Czym palimy w piecu? Ponad dwieście kontroli strażników

232 kontrole w tym sezonie grzewczym przeprowadziła Straż Miejska w Ostrowcu Świętokrzyskim realizując uprawnienia z zakresu przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska, które nakładają na funkcjonariuszy funkcję kontrolną.
Przypomnijmy, że na tej podstawie funkcjonariusze Straży Miejskiej mogą sprawdzić to, czym palimy w piecu i czy pozbywamy się odpadów komunalnych zgodnie z przepisami.
-Ustawa o odpadach zabrania termicznego przekształcania odpadów komunalnych poza specjalnymi spalarniami odpadówwyjaśnia za-ca komendanta Straży  Miejskiej, Marcin Gruszka.Oznacza to, że spalanie w domowych piecach i kominkach wszelkich nieczystości, w tym odpadów komunalnych, stanowi naruszenie obowiązujących przepisów. Zachowanie właścicieli nieruchomości nie stosujących się do tego prawa jest wykroczeniem, które ujawnione przez strażnika może skutkować sankcjami karnymi określonymi w kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.
Ujawnienie tego rodzaju procederu sprowadza się do konieczności przeprowadzenia kontroli tego, czym palimy w piecu. Posiadane uprawnienia strażników pozwalają, bez dodatkowych pozwoleń, nakazów czy asysty policji, do wstępu na teren nieruchomości, który możliwy jest również wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem w celu pobrania próbek popiołu i przeprowadzenia niezbędnych badań. Kontrole mogą odbywać się w godz. 6 -22, a na terenie nieruchomości, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza przez całą dobę. W trakcie kontroli funkcjonariusze Straży Miejskiej mogą występować i żądać pisemnych lub ustnych wyjaśnień i informacji w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego, jak również żądać okazania dokumentów i udostępniania wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli. W sytuacji, gdy osoba kontrolowana uniemożliwi strażnikowi przeprowadzenie kontroli, tj. nie okaże żądanych dokumentów lub uniemożliwi wejście na teren swojej posesji, musi się liczyć z surowymi konsekwencjami, gdyż za zachowanie takie Kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 3.
Podejmowane, w tym zakresie, działania kontrolne przez Straż Miejską w Ostrowcu Św. polegają głównie na interweniowaniu, na wniosek mieszkańców zaniepokojonych nadmiernym zadymieniem i nieprzyjemnym zapachem wydobywającym się z
domowych kominów. Interwencje tego typu stanowią również własną inicjatywę strażników rewirowych pełniących służbę patrolową na terenach osiedli o zabudowie jednorodzinnej.
W okresie grzewczym 2017 – 2018 przeprowadzono już 232 tego typu kontrole, które doprowadziły do ujawnienia 32 przypadków spalania odpadów komunalnych wbrew obowiązującym przepisom, co skutkowało nałożeniem 15 mandatów karnych, zastosowaniem 15 pouczeń i ostrzeżeń oraz skierowaniem 2 wniosków o ukaranie do sądu rejonowego. Nadmienić jednak należy, że w przeważającej ilości kontrolowanych nieruchomości, gdzie stwierdzono nadmierne i dokuczliwe dla otoczenia zadymienie, po przeprowadzeniu czynności kontrolnych, okazywało się, że powodem zadymienia nie było spalanie nieczystości, lecz opału gorszej jakości.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *