Codziennie dyżuruje inna apteka! Do której po leki w nocy?

Rada Powiatu Ostrowieckiego uznała, że koniecznym jest zapewnienie dostępności świadczeń farmaceutycznych przez całą dobę.
W celu ustalenia zasad dyżurów aptek odbyły się dwa spotkania z przedstawicielami przedsiębiorców, prowadzącymi apteki. W wyniku spotkań nie doszło jednak do porozumienia co do wskazania jednego podmiotu, który pełniłby dyżury. Koniecznym stało się więc ustalenie innego, niż w 2017 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu ostrowieckiego. Najmniej dolegliwym dla funkcjonowania aptek, a jednocześnie spełniającym warunki ustawowe dostępu do farmaceutyków, stało się ustalenie codziennego dyżuru innej apteki?
To spora uciążliwość dla mieszkańców, którzy będą musieli w razie potrzeby dowiadywać się, która z aptek akurat dziś pełni dyżur? Będą mogli się tego dowiedzieć m.in. z naszej gazety i strony internetowej. Informacja o dyżurującej aptece jest także umieszczona w każdej aptece oraz w szpitalu, jako placówce realizującej świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Czas pracy apteki ogólnodostępnej w porze nocnej, niedziele, święta i dni wolne od pracy trwa od godz. 22 do 7 dnia następnego.
Zbigniew Duda, starosta ostrowiecki, nie wyklucza, że tą jedyną apteką, pełniącą stały dyżur nocny, będzie w przyszłości apteka w szpitalu.
Zgodnie z prawem farmaceutycznym rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie określa, w drodze uchwały, rada powiatu, po zasięgnięciu opinii wójtów, burmistrzów,  prezydentów miast z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego.
Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej,  w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy. Na terenie powiatu ostrowieckiego działa 30 aptek ogólnodostępnych i 3 punkty apteczne, w tym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego 25 aptek ogólnodostępnych.
Przy określaniu rozkładu godzin pracy aptek nie bierze się pod uwagę tylko istniejących potrzeb ludności w sytuacjach zwykłych, ale również konieczność zapewnienia potrzeb nietypowych w sytuacjach nadzwyczajnych. Oznacza to, iż fakt, że mieszkańcy powiatu rzeczywiście nie korzystają z usług aptek w porze nocnej lub dokonują zakupu leków mniejszej wagi, które mogły zostać zakupione w punktach sprzedaży pozaaptecznej, nie zwalnia rady powiatu z obowiązku zapewnienia dostępności do usług farmaceutycznych na terenie powiatu również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy. Przepisy prawa wskazują także, że zapewnienie dostępności świadczeń farmaceutycznych również w porze nocnej, niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy wchodzi w zakres ustawowych zadań apteki ogólnodostępnej.
Rada Powiatu podejmując uchwałę nie może brać pod uwagę hipotetycznych trudności, jakie może mieć podmiot prowadzący aptekę w zrealizowaniu obciążającego go obowiązku obecności farmaceuty w godzinach czynności apteki. Zapewnienie obecności takiej osoby jest jedynie kwestią organizacyjną i sposób jej rozwiązania zależy jedynie od decyzji podmiotu prowadzącego aptekę. Tak więc dyżury pełnić będą apteki z miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, z wyłączeniem aptek z terenu innych gmin, co jest uzasadnione ze względów logistycznych, np. trudnościami dojazdu mieszkańców do lokalnych miejscowości, czy brakiem pozamiejskiej komunikacji nocnej. Istotne jest, iż jedyna placówka medyczna pracująca w nocy znajduje się w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wszak szpital świadczy świąteczną i nocną pomoc zdrowotną.
Ustawodawca nie uzależnia jednak konieczności zapewnienia dostępu do świadczeń farmaceutycznych od równoczesnego dostępu do pomocy lekarskiej. Stanowią one niezależne, chociaż z reguły związane ze sobą elementy ochrony zdrowia publicznego. Apteki są placówkami ochrony zdrowia publicznego, w których świadczone są specyficzne usługi, wobec czego zapewnienie dostępności tych świadczeń nie powinno być też uzależnione od możliwości uzyskania pomocy w omawianym czasie w placówkach służby zdrowia.

1234

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *