Klamka zapadła. Będzie ośmioletnia podstawówka, czteroletnie liceum i pięcioletnie technikum

Sejm RP przyjął nowa ustawę – Prawo oświatowe. Przepisy wprowadzające tę regulację ustanawiają nowy ustrój szkolny oraz modyfikują organizację szkół i placówek oświatowych.
Wprowadzanie zmian rozpocznie się od roku szkolnego 2017/2018. Nowy system obejmowałby 8-letnią szkołę podstawową i 4-letnie liceum a także 5-letnie technikum, 3-letnią branżową szkołę I stopnia, 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy, 2-letnią branżową szkołę II stopnia i szkołę policealną. Obecnie oprócz 6-letniej szkoły podstawowej, 3-letniego gimnazjum i 3-letniego liceum ogólnokształcącego funkcjonują  4-letnie technika i 3-letnie zasadnicze szkoły zawodowe. Branżowa szkoła I stopnia ma umożliwić otrzymanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i uzyskanie wykształcenia zasadniczego branżowego. Jej absolwenci byliby przygotowani zarówno do podjęcia pracy, jak i do kontynuowania kształcenia w branżowej szkole II stopnia. Zgodnie z projektem uczniowie kończący klasę VI szkoły podstawowej w roku szkolnym 2017/2018 będą podlegać promocji do klasy VII. Tym samym rozpocznie się wygaszanie gimnazjów ? nie będzie już prowadzona rekrutacja do tych szkół. Wygaszanie gimnazjum może być realizowane m.in. przez przekształcenie go w ośmioletnią szkołę podstawową lub włączenie do takiej placówki. Projekt przewiduje też płynne przechodzenie nauczycieli ze szkół starego systemu do szkół nowego systemu ? bez konieczności rozwiązywania i ponownego zawierania umów o pracę.
Przyjęta ustawa będzie teraz przedmiotem prac Senatu RP, który zapewne również ją przyjmie.
Nie tak dawno wojewoda świętokrzyska Agata Wojtyszek na spotkaniu z naszymi samorządami przedstawiła mapę drogową reformy. PO przyjęciu ustawy do 31 marca samorządy muszą już przyjąć uchwały w sprawie sieci szkół. Za główne powody reformowania szkolnictwa, wojewoda wymieniła: informację rektorów o niedostatecznym przygotowaniu do studiów absolwentów liceów, stworzenie spójnej struktury szkół, wydłużenie procesu kształcenia i zapewnienie dzieciom dłuższego pobytu w jednej grupie rówieśniczej. Konieczne są też zmiany na poziomie szkolnictwa zawodowego, związane z jego dostosowaniem do potrzeb rynku pracy.
Samorządowcy mieli wiele pytań zarówno do wojewody. Pytano o możliwość tworzenia filii szkół, przyszłość zawodową nauczycieli gimnazjów, liczebność uczniów w klasach, rozliczenie unijnych inwestycji przez gminy, które modernizowały obiekty gimnazjów i oczywiście o środki finansowe na wdrażanie reformy na szczeblu samorządu.
Na część pytań uzyskano odpowiedź, część zostanie przekazana do ministerstwa i stamtąd samorządowcy otrzymają odpowiedzi. Starosta Zbigniew Duda publicznie zadeklarował, że szkoły powiatowe postarają się przyjąć jak największą liczbę nauczycieli gimnazjów, których nie zagospodaruje miasto i pozostałe gminy powiatu.
Warto podkreślić, że w pierwszym roku do szkół prowadzonych przez powiat, trafią aż dwa roczniki  młodzieży ze szkół gminnych.

(DaK, fk)
fot. Rafał Zambrzycki

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *