W Ostrowcu powstanie Centralny Ośrodek Szkolenia Organizacji Proobronnych?

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. ma gotową koncepcję utworzenia w naszym mieście Centralnego Ośrodka Szkolenia Organizacji Proobronnych.
Dr Paweł Gotowiecki, dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych WSBiP mówi że Centralny Ośrodek Szkolenia Organizacji Proobronnych może zostać ulokowany w Bloku D WSBiP przy ulicy Gulińskiego. To w tym miejscu znajduje się parcela o powierzchni 3 ha, z czterokondygnacyjnym budynkiem, dużym parkingiem oraz terenem zalesionym. Teren znajduje się na dawnych terenach poprzemysłowych, poza strefą zamieszkania. Budynek jest wyposażony w instalację sanitarną, posiada miejsca noclegowe, sale wykładowe, kuchnię, stołówkę, recepcję. Docelowo budynek zostałby zmodernizowany, a w ramach kompleksu powstałaby pełnowymiarowa strzelnica, plac ćwiczeń, aula wykładowa oraz około 200 miejsc noclegowych.
-Realizacja tego pomysłu, to ogromna szansa dla Ostrowca. Zapleczem kadrowym dla ośrodka byłaby Katedra Bezpieczeństwa Narodowego WSBiP, natomiast opiekę merytoryczną sprawowałaby rada powołana np. przy MNiSW z udziałem przedstawicieli środowiska akademickiego, organizacji pozarządowych, MON. Szacowany koszt inwestycji to ok. 7 mln zł ? mówi dr Paweł Gotowiecki.
Według pana dziekana, eskalacja zagrożeń międzynarodowego bezpieczeństwa oraz doświadczenia wojny hybrydowej na Ukrainie doprowadziły w ostatnich latach do wzrostu znaczenia oraz popularyzacji idei organizacji pozarządowych o profilu proobronnym, także pod kątem ich potencjalnego wykorzystania w systemie obronnym państwa, w realiach konfliktu asymetrycznego i działań nieregularnych. Z drugiej strony, pomimo dużego zainteresowania i społecznej aprobaty dla funkcjonowania tego typu organizacji, a także ich stale rosnącej profesjonalizacji, pozostają istotne problemy mogące negatywnie rzutować na efektywne wdrożenie tych organizacji do systemu obronnego RP. Do problemów tych zaliczyć można rozproszenie wspomnianych organizacji, przy ich różnej liczebności, formie organizacyjnej, statusie prawnym. Rodzi to potrzebę standaryzacji zarówno w teoretycznym, jak i w praktycznym przygotowaniu członków organizacji oraz kadry zarządzającej do działań o charakterze militarnym oraz pozamilitarnym w ramach systemu obronnego państwa.
-Biorąc to pod uwagę, krokiem do profesjonalizacji szkolenia członków i kadry organizacji proobronnych (także na szczeblu studiów I i II stopnia oraz studiów podyplomowych) byłoby stworzenie Centralnego Ośrodka Szkolenia Organizacji Proobronnych. Ośrodek taki funkcjonowałby przy uczelni wyższej, która zapewniłaby opiekę merytoryczną oraz kadrę naukowo-dydaktyczną. Ulokowanie takiego ośrodka poza aglomeracjami sprzyjałoby możliwości realizacji elementów szkolenia taktycznego w terenie i byłoby czynnikiem wpływającym na rozwój miejscowości, w którym ośrodek zostałby ulokowany ? mówi dr Gotowiecki.
W nowym roku akademickim na kierunku bezpieczeństwo narodowe w WSBiP uruchomiono specjalność zarządzanie organizacjami proobronnymi, przygotowaną przy współpracy zainteresowanych organizacji. Kierownikiem katedry jest gen. dyw. w stanie spoczynku Andrzej Pietrzyk, zaś wśród wykładowców znajdują się eksperci związani z koncepcją obrony terytorialnej prof. Romuald Szeremietiew i prof. Ryszard Jakubczak oraz funkcjonujący w strukturach organizacji proobronnych dr Leszek Sykulski. Oficjalnymi partnerami katedry są m.in. Związek Strzelecki ?Strzelec? OSW, Stowarzyszenie ObronaNarodowa. pl ? Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej. Katedra współorganizowała w 2014 r. Ogólnopolskie Ćwiczenia Organizacji Proobronnych
?Kompania w Działaniach Nieregularnych w terenie Zurbanizowanym „Ostrowiec Świętokrzyski 2014” pod patronatem Szefa BBN. W połowie listopada w WSBiP odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa z zaprzyjaźnionymi środowiskami naukowymi z Rumunii, Ukrainy, Litwy oraz Gruzji na temat pogarszającej się sytuacji geopolitycznej w Europie Wschodniej i roli organizacji proobronnych.
(DaK)

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *