Nasz raport: Ostrowieckie drogi – modernizacje niezbędne od zaraz

System dróg krajowych i wojewódzkich w Ostrowcu Świętokrzyskim zawsze budził niemałe emocje.
Droga krajowa nr 9 od zawsze przebiegała przez newralgiczne miejsca Ostrowca (np. Rynek), była kręta i uciążliwa, a z kolei drogi wojewódzkie były po prostu w złym stanie technicznym. W 2017 r. sytuacja wciąż jest daleka od ideału, ale o niebo lepsza niż kilka czy kilkanaście lat temu. Jeśli chodzi o drogę krajową nr 9, to nadal nie wybudowano tzw. V etapu ulicy Zagłoby. Trzy czwarte tzw. małej obwodnicy już mamy, ale brakujący element, jakże istotny w całej tej układance, wciąż jest zagadką. Koncepcja prezydenta Jarosława Górczyńskiego, aby tę drogę zbudowały razem: Powiat, Miasto i Urząd Marszałkowski, nie została wcielona w życie. Nad tą drogą pracuje obecnie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach. Co prawda do tej drogi nie dołożymy ani grosza, ale powstanie ona, o ile powstanie, dużo później, niż gdyby był realizowany wariant prezydenta. Co się zaś tyczy drogi wojewódzkiej przez miasto, to ulica Traugutta jest już zmodernizowana i to porządnie. Trwają prace nad odcinkiem od alei Jana Pawła II do ronda przy ul. Samsonowicza. Nadal jednak fi zycznie brakuje wyremontowanej drogi biegnącej przez centrum wraz z mostem na rzece Kamiennej.

 

Komunikat
Umowa na wykonanie dokumentacji niezbędnej do zaprojektowania i budowy obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego w ciągu drogi krajowej nr 9 została podpisana w dniu 25 marca 2016 przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Zadaniem wyłonionego w przetargu wykonawcy, Pracowni Inżynierskiej Klotoida, będzie między innymi opracowanie koncepcji programowej i niezbędnych do uzyskania decyzji środowiskowej wariantów przebiegu obwodnicy. Zakres prac przygotowawczych, objętych umową, obejmuje m.in. opracowanie Studium Techniczno ?Ekonomiczno -Środowiskowego, raportu oddziaływania na środowisko, uzyskanie decyzji środowiskowej. Dokumentacja powinna powstać do 2017 r. W oparciu o nią możliwe będzie ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji w trybie zaprojektuj i buduj. Obwodnica Ostrowca Świętokrzyskiego uwzględniona została w projekcie Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 -2023. Koszt prac przygotowawczych, wynikających z umowy, to około 350 tysięcy złotych. W ramach zadania planowany jest odcinek drogi  jednojezdniowej klasy GP (droga główna o ruchu przyspieszonym) o długości około 2,7 km poprowadzonej nowym śladem od węzła na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 755 do istniejącej drogi krajowej nr 9, będącej wylotem z Ostrowca w kierunku Rzeszowa. Inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu, zwiększenia komfortu jazdy zarówno dla kierowców podróżujących tranzytem, jak i zmotoryzowanych z samego Ostrowca, a także do uwolnienia od korków i hałasu mieszkańców centrum miasta. Obecnie droga krajowa nr 9 przebiega przez Ostrowiec Świętokrzyski miejskimi ulicami, na których średnie natężenie ruchu przekraczało już w 2010 r. liczbę 22 tysięcy pojazdów na dobę. Dzięki inwestycji możliwe będzie oddzielenie ruchu lokalnego od tranzytu poprzez przełożenie ruchu tranzytowego na wybudowany w ostatnich latach ciąg ulic oraz planowany przez GDDKiA odcinek łączący istniejący węzeł z wylotem drogi krajowej nr 9 w kierunku Rzeszowa.

V etap ul. Zagłoby
ostrowiec_cmielow1-W odpowiedzi na pytania czytelników ?Gazety Ostrowieckiej?, przesyłam poniższe informacje wraz z wcześniejszym komunikatem na temat prac przygotowawczych, który można wykorzystać ?stwierdza Małgorzata Pawelec ?Buras, główny specjalista ds. komunikacji społecznej GDDKiA Oddział w Kielcach. Myślę, że na tym etapie, kiedy prace przy dokumentacji jeszcze trwają zgodnie z wcześniejszymi założeniami, nie ma powodów do niepokoju: tzw. mała obwodnica Ostrowca Świętokrzyskiego, stanowiąca połączenie pomiędzy istniejącym węzłem Brezelia, a drogą krajową nr 9, biegnącą od Ostrowca w kierunku Opatowa, została uwzględniona w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 -2023 w załączniku ?Obwodnice w ciągach dróg krajowych?.
Aktualnie trwają przygotowania do realizacji tej inwestycji. W roku ubiegłym kielecki Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wyłonił w przetargu wykonawcę, który w ramach umowy ma za zadanie opracować Studium Techniczno ? Ekonomiczno -Środowiskowe dla tej inwestycji, opracować warianty przebiegu drogi, uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach i opracować koncepcję programową dla wariantu wybranego na mocy decyzji środowiskowej. Przygotowanie tej dokumentacji oraz uzyskanie decyzji środowiskowej planowane jest w 2017 r. W ramach trwających prac przygotowawczych wykonawca opracował już trzy warianty przebiegu drogi. Praktycznie różnią się one głównie miejscem włączenia nowego odcinka trasy do istniejącej drogi nr 9. Odległości między punktami włączenia do drogi nr 9 w poszczególnych wariantach to kilkaset metrów. W każdym z wariantów na skrzyżowaniu istniejącej drogi nr 9 z nowym odcinkiem zaproponowano bezkolizyjne rondo.
W ostatnim kwartale 2016 w siedzibie kieleckiego oddziału GDDKiA odbyło się posiedzenie Zespołu Oceny Projektów Inwestycyjnych, podczas którego projektant zaprezentował propozycje wariantów nowej trasy o długości około 2,7 km i wysłuchał uwag uczestników spotkania. Dokumentacja ze spotkania zostanie zgodnie z procedurą przygotowania inwestycji zaprezentowana Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych GDDKiA. To właśnie komisja po wielokryterialnej analizie zadecyduje o tym, który z wariantów będzie rekomendowany we wniosku o decyzję środowiskową, jako najkorzystniejszy ze względu na szereg kryteriów m.in. technicznych,  środowiskowych czy ekonomicznych.
Ostatecznie jednak wariant przebiegu drogi wybierze Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Opracowanie koncepcji programowej dla wybranego wariantu trasy zakończy trwający obecnie etap prac przygotowawczych. Termin rozpoczęcia kolejnego etapu inwestycji (przetarg na zaprojektowanie i realizację) jest uzależniony od tego, kiedy GDDKiA uzyska potwierdzenie, że budżet państwa dysponuje środkami na tę inwestycję. Aktualnie kielecki Oddział GDDKiA dysponuje środkami na toczące się prace przygotowawcze.
Droga do Bałtowa
DSC_0078nOdcinek drogi wojewódzkiej nr 754 od skrzyżowania z ul. Jana Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim do granicy z woj. mazowieckim został od dnia 7 marca 2017 r. zamknięty dla ruchu. Nie będzie także możliwy wjazd w DW 754 od strony DK 79. To wszystko w związku z rozbudową DW 754 Ostrowiec Świętokrzyski ? Bałtów. Utrudnienia potrwają do 31 lipca 2018 r. -Droga nr 754 Ostrowiec Świętokrzyski -Bałtów ?Czekarzewice ?granica Województwa Mazowieckiego jest podzielona na trzy odcinki ?mówi zastępca dyrektora ds. realizacji inwestycji Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, Karol Rożek.
Wykonanie odcinka od alei Jana Pawła II do ul. Samsonowicza jest przewidziane w systemie ?Zaprojektuj i zbuduj?. Będzie to droga trzypasmowa, przy czym pas środkowy, tzw. wielofunkcyjny, jest przewidziany dla ułatwienia skręcania i zjazdów na posesje. W chwili obecnej trwa uzgadnianie koncepcji. Wydaje się, że w czerwcu 2017 r. możliwe będzie rozpoczęcie robót na tym odcinku.
Jest to droga kat. G z chodnikami i ścieżkami rowerowymi. Powstanie kanalizacja deszczowa, oświetlenie. Przebudowane zostaną urządzenia, które kolidują z nową drogą. Powstaną też zatoki autobusowe. Ten odcinek otwiera skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną przy alei Jana Pawła II, a zamyka rondo przy ul. Samsonowicza.
Drugi odcinek tej drogi to odcinek w miejscowości Okół. Ze względu na prowadzone scalenie gruntów w Okole odcinek ten był czasowo wyłączony z opracowania dokumentacji. Została ona zaktualizowana, uzyskano nowe pozwolenie na realizację tego odcinka. Te sprawy są już za nami, a wykonawca wszedł już na teren budowy.
Trzeci odcinek rozbudowywanej drogi składa się z 2 odcinków tj. od ul. Samsonowicza do Okołu i od Okołu przez Czekarzewice do granicy z Województwem Mazowieckim. Przeprowadzona została wycinka drzew, aby zdążyć przed okresem lęgowym ptactwa. W okresie zimowym wykonywane były też roboty kanalizacyjne, przezbrajanie terenu, instalacja sieci elektrycznej. Trwają jeszcze roboty przygotowawcze pod wykonanie nawierzchni drogowej. Z końcem miesiąca marca rozpoczną się stricte roboty drogowe.
Cały odcinek przebudowywanej drogi wojewódzkiej mierzy 27 kilometrów. Praktycznie na całej jego długości trwają już roboty drogowe. Od czerwca będą one intensywniejsze. Na chwilę obecną mamy pewne opóźnienia w stosunku do założeń harmonogramu na tej budowie. Powstały one niezależnie od wykonawcy ? firmy Skanska. Zima okazała się dość uciążliwa dla drogowców. Prace drogowe musiały zostać wstrzymane. Ponadto zamknięcie ruchu drogowego było konieczne. Wynika to z charakteru samej drogi, która jest dość wąska i biegnie w trudnym terenie. Poza tym zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną istnieje konieczność wyburzenia obiektu mostowego w Bałtowie.
Droga nr 754 w Ostrowcu
korek1Wszyscy czekamy na rozpoczęcie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 754 na terenie miasta. Jak wiemy, odcinek ul. Traugutta od granic miasta do Ronda Republiki Ostrowieckiej został już zmodernizowany. Pozostał najważniejszy i zarazem technicznie skomplikowany odcinek od mostu na rzece Kamiennej przez aleję 3 Maja, Denkowską, Radwana do skrzyżowania z aleją Jana Pawła II.
-Na chwilę obecną mamy już opracowaną dokumentację techniczną tej inwestycji drogowej ?mówi zastępca dyrektora ds. realizacji inwestycji Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, Karol Rożek. -Brakuje dokumentacji geodezyjno  -prawnej. Opóźnienia w jej realizacji wiążą się z tym, że to, co było w zasobach ośrodka geodezyjnego, nie do końca odpowiadało stanowi prawnemu w terenie. Niezbędnych korekt musiał dokonać zarówno Ośrodek Geodezyjny, jak i Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich. Gdy już wszystko zostanie poprawione i wykonane zostanie opracowanie geodezyjno -prawne, zostanie złożony wniosek o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej. Oznacza to konieczność ogłoszenia nowego przetargu na wyłonienie firmy, która ten wniosek przygotuje. W związku z tym uzyskanie decyzji ZRID możliwe będzie najwcześniej na przełomie III i IV kwartału 2017 r. Po zamknięciu spraw formalnych przyjdzie czas na dokonanie podsumowania finansów, które mogą zostać przeznaczone na realizację tej drogi, która planowana jest z środków RPO WŚ 2014-2020. Jeśli w budżecie Województwa Świętokrzyskiego znajdą się oszczędności, co zakładamy po przetargach, to Zarząd Województwa podejmie decyzję o kolejności realizacji tych zadań z listy RPO.
Można mieć nadzieję, że przejazd przez miasto ulegnie znacznemu polepszeniu poprzez zwiększenie komfortu jazdy. Powstanie nowy most wantowy na Kamiennej. Stary zostanie wyburzony, a w jego miejsce zbudowany od podstaw most podwieszony na pylonie o trzech pasach ruchu. Ułatwi to zdecydowanie wyjazd z tej części miasta na wiadukt i drogę nr 9.
Skrzyżowanie z ul. Kilińskiego zostanie wyposażone w sygnalizację świetlną. Obecnie włączenie się do ruchu w aleję 3 Maja jest bardzo utrudnione, a długie kolejki pojazdów oczekujących spędzają sen z powiek mieszkańcom, ale również Pogotowiu Ratunkowemu przy ul. Focha.

rewitalizacja_pomysły
Na ul. Okólnej powstanie rondo. Na ulicy Denkowskiej, na wysokości magistratu, powstanie rondo tzw. turbinowe dwupasowe. Te dwa ronda zostaną połączone dwoma jezdniami po dwa pasy ruchu w każdą stronę. Dwa pasy ruchu w każdą stronę zostaną utrzymane aż do skrzyżowania ulic Radwana i Alei Jana Pawła II..
Obwodnica Ćmielowa
ostrowieccmielowTrwają prace przy budowie obwodnicy Ćmielowa oraz brakującego odcinka drogi Ćmielów ?Ożarów.
-Na obwodnicy Ćmielowa opóźnienia zostały spowodowane głównie pracami archeologicznymi -mówi zastępca dyrektora ds. realizacji inwestycji Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, Karol Rożek.
Decyzją konserwatora zakres tych prac został dodatkowo rozszerzony. W związku z tym rozpoczęcie robót nastąpi po ich zakończeniu. Wykonawca już dziś przygotowuje się do rozpoczęcia zasadniczych prac drogowych. Z końcem marca powinien być widoczny wyraźny postęp tych prac. Dokonano wycinki drzew na trasie nowej drogi. Roboty będą prowadzone z zachowaniem ruchu. Dla drogowców i dla kierowców oznacza to znaczne trudności.
Na tym odcinku przewidziane są dwa przejścia dla zwierząt dość dużych rozmiarów. Niemałe pieniądze na drogi Zarząd Województwa Świętokrzyskiego wspiera wiele projektów związanych z rozbudową i modernizacją dróg wojewódzkich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Wartość całkowita projektów, na które podpisano umowy, to ponad 551 mln zł, w tym dofinansowanie z EFRR wynosi ponad 436 mln zł. Na realizację projektów w ramach Działania 5.1 ?Infrastruktura drogowa? RPOWŚ 2014 -2020 zarezerwowane zostało ponad 106 mln euro.
?Wartość tych inwestycji  jest znacząca, więc ich realizacja wpłynie zapewne na kondycję firm w regionie. Zwykle jest tak, że nawet gdy wygrywają wykonawcy spoza regionu, to duża część prac jest wykonywana przez firmy lokalne ? podkreślił marszałek Adam Jarubas.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *