Nie będzie w Ostrowcu poradni onkologicznej?!

Jak wiemy, Rada Miasta Ostrowca Św. udzieliła pomocy finansowej powiatowi ostrowieckiemu, przekazując w formie dotacji celowej 600 tys. zł na dofinansowanie programu utworzenia filii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach w ostrowieckim szpitalu. Tyle, że powiat uważa, że prawnie nie ma możliwości przyjęcia tych pieniędzy, gdyż w województwie program onkologiczny nie istnieje. O to, czy może je przyjąć pyta wojewodę i Regionalną Izbę Obrachunkową, a radni pytają o to, dlaczego skoro udało się takie filie utworzyć w innych miastach, nie udaje się w Ostrowcu?

-Powiat jest bardzo zainteresowany podjęciem każdej inicjatywy na rzecz rozwoju ostrowieckiego szpitala, ale tylko wtedy kiedy będzie pewność, że jej wdrożenie oparte jest na realnych przesłankach i jest zgodne z prawem ? podkreśla starosta, Zbigniew Duda.

Dowiedzieliśmy się, że powiat wystąpił do dyrektora ŚCO w Kielcach oraz marszałka województwa o sformalizowanie zasad tworzenia placówki onkologicznej, a także udostępnienie programu, na który powołuje się Rada Miasta Ostrowca Św. Starosta mówi, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do prawidłowości przekazania środków publicznych dla powiatu ostrowieckiego przez Radę Miasta Ostrowca na realizację programu, który praktycznie nie istnieje.

-Stworzeniem takiego programu powiat powinien być żywo zainteresowany i brać w jego powstawaniu udział ? ripostuje wiceprezydent Ostrowca, Marzena Dębniak. ?Wiele zależy też od skuteczności prowadzonych rozmów.

Jak się okazuje, podobną uchwałę o udzieleniu wsparcia finansowego powiatowi z przeznaczeniem na dofinansowanie programu utworzenia filii ŚCO w szpitalu podjęła gmina Waśniów. Powiat zwrócił się więc do wojewody z prośbą o podjęcie kroków w procedurze nadzorczej, a ta z kolei skierowała zapytania do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Dyrekcja szpitala informuje, że od wielu lat władze powiatu ostrowieckiego próbują usprawnić dostęp mieszkańcom do leczenia onkologicznego. Próba powstania filii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii podejmowana była już w roku 2007. W pierwszej wersji poradnia miała mieścić się w pawilonach przy ul. Sienkiewicza, a docelowo wskazano pomieszczenia w budynku szpitala. Niestety, nie udało się przeprowadzić do końca tego przedsięwzięcia ze względów formalno – prawnych. Problem tkwił w sposobie finansowania lekarza onkologa. Zdaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach nie było możliwości zawierania bezpośrednich umów przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym przypadku powiat, z indywidualnymi lekarzami Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. Przepisy te obowiązują nadal. Powiat uważa więc, że nie ma możliwości przyznać dotacji na realizację przedsięwzięcia dla ŚCO. Może za to udzielić pomocy finansowej dla województwa świętokrzyskiego, które jest organem tworzącym dla ŚCO, w formie dotacji celowej albo pomocy rzeczowej zgodnie z zawartą umową, która określa przeznaczenie i zasady rozliczenia środków.

Tymczasem, liczba pacjentów onkologicznych ciągle rośnie. Tylko w okresie styczeń – maj 2016 r. ŚCO w Kielcach przyjęło 2 835 pacjentów z Ostrowca.

Dyrekcja szpitala podkreśla, że warunkiem uruchomienia poradni na terenie Ostrowca w ramach kontraktu jest ogłoszenie przez NFZ konkursu ofert na udzielanie świadczeń z zakresu porad onkologicznych. Wówczas konieczne byłoby podjęcie uchwały przez Radę Społeczną ZOZ w sprawie utworzenia poradni, podjęcie uchwały Rady Powiatu Ostrowieckiego w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie ZOZ w Ostrowcu, uzyskanie decyzji PSSE w Ostrowcu w sprawie dopuszczenia pomieszczeń do udzielania świadczeń,  uzyskanie wpisu do Rejestru Podmiotów Leczniczych prowadzonego przez wojewodę, podpisanie umowy na udzielanie świadczeń z lekarzem specjalistą w dziedzinie onkologii i wreszcie podpisanie kontraktu z NFZ.

W momencie brania pod uwagę podawania pacjentom cytostatyków w trybie ambulatoryjnym bardzo istotna byłaby także procedura przygotowania pomieszczeń, bowiem zgodnie z obowiązującymi przepisami leki cytostatyczne mogą być przygotowywane wyłącznie w aptece szpita1nej.  Szpital ostrowiecki nie posiada ani kontraktu na świadczenia w zakresie leczenia onkologicznego, ani nie posiada również w zasobach kadrowych lekarzy onkologów.

Przypomnijmy, że w kwietnia br. w Urzędzie Miasta Ostrowca Św. odbyło się spotkanie starosty i prezydenta z wicemarszałkiem województwa oraz dyrektorem Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w sprawie uruchomienia w ZOZ w Ostrowcu Św. poradni onkologicznej, co miało być zapowiedzią do powstania w naszym mieście filii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. W wyniku kolejnego spotkania w siedzibie ŚCO w Kielcach Dyrektora Naczelnego ZOZ ustalono, iż w każdy poniedziałek w pomieszczeniu szpitala będzie przyjmował lekarz onkolog. Powiat uważa jednak, że ŚCO w Kielcach nie przekazało jednak zasad organizacji prowadzenia poradni, co utrudniało znacznie dalsze przygotowania ze strony ZOZ.

W związku z brakiem szczegółowych zasad powstania gabinetu onkologicznego na terenie powiatu, starosta ostrowiecki skierował pismo do marszałka województwa jako kierującego instytucją nadzorującą ŚCO w Kielcach, z prośbą o podjęcie koordynacji procesu nawiązania współpracy pomiędzy ZOZ i ŚCO, wskazania podstaw formalno – prawnych oraz zasad finansowania. Do chwili obecnej starostwo nie otrzymało oczekiwanej odpowiedzi.

Z dniem 20 czerwca br. lekarz onkolog rozpoczął przyjmowanie pacjentów w gabinecie onkologicznym w szpitalu w Ostrowcu Św. W tym celu ZOZ zawarł ze ŚCO porozumienie na wynajęcie pomieszczenia. Dyrektor ZOZ zwrócił się jednak do Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z informacją, że umowa najmu zawarta została z naruszeniem zapisów uchwały Rady Powiatu Ostrowieckiego, bo bez zgody Rady Społecznej ZOZ i zarządu powiatu. Dyrektor nie kwestionując zasadności i celowości powstania tej placówki złożył wniosek o przeprowadzenie pełnej procedury prawnej regulującej sposób wynajęcia wspomnianego pomieszczenia przez ŚCO w Kielcach.

W opinii obecnej na sesji mecenas Kamili Kocańdy uchwała stanowi o dofinansowaniu programu utworzenia filii ŚCO, przy czym nie wskazuje autora, treści ani formy tego programu. Posługiwanie się formułą filii ŚCO rodzi wątpliwości dotyczące faktu, że jest to szpital, który posiada inny podmiot tworzący, niż powiat czy gmina, a także znajduje się na innym szczeblu samorządu terytorialnego. Uchwała odwołuje się do umowy, która ma określać zasady współpracy, jednak nie wskazuje kto ma być stroną umowy. Wykonanie uchwały powierzone jest prezydentowi miasta, a zatem to on powinien wdrożyć jej realizację. Z kolei beneficjentem uchwały jest powiat ostrowiecki, choć pomoc zarówno finansowa, jak i rzeczowa może być udzielona tylko na realizacje zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego, do której jest ona kierowana. Tak więc, uchwała Rady Miasta Ostrowca Św. obarczona jest uchybieniami, które mogą wpływać negatywnie na jej ważność i w konsekwencji skutkować reperkusjami prawnymi na etapie jej realizacji przy udziale powiatu. Powiat, owszem, może realizować określone zadania z dziedziny ochrony zdrowia w różnych formach, w tym poprzez programy polityki zdrowotnej, jest bowiem do tego upoważniony, ale wdrożenie tego rodzaju zadań wymaga jednak dochowania prawem przepisanego trybu ich realizacji. Wymaga to sformalizowania współpracy na poziomie instytucjonalnym oraz poprzez odwołanie do obowiązujących w systemie opieki zdrowotnej rozwiązań prawnych.

Dariusz Kisiel

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *