Absolutorium dla zarządu powiatu. Opozycja krytycznie ocenia sytuację w szpitalu

15 głosami ?za? radnych koalicji Prawo i Sprawiedliwość ? Platforma Obywatelska przy 7 głosach ?przeciw? radnych z Klubu Wyborczego Wyborców Jarosława Górczyńskiego przyjęto realizację budżetu za 2016 rok i udzielono absolutorium Zarządowi Powiatu Ostrowieckiego oraz staroście, Zbigniewowi Dudzie.
Realizacja budżetu zyskała aprobatę Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz wszystkich komisji Rady Powiatu Ostrowieckiego. Dezaprobatę z realizacji budżetu w 2016 roku wyrazili podczas sesji tylko radni z KWW J.Górczyńskiego. Prezentująca stanowisko klubu jego przewodnicząca Agnieszka Rogalińska stwierdziła, że nie zgadzają się oni z taką polityką finansową i nie są to zarzuty polityczne, a merytoryczne, o których świadczą liczby.
Krytycznie o sytuacji w szpitalu

????????????????????????????????????

Największa krytyka opozycji dotyczyła sytuacji w szpitalu, w którym w ubiegłym roku aż przez 6 miesięcy wyłaniano dyrektora. A.Rogalińska mówiła o tym, że wzrost kosztów ogólnych w ZOZ, z tytułu wzrostu wynagrodzeń, dyżurów kontraktowych i świadczeń na rzecz pracowników, sięgnął  8 mln zł. Choć o ponad 400 zmniejszyła się liczba pacjentów, to zatrudnienie wzrosło o 28, z 750 do 778, osób. O 290 tys. wzrosły koszty operacyjne, głównie z tytułu opłat sądowych w związku z dochodzeniem przez wierzycieli swych zobowiązań w postępowaniach nakazowych. Szpital zanotował wysoki poziom kosztów finansowych z tytułu płacenia odsetek na rzecz wykonawców i usługodawców od nieterminowych zapłat. Strata finansowa rzędu 4,2 mln zł była o 3 mln zł wyższa od planowanej i była o 2,1 mln zł wyższa od tej zanotowanej w 2015 roku. To była najwyższa strata finansowa w ciągu ostatnich trzech lat. O 8 mln zł zmniejszył się kapitał własny wskutek pogłębienia się straty z lat ubiegłych. Ujemny kapitał własny na poziomie 17,5 mln zł świadczy o tym, że cały majątek szpitala zbilansowany jest kapitałami obcymi. Zobowiązania ogółem na koniec 2016 roku przewyższały o 42% wartość majątku, podczas gdy w 2015 roku o 22%, a w 2014 roku o 14%. Zobowiązania szpitala wzrosły o 8,4 mln zł, czyli o 34%, w tym wobec dostawców o 6 mln zł, czyli o 69%. Zdolność do regulowania zobowiązań z roku na rok się pogarsza. Wzrastają także zobowiązania krótkoterminowe, z 18 do 23 mln zł. O 48%, czyli 3,3 mln zł, wzrosły zobowiązania długoterminowe. Biegły rewident wskazuje na to, że wskaźniki płynności finansowej wskazują na trudną sytuację finansową ZOZ. Wszystkie wskaźniki zadłużenia przekraczają dopuszczalne i grożą kryzysem finansowym. Szpital nie prowadzi działalności inwestycyjnej, postępuje degradacja majątku, a placówka każdego miesiąca generuje 1 mln zł zadłużenia. Radna A.Rogalińska skrytykowała także działania na rzecz utworzenia przychodni sportowej. Zastrzeżenia opozycji budzi polityka kadrowa, podyktowana decyzjami politycznymi i długi czas oczekiwania na szpitalnym oddziale ratunkowym. Brakuje też działań na rzecz utworzenia poradni onkologicznej.
Radni z KWW J.Górczyński krytykowali działalność Muzeum Historyczno ? Archeologicznego, które nie organizuje ciekawych wystaw i osiąga niskie koszty ze sprzedaży biletów, a także zróżnicowaną bazę lokalową szkół, o czym świadczy fatalny stan budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno ? Wychowawczego i to, że dwie placówki nie mają swych siedzib w zasobach powiatowych.
Politykierstwo
DSC_3554Starosta Zbigniew Duda stanowisko opozycji nazwał politykierstwem.
-Od kiedy finanse szpitala, czy też muzeum wchodzą w budżet powiatu ? pytał z niedowierzaniem radnych opozycyjnych. ?W swoim stanowisku nie odnieśliście się do żadnej liczby, opisującej budżet. Rozumiem, że trudno było wam znaleźć jakieś błędy. Przez blisko trzy lata nie przedstawiliście też żadnego projektu uchwały do budżetu. Tylko siedzicie i wymyślacie! Owszem, opozycja powinna patrzeć na ręce władzy, ale opierać się na prawdzie. Krytykujecie inicjatywy powiatu, ale dlaczego w nich nie uczestniczycie? Dziwię się krytyce jako sztuce dla sztuki, tym bardziej, że ubiegłoroczny budżet był dobry, najlepszy od wielu lat. Widzicie, czy nie widzicie to, co robi się w powiecie? Pewnie, zawsze można więcej. Musicie zdawać sobie też sprawę z tego, ile w szpitalu zostało zrobione. O naszej pracy świadczą chociażby dobre wyniki przeprowadzanych kontroli.
Wicestarosta Eligiusz Mich w polemice z radnym Łukaszem Dybcem mówił o tym, że powiatowi nie grozi pokrycie strat szpitala przez powiat. Dodał, że zestawienia kwot zadłużenia powiatu z zadłużeniem szpitala są nieporównywalne. Owszem są zapisy w ustawie o działalności leczniczej, które zobowiązują organ prowadzący do pokrycia ujemnego wyniku finansowego, ale pomniejszonego o amortyzację. Jeśli więc przy stracie około 5 mln zł doszłoby do hipotetycznej sytuacji, w której to powiat musiałby ją pokryć, to mowa byłaby o kwocie rzędu kilkudziesięciu lub kilkuset tysięcy zł w skali roku.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *