O sytuacji w szpitalu i muzeum. Jak powiat współpracuje z organizacjami?

Podczas piątkowej sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego radni przyjęli sprawozdanie finansowe Zakładu Opieki Zdrowotnej i Muzeum Historyczno ? Archeologicznego za 2016 rok oraz przyjęli informacje o realizacji w ubiegłym roku ?Programu współpracy Powiatu Ostrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015-2017?.
Radni wnikliwie zapoznali się z sytuacją finansową szpitala, opinią i raportem biegłego rewidenta. Podczas debaty dyrektor ZOZ w Ostrowcu Św. ds. lecznictwa Dariusz Kopania mówił o tym, że zmorą szpitala pozostaje stan finansów i jego zadłużenie na kwotę blisko 33 mln zł, które jest jednak wynikiem nie złego nadzoru powiatu nad szpitalem, czy sposobem zarządzania w placówce, a niewłaściwego kontraktowania usług przez Narodowy Fundusz Zdrowia, które rozpoczęło się w 2010 roku. Wtedy zadłużenie szpitala sięgało 9 mln zł. Dyrektor podkreślił, że sytuacja finansowa jest ? niestety – zmorą wielu szpitali. ZOZ-u w Ostrowcu, który znajduje się w ?Złotej setce? najlepszych szpitali w Polsce, próżno szukać w gronie najbardziej zadłużonych placówek w kraju.
Dyrektor poinformował, że ostrowiecki ZOZ znalazł się w sieci szpitali, co jest jego sukcesem. Poprawia się także kontraktowanie usług medycznych przez NFZ. Szpital nie może złożyć wniosku do gminy Ostrowiec o zwolnienie z podatku od nieruchomości, o co wnioskują radni powiatowi. Powód jest takie, że szpital po prostu nie zalega gminie z świadczeniem tego podatku. Może tylko wnioskować o uwolnienie z opłat podatkowych.
Muzeum Historyczno ? Archeologiczne zakończyło 2016 rok stratą w kwocie 8,8 tys. zł, który pomniejszy kapitał własny. Dotacje powiatu ostrowieckiego wyniosły 1,26 mln zł. W muzeum, w placówkach w Częstocicach i na Sudole, pracowało 24 osoby.
Współpraca finansowa pomiędzy powiatem ostrowieckim, a organizacjami pozarządowym i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego polegała przede wszystkim na zlecaniu realizacji zadań publicznych tym podmiotom wraz z udzieleniem dotacji na ich realizację zarówno ze środków pochodzących z budżetu powiatu, jak i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Na realizację zadań z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wpłynęło 12 wniosków organizacji pozarządowych na kwotę 66,3 tys. zł. Limit środków finansowych PFRON przeznaczony na realizację w 2016 r. zadań początkowo wynosił tys. zł. Ostatecznie organizacje wykorzystały środki w kwocie 23,5 tys. zł. Dofinansowanie zadań kształtowało się na poziomie do 60% kosztów całkowitych przedsięwzięcia. Otrzymały je, na organizację imprez rekreacyjnych i sportowych, a także turystycznych i kulturalnych takie organizacje, jak stowarzyszenia: ?Razem?, ?Szansa?, Saron?, ?Ostrowiecki Klub Amazonka?, ?Tacy Sami?. Warsztat Terapii Zajęciowej ?Szansa? otrzymał dofinansowanie z środków PFRON w wysokości 1,19 mln zł, a z budżetu powiatu w wysokości 133 tys. zł. WTZ ?Razem? uzyskał z PFRON dofinansowanie na poziomie 879 tys. zł i z budżetu powiatu dofinansowanie w kwocie 97 tys. zł.
Powiat współpracował także z organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania z zakresu pomocy społecznej i pieczy zastępczej, przekazując m.in. dotacje w wysokości 387 tys. zł na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w Ostrowcu Św. Powiat ostrowiecki przekazał placówkom opiekuńczo – wychowawczym w Denkowie i Małachowie dotacje w wysokości 1,35 mln zł.
Ponadto powiat na kanwie współpracy ze stowarzyszeniami  zapewnił mieszkańcom możliwość korzystania z bezpłatnej pomocy prawnej w biurach w Ostrowcu, Kunowie, Waśniowie i Bałtowie, wydatkując na ten 179 tys. zł.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *