przeprowadzonych na terenie inwestycji w dniu 20.12.2021 r. przez pracowników Wydziału Architektury i Budownictwa tutejszego Starostwa oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ostrowcu Świętokrzyskim inwestor nie dokonał dobrowolnie obowiązku rozbiórki masztu antenowego, co zadeklarował w treści zgłoszenia. Ponieważ inwestor uchylał się od wykonania ciążącego na nim obowiązku rozbiórki masztu antenowego, starosta ostrowiecki był zobowiązany do podjęcia działań i przeprowadzenia stosownego postępowania w trybie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W trakcie prowadzonego postępowania egzekucyjnego pełnomocnik inwestora poinformował, że ze względu na warunki pogodowe oraz organizację procesu rozbiórki, inwestor nie ma możliwości rozebrać obiektu w terminie określonym w upomnieniu. Starosta Ostrowiecki uwzględnił argument pełnomocnika inwestora i w piśmie z dnia 15.03.2022 r. określił kolejny termin rozbiórki masztu – do dnia 30.04.2022 r. Następnie w dniu 18.03.2022 r. wpłynęło do tut. organu pismo pełnomocnika informujące, że przedmiotowa rozbiórka została dokonana. Należy ponadto zauważyć, że Spółka P4 zdecydowała już wcześniej o realizacji stałej, bezterminowej stacji bazowej telefonii komórkowej na tych samych działkach, ale w innej lokalizacji i w dniu 28.09.2021 r. wystąpiła z wnioskiem o pozwolenie na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Stoki Duże, gmina Ćmielów. W związku z występującymi nieprawidłowościami w załączonym do wniosku projekcie zagospodarowania terenu i projekcie architektoniczne – budowlanym nałożono na inwestora obowiązek ich usunięcia. Na wniosek inwestora termin usunięcia nieprawidłowości został przedłużony do dnia 11.04.2022r. Do dnia dzisiejszego nie została przedłożona poprawiona (uzupełniona) dokumentacja projektowa. 

Print Friendly, PDF & Email