Nikt postronny nadal nie wejdzie do placówek oświatowych. Alarm Bravo i Charlie

Podpisano nowe zarządzenia, dotyczące przedłużenia obowiązywania na terytorium całego kraju drugiego stopnia alarmowego (BRAVO) i trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP). Stopnie będą obowiązywały do 15 maja 2022 r. do godz. 23:59.

Utrzymany więc zakaz wstępu do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych osobom postronnym. Spowodowane to jest wprowadzeniem drugiego stopnia alarmowego, a konkretnie stopnia Bravo. Jednocześnie obowiązuje trzeci stopień alarmowy, tzw. Charlie. Wiele naszych placówek oświatowych, a także Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości, musiało przełożyć planowane dni otwarte, czy też otwarte wykłady. Do poszczególnych szkół mogą wejść jedynie uczniowie, rodzice lub opiekunowie prawni, no i oczywiście pracownicy szkoły. Interesanci są obsługiwani zdalnie.

Nie jest chyba żadną tajemnicą, że decyzja o wprowadzeniu stopnia Bravo ma charakter prewencyjny i jest związana z aktualną dynamiczną sytuacją geopolityczną w regionie i w Ukrainie oraz wzmożonym ruchem na granicy.

Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. Charlie jest trzecim z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu.

Natomiast stopień alarmowy Bravo, będący drugim w czterostopniowej skali, wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Oznacza to, że służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności.

Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb, żeby były gotowe do działania.

W ramach  ogłoszonych alarmów należy zwracać uwagę na dziwnie zachowujące się osoby, pozostawiony w miejscach publicznych bagaż, podejrzanie wyglądające paczki czy samochody, które zaparkowano w miejscach niedozwolonych. O każdej sprawie powinno się informować policję. Dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ważne są także informacje o sytuacjach niestandardowych, które mogą nam wydać się co najmniej dziwne.

Zadania organów państwa związane z wprowadzeniem stopni alarmowych polegają m.in. na całodobowych dyżurach administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa tych systemów, a także przegląd zasobów pod względem możliwości ich wykorzystania w przypadku zaistnienia ataku oraz przygotowanie się do uruchomienia planów umożliwiających zachowanie ciągłości działania po wystąpieniu potencjalnego ataku, w tym szybkiego i bezawaryjnego zamknięcia serwerów. Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane policji za pośrednictwem numeru telefonu 112.

Przypomnijmy, że zgodnie z ustawą o działaniach antyterrorystycznych, w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub zagrożenia takim zdarzeniem można wprowadzić jeden z czterech stopni alarmowych: Alfa, Bravo, Charlie i Delta, a w przypadku zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, a dotyczącego systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej albo w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia – można wprowadzić jeden z czterech stopni alarmowych CRP. Stopnie alarmowe wprowadza, zmienia i odwołuje, w drodze zarządzenia, Prezes Rady Ministrów.

Zadania organów państwa związane z wprowadzeniem stopni alarmowych zostały określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP. Do zadań tych w przypadku stopnia BRAVO należą m.in.:

*prowadzenie przez Policję, Straż Graniczną lub Żandarmerię Wojskową wzmożonej kontroli dużych skupisk ludzkich;

*prowadzenie wzmożonej kontroli obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów potencjalnie mogących stać się celem ataków terrorystycznych;

*zapewnienie dostępności w trybie alarmowym członków personelu wyznaczonego do wdrażania procedur działania na wypadek zdarzenia o charakterze terrorystycznym;

*ostrzeżenie personelu o możliwych zagrożeniach;

*obowiązek noszenia broni długiej oraz kamizelek kuloodpornych przez umundurowanych funkcjonariuszy lub żołnierzy bezpośrednio realizujących zadania związane z zabezpieczeniem miejsc i obiektów, które potencjalnie mogą stać się celem zdarzenia o charakterze terrorystycznym;

*dodatkowe kontrole pojazdów, osób oraz budynków publicznych w rejonach zagrożonych;

*wzmocnienie ochrony środków komunikacji publicznej oraz ważnych obiektów publicznych;

*wprowadzenie zakazów wstępu do przedszkoli, szkół i uczelni osobom postronnym.

Z kolei w stopniu alarmowym CHARLIE-CRP zadania obejmują w szczególności:

*całodobowe dyżury administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa tych systemów,

*przegląd zasobów pod względem możliwości ich wykorzystania w przypadku zaistnienia ataku,

*przygotowanie się do uruchomienia planów umożliwiających zachowanie ciągłości działania po wystąpieniu potencjalnego ataku, w tym szybkiego i bezawaryjnego zamknięcia serwerów.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *