Obawy w warsztatach terapii zajęciowej

Opieka wytchnieniowa, środki na aktywizację zawodową rodziców i opiekunów, łatwiejszy dostęp do mieszkań, w tym chronionych i wspomaganych – tak w skrócie można podsumować uchwałę Rady Ministrów w sprawie przyjęcia programu kompleksowego wsparcia dla rodzin ?Za życiem?, przedłożoną przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.
Program ?Za życiem? ma wspierać rodziny z osobami z niepełnosprawnością, a w szczególności wychowujące niepełnosprawne dzieci. W minionym tygodniu zakończyły się spotkania konsultacje programu, których efekty zaprezentowano na konferencji w Warszawie. Wziął w niej udział kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej ?Szansa? w Ostrowcu Świętokrzyskim, Robert Rogala.

24 pazdziernik 2017
-Podczas konsultacji ogromną rolę odegrali pracownicy instytucji zajmujących się osobami z niepełnosprawnością, w tym warsztatów terapii zajęciowych ? mówi Robert Rogala. -Warsztaty w wielu miejscach Polski są jedynym miejscem, gdzie na pomoc mogą liczyć dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Choć przez wielu wskazywane są jako jeden z lepszych elementów systemu wsparcia osób z niepełnosprawnością, to pojawia się coraz więcej głosów apelujących o konieczność zmiany formuły WTZ-ów. W projekcie znalazło się wiele korzystnych i porządkujących sposób funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej zapisów. Niestety, jest tam też zawartych kilka niekorzystnych rozwiązań, które mogą budzić kontrowersje oraz niepokój o dalszy byt oraz prawidłowe funkcjonowanie warsztatów.
Jak podkreśla R.Rogala, dlatego w ramach konsultacji odbyło się kolejny raz już takie spotkanie, aby wypracować jak najlepsze rozwiązanie, tym razem tylko z przedstawicielami Warsztatów Terapii Zajęciowej z poszczególnych województw. Robert Rogala na spotkaniu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie reprezentował województwo świętokrzyskie jako przedstawiciel Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej.
-Poruszane na spotkaniu kwestie dotyczyły funkcjonowania WTZ w najbliższej przyszłości ? mówi R. Rogala. -Omówione zostały kwestie proponowane w projekcie ustawy i mamy nadzieję, że jakieś pośrednie rozwiązanie zostanie wybrane, gdyż nadal uważamy, że zawarte w projekcie zapisy nie są najszczęśliwsze. W związku z niepokojem wśród uczestników zajęć, rodziców, pracowników, przekazaliśmy ministrowi Michałkiewiczowi opinię prawną w tej materii. Uważam i nie tylko ja, że proponowane rozwiązania są złymi i niekorzystnymi dla Warsztatów Terapii Zajęciowej. Przykładem może być memorandum, zawierające wstępną analizę prawną wydaną przez prawników z kancelarii prawniczej w zakresie konstytucyjności zaproponowanych rozwiązań prawnych oraz zgodności projektu z zasadami prawidłowej legislacji. Z dokumentu wynika, że proponowane zmiany w projekcie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych budzą wątpliwości co do zgodności z Konstytucją RP, Prawem o Stowarzyszeniach, Regulaminem Pracy Rady Ministrów oraz Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *