II Krzemionkowskie Seminarium Archeologiczne

II Krzemionkowskie Seminarium Archeologiczne organizowane jest przez Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki, powiat  ostrowiecki,  we współpracy z Instytutem Archeologii Wydziału Nauk Historycznych  i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Samodzielną Pracownią Prehistorycznego Górnictwa Krzemienia Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
Seminarium odbędzie się w sali konferencyjnej Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki na Sudole.

Program

Piątek, 23 marca
12.30 ? Otwarcie Seminarium. Wystąpienia powitalne mgr Włodzimierza Szczałuby ? dyrektora Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz prof. dr hab. Jacka Lecha ? kierownika Katedry Archeologii Pradziejów i Średniowiecza Europy Instytutu Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, kuratora naukowego Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu w Krzemionkach
13.00 ? mgr Damian Stefański (Muzeum Archeologiczne w Krakowie): Wczesnoholoceńska faza technokompleksu z ostrzami trzoneczkowatymi na przykładzie espołów krzemiennych z okolic Krakowa
13.30 ? mgr Katarzyna Kerneder-Gubała (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa): Kopalnia krzemienia czekoladowego w Orońsku w świetle najnowszych badań
14.00 ? prof. dr hab. Jolanta Małecka-Kukawka (Instytut Archeologii UMK): Krzemienne surowce kopalniane w neolicie ziemi chełmińskiej
14.30 ? Pytania do Referentów i dyskusja
15.30 ? mgr Adrianna Raczak (Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego): Nowożytna sieć dróg we wschodniej części polskich Karpat (na tzw. mapie von Miega Orginal auf nahme des Königreiches Galizien und Lodomerien) a przebieg potencjalnych szlaków transkarpackich we wczesnym neolicie w kontekście znalezisk obsydianowych
16.00 ? dr hab. Andrzej Pelisiak, prof. U.Rz. (Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego): Przedmioty wykonane z krzemieni pasiastych ze wschodniej części polskich Karpat i wschodniego Podkarpacia (neolit i wczesna epoka brązu)
16.30 ? mgr Kamil Kaptur (Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki): Eksploatacja rud żelaza w rejonie Ostrowca Świętokrzyskiego i archeologiczne rozpoznanie reliktów dawnych robót górniczych
17.00 – mgr Artur Jedynak (Muzeum Archeologiczne i Rezerwat w Krzemionkach) i  prof. zwycz. dr hab. Jacek Lech (Instytut Archeologii UKSW oraz Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki): Przebieg i wyniki badań wykopaliskowych w części południowo-wschodniej (segment D) kopalni  krzemienia pasiastego na stan. 10/18 ?Borownia?, w Rudzie Kościelnej, pow. ostrowiecki, w 2017 r.
17.30 ? Pytania do Referentów i dyskusja

Sobota, 24 marca
9.00 ? dr Franciszek M. Stępniowski (Instytut Archeologii UW): Góry, skały, kamienia ? mityczne i magiczne ujęcia w starożytnej Mezopotamii
9.30 ? mgr Elżbieta Trela-Keferling (Muzeum Archeologiczne w Krakowie): Krzemienne narzędzia górnicze ze stanowiska 4 w Bęble, woj. małopolskie, z badań Albina Jury
10.00 ? dr Dagmara H. Werra (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa) i dr Marzena Woźny (Muzeum Archeologiczne w Krakowie): Zelków, pow. krakowski. Znaczenie i użytkowanie skałek krzemiennych w czasach nowożytnych
10.30 ? dr Małgorzata Kaczanowska(Muzeum Archeologicznego w Krakowie) i prof. zwycz. dr hab., dr h.c. Janusz K. Kozłowski (Instytut Archeologii  UJ): Źródła i systemy zaopatrzenia w surowce krzemionkowe na terenie zachodnich Bałkanów
11.00 ? Pytania do Referentów i dyskusja
12.00 ? dr Marzena Woźny (Muzeum Archeologiczne w Krakowie): Związki Stefana Krukowskiego (1890-1982) z Muzeum Archeologicznym PAU w Krakowie
12.30 ? dr Janusz Budziszewski, mgr Michał Szubski, mgr Michał Jakubczak (Instytut Archeologii UKSW): Nowe możliwości techniczne w inwentaryzacji pradziejowych kopalni krzemieni pasiastych. Analizy flory
13.00 ? dr hab. Fabian Welc (Instytut Archeologii UKSW): Wyniki badań georadarowych przeprowadzonych na obszarze prahistorycznych pól górniczych w Krzemionkach i Borowni
13.30 ? prof. zwycz. dr hab. Jacek Lech (Instytut Archeologii UKSW oraz Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki): Przebieg i wyniki badań wykopaliskowych kopalni krzemienia pasiastego ?Borownia? nad doliną rzeki Kamiennej, w 2017 r. (stan. 10/18 w Rudzie Kościelnej ? segment A)
14.00 ? Pytania do Referentów i dyskusja
15.00 ? dr Hanna Kowalewska-Marszałek (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa): Osadnictwo neolityczne na północnym obrzeżu Wyżyny Sandomierskiej
15.30 ? dr Krzysztof  Tunia (Pracownia Archeologiczna Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Igołomi): Uwagi do południowego zasięgu rozprzestrzenienia siekier z krzemienia pasiastego
16.00 ? mgr Michał Szubski z udziałem dr. Janusza Budziszewskiego (Instytut Archeologii UKSW): Pradziejowe górnictwo krzemienia w Puszczy Knyszyńskiej ? podsumowanie badań oraz nowe perspektywy
16.30 ? prof. zwycz. dr hab. Jacek Lech (Instytut Archeologii UKSW oraz Muzeum Archeologiczne i Rezerwat w Krzemionkach) i dr Dagmara H. Werra (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa): Badania wykopaliskowe mielerza z Lasu Baczyńskiego w Krzemionkach, pow. ostrowiecki, w roku 2015 i ich znaczenie w nowej interpretacji dawnych odkryć w Sąspowie, pow. krakowski
17.00 ? Grzegorz Kończyk (współpracownik Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu w Krzemionkach): Eksperyment z mielerzem w Krzemionkach w 2017 r. Przyczynek do archeologii doświadczalnej
17.30 ? Pytania do Referentów i dyskusja
ok. 18.00 ?  podsumowanie i zakończenie obrad.

Niedziela, 25 marca
9.00 ? Sesje terenowe w Rezerwacie ?Krzemionki Opatowskie? oraz na polu górniczym kopalni Borownia w Rudzie Kościelnej.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *