Zgłoś projekt do ostrowieckiego Budżetu Obywatelskiego 2018

Do 9 marca br. trwa składanie projektów w ramach czwartej edycji Budżetu Obywatelskiego Ostrowca Świętokrzyskiego.

– Wyższa pula środków, która tym razem wynosi 275 tys. złotych, uproszczenie systemu głosowania, rozszerzenie zakresu zadań możliwych do zgłoszenia, 13 punktów konsultacyjnych, w których może głosować każdy z mieszkańców, dają niebywałą okazję bezpośredniego wpływu na wygląd miasta oraz jego ofertę kulturalną, sportową czy społeczną. Każdy z nas, niewielkim nakładem pracy, może dołożyć przysłowiową cegiełkę do zmiany wizerunku miasta i uatrakcyjnienia otoczenia, w którym mieszka- zachęca prezydent Jarosław Górczyński.

Przypomnijmy, że wystarczy tylko do 9 marca  złożyć formularz zgłoszeniowy, z podpisami co najmniej 20 osób, opisujący konkretny pomysł i sposób jego wykonania. Propozycje przedsięwzięć mogą dotyczyć inwestycji, remontów, na ten cel zarezerwowano 200 tys. zł oraz innych pomysłów z zakresu m.in. kultury, sportu, aktywizacji społecznej, itp. Tutaj z kolei do rozdysponowania jest 75 tys. złotych. Kosz na realizację pojedynczego zadania nie może przekroczyć 75% środków przeznaczonych na dany obszar. Po zebraniu wszystkich wniosków i ocenie ich kompletności, w dniach od 8 maja do 12 maja odbędzie się głosowanie. O wyborze danego zadania do realizacji zdecyduje ilość głosów oddanych przez mieszkańców miasta.

?To już czwarta edycja Budżetu Obywatelskiego naszego miasta-przypomina prezydent Jarosław Gorczyński. W dotychczasowych konsultacjach wzięło udział ponad 8 tys. mieszkańców, co pokazuje, iż ta forma współdecydowania o zadaniach realizowanych w mieście rozwija się w dobrym kierunku i napawa optymizmem na przyszłość.

Jarosław Górczyński, prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego mówi, że przykłady przedsięwzięć zrealizowanych w poprzednich edycjach roku w ramach Budżetu Obywatelskiego, tj. modernizacje i budowa placów zabaw, centrów rekreacji czy siłowni zewnętrznych, zajęcia taneczne, wystawy i koncerty, spotkania i debaty oraz inne liczne przedsięwzięcia kulturalne potwierdzają, że wszystko jest w Państwa rękach. Liczę także i teraz na wiele pomysłów i ciekawych inicjatyw. Raz jeszcze zachęcam do składania wniosków, bo naprawdę warto!

 SKŁADANIE WNIOSKÓW

Zgłaszanie propozycji zadania następuje poprzez formularz zgłoszeniowy wraz z dołączoną listą z podpisami co najmniej 20 mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego popierających dane zadanie.

W przypadku osoby małoletniej do wniosku dołączana jest zgoda opiekuna prawnego na złożenie wniosku. W przypadku popierania wniosku przez osobę małoletnią do listy poparcia należy dołączyć oświadczenie opiekuna prawnego o wyrażenie zgody na poparcie zadania.

Mieszkaniec Ostrowca Świętokrzyskiego może złożyć dowolną liczbę propozycji zadań publicznych, przy czym każda z nich wymaga odrębnego wniosku.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy propozycji zadania wraz z listą mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego popierających to zadanie (min.20 osób) oraz oświadczeniami opiekunów prawnych (w przypadku osób małoletnich) należy:

1) złożyć w oryginale w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, Wydziale Planowania i Rozwoju pok. 118, ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski lub

2) przesłać poprzez operatora pocztowego (o zachowaniu terminu do zgłaszania propozycji zadania decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim lub

3) zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres bo@um.ostrowiec.pl

Mieszkaniec Ostrowca Świętokrzyskiego może popierać ? przez złożenie podpisu na liście mieszkańców popierających zadanie ? dowolną liczbę propozycji zadań publicznych.

Formularze dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta: www.um.ostrowiec.pl[tutaj] , w pokoju 118 Urzędu Miasta, w siedzibach Rad Osiedlowych, Biurze Obsługi Interesanta.

2

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *