Porozumienie z Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu

Porozumienie pomiędzy Powiatem Ostrowieckim, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego a Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu podpisano w murach dawnej ?Samochodówki?.
W ramach współpracy patronatem naukowym objęto klasy kształcące młodzież na kierunkach – technik mechanik oraz technik pojazdów samochodowych.
Już podczas wcześniejszej wizyty w ostrowieckim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego prodziekan prof. hab. dr inż. Andrzej Różycki i dr inż. Paweł Maciąg z Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego w Radomiu poinformowali, że uczelnia będzie organizowała dla naszych uczniów ciekawe zajęcia i to zarówno w murach swojej uczelni, jak i w samej placówce przy ulicy Mickiewicza. Uniwersytet udzieli także ostrowieckiej szkole szerokiego wsparcia dydaktycznego.

porozumienie
W dniu 11 września 2012 roku Politechnika Radomska została przekształcona właśnie w Uniwersytet Technologiczno – Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.
Od 1 marca 2012 roku na uczelni funkcjonuje 8 wydziałów w tym 4 techniczne (Wydział Materiałoznawstwa Technologii i Wzornictwa, Wydział Mechaniczny, Wydział Transportu i Elektrotechniki oraz Wydział Informatyki i Matematyki) i 4 nietechniczne (Wydział Ekonomiczny, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej, Wydział Filologiczno – Pedagogiczny oraz Wydział Sztuki).
Uczelnia posiada trzy Zamiejscowe Ośrodki Dydaktyczne: w Białej Podlaskiej, Nisku i Tomaszowie Mazowieckim, w których kształcenie prowadzi Wydział Transportu i Elektrotechniki.
Uniwersytet kształci blisko 7000 studentów. Zatrudnia 649 pracowników, w tym 385  nauczycieli akademickich i 264 pozostałych pracowników. Do chwili obecnej uczelnię  ukończyło blisko 60 tys. studentów.
Cztery wydziały Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu posiadają uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora: Ekonomiczny (doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii i w dyscyplinie towaroznawstwo), Mechaniczny (doktor nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn i w dyscyplinie mechanika), Sztuki (doktor sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne) oraz Transportu i Elektrotechniki (doktor nauk technicznych w dyscyplinie transport i w dyscyplinie elektrotechnika).
W 2009 roku Wydział Mechaniczny ówczesnej Politechniki Radomskiej uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn. Drugie uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych Uczelnia otrzymała w październiku 2011 roku. Uprawnienia te w dyscyplinie transport uzyskał Wydział Transportu i Elektrotechniki.
Posiadane uprawniania gwarantują uczelni autonomiczność akademicką oraz pozwoliły osiągnąć cel nadrzędny, jakim było przekształcenie Politechniki Radomskiej w Uniwersytet Technologiczno ? Humanistyczny.
W ramach Wydziałów działa 5 instytutów, 23 katedry, 37 zakładów, 116 laboratoriów i 26 pracowni.
Poza Wydziałami funkcjonują 2 międzywydziałowe jednostki organizacyjne, 3 ogólnouczelniane jednostki organizacyjne i 1 jednostka pozawydziałowa.
W zarządzaniu Uczelnią udział bierze cała jej społeczność poprzez organy kolegialne, którymi są Senat i Rady Wydziałów. Proces dydaktyczny w Uczelni przebiega w dwóch formach kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I, II oraz III stopnia na 30 kierunkach studiów.
(DaK)

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *