Sąd nakazał uwolnienie prezydenta naszego miasta, który wrócił do pracy

Sąd Rejonowy w Katowicach nie zgodził się na zastosowanie aresztu tymczasowego wobec prezydenta miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, Jarosława Górczyńskiego, zatrzymanego przez CBA w śledztwie dotyczącym korupcji. Bezskutecznie domagała się tego Prokuratura Krajowa.

Prezydent został zatrzymany na polecenie prokuratora Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach. Prezydent usłyszał zarzuty, a prokurator podjął decyzję o skierowanie wniosku o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Funkcjonariusze CBA dokonali przeszukań w Urzędzie Miasta, MEC-u (gdzie zatrzymano prezydenta), w MWiK, MOSiR-ze, a także w domu prezydenta. Działo się to w środku dnia. Niektórzy ostrowczanie mieli odnieść wrażenie, że ich prezydent może być w coś zamieszany.

Prokuratura Krajowa przyznała się do swej porażki w komunikacie  z dnia 16 marca 2023 roku. Oto jego treść: „Na polecenie prokuratora Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach (14 marca 2023 roku) funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego w śledztwie dotyczącym korupcji.

Prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratur Krajowej w Katowicach przedstawił Jarosławowi G. łącznie pięć zarzutów przyjęcia korzyści majątkowych w łącznej kwoce 40 tysięcy złotych w związku z pełnieniem funkcji publicznej prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego kwalifikowane z art. 228 § 1 kk oraz art. 230 § 1 kk. Czyny zarzucone podejrzanemu zagrożone są karą do 8 lat pozbawienia wolności.

Z uwagi na konieczność zabezpieczania prawidłowego toku postępowania prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Katowicach skierował do Sądu wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd uznał, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo popełnienia zrzucanych podejrzanemu czynów i nie zastosował wobec Jarosława G. środków zapobiegawczych stwierdzając, że materiał dowodowy zabezpieczony przez prokuratora jest kompletny. W ocenie prokuratury jedynie środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania jest w stanie w pełni zabezpieczyć dalszy tok postępowania, a w szczególności zapobiec ewentualnemu matactwu ze strony podejrzanego, dlatego też prokurator nie zgadza się z decyzją sądu i skieruje zażalenie na to postanowienie.  

Prokuratura przypomina, że zgodnie z art. 229 § 6 kk i art. 230 a § 3 k.k. sprawca przestępstwa udzielenia korzyści majątkowej osobie pełniącej funkcję publiczną oraz sprawca płatnej protekcji – nie podlega karze, jeżeli korzyść lub jej obietnica zostały przyjęte, a sprawca zawiadomił o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa, zanim organ ten dowiedział się o popełnionym przestępstwie.

Prokuratura apeluje do osób, które udzieliły korzyści majątkowej Jarosławowi G., aby w celu skorzystania z klauzuli niekaralności art. 229 § 6 kk i art. 230 a § 3 k.k., zgłaszały się do Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach lub do CBA.

Dział Prasowy Prokuratura Krajowa”

Zatrzymanie miało charakter spektakularny, a wszelkie informacje miały przekonać opinię publiczną, że mamy do czynienia z wielką aferą. Na szczęście sąd spuścił z tego, nadmuchanego naprędce balonika powietrze, nakazując natychmiastowe zwolnienie prezydenta Jarosława Górczyńskiego, który po niespełna 57 godzinach od zatrzymania wraca do pracy na rzecz mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego.

Wierzymy, że i tym razem prezydent udowodni swą niewinność, jak to uczyni ul poprzednim razem. Przypomnę, że w dniu 20 października 2020 r. Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim uniewinnił prezydenta Jarosława Górczyńskiego od zarzutów postawionych mu w związku z przetargami na wybór firmy zajmującej się odbiorem odpadów komunalnych. Sąd I instancji uznał postawione prezydentowi zarzuty, tj. przekroczenie uprawnień oraz złożenie fałszywego oświadczenia, za nieprawdziwe. Kosztami procesu sąd obciążył Skarb Państwa.

W dniu 31 maja 2021 roku w Sądzie Okręgowym w Kielcach zapadł prawomocny wyrok, utrzymujący w mocy postanowienie Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Sąd apelacyjny uniewinnił prezydenta miasta, Jarosława Górczyńskiego, utrzymując w całości wyrok uniewinniający, wydany przez sąd ostrowiecki, i zasądził koszty postępowania od Skarbu Państwa.

Z kolei pod koniec 2022 roku Sąd Najwyższy oddalił kasację wniesioną przez prokuraturę.

Print Friendly, PDF & Email

2 thoughts on “Sąd nakazał uwolnienie prezydenta naszego miasta, który wrócił do pracy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *