Rozmowa z rektorem WSBiP, Izabelą Zaborowską. ?Wiedza jest drugim słońcem dla ludzi?? Platon

Od ponad dwóch lat ostrowiecką uczelnią zarządza osoba wywodząca się z naszego rodzimego środowiska; znany w Ostrowcu pedagog, twórczyni pierwszej w latach 90. innowacji pedagogicznej z zakresu terapii pedagogicznej, wieloletni terapeuta wspomagający uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, doktor Izabela Zaborowska. Przez wiele lat związana była naukowo z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego, Staropolską Szkołą Wyższą oraz Świętokrzyską Szkołą Wyższą w Kielcach.
– W jakim kierunku podąża Pani, jako menadżer ostrowieckiej uczelni?
-W strategii rozwoju WSBiP od samego początku zakładałam wdrażanie najnowszych rozwiązań nie tylko w zakresie dydaktyki, ale również w działalności badawczej, współpracy z otoczeniem społeczno -gospodarczym, jak również rozwijając pozadydaktyczną działalność usługową.  Pomimo tego, iż jako uczelnia wyższa jesteśmy niewielkim ośrodkiem akademickim, wciąż udowadniamy , iż polityka jakości kształcenia, myślenie kategoriami rynkowymi, komercjalizacja potencjału intelektualnego, poszukiwanie nowych rozwiązań, synergia płynąca z partnerstwa nauki z samorządem, podmiotami gospodarczymi, są to wartości, którym warto hołdować i na których warto budować koncepcję rozwoju uczelni.
-Wiem, że jest Pani rektorem oddanym całym sercem ostrowieckiej uczelni.
-Tak, to właściwe określenie moich intencji i powiązań zawodowych z WSBiP. Ostrowiec to moje rodzinne miasto, moja mała ojczyzna, miejsce gdzie się urodziłam i spędziłam dzieciństwo. Bardzo zależy mi na rodzimej uczelni, której istnienie jest bardzo znaczące dla miasta i społeczności lokalnej. Studiowanie blisko domu umożliwia zdobycie wykształcenia czy podwyższenie kwalifikacji. Nasza uczelnia daje taką szansę wszystkim, którzy z różnych powodów: ekonomicznych, rodzinnych czy zawodowych nie są w stanie rozpocząć i skończyć studiów w dużych ośrodkach akademickich.
-Czy w obecnych realiach jest Pani łatwo zarządzać niepubliczną uczelnia wyższą?
-Z pewnością nie jest to łatwe zadanie. Kiedy powierzono mi zaszczyt kierowania Wyższą Szkołą Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, potraktowałam swoją nominację, jako wielkie wyróżnienie, jednocześnie dużą odpowiedzialność. Realia, w jakich przyszło mi sprawować funkcję rektora, nie są przychylne dla szkolnictwa wyższego ,a szkolnictwa niepublicznego w szczególności. Przede wszystkim zmagać musimy się z kryzysem demograficznym, który w znaczący sposób odbija się na całej oświacie, niezależnie od jej szczebla. Malejąca liczba uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych oznacza ograniczenie liczby kandydatów na studia, zwiększa konkurencję, także ze strony uczelni publicznych i ogranicza wpływy finansowe. Są to obiektywne trudności, z którymi nasze środowisko musi umieć sobie radzić.
-Jak postrzega Pani regionalną uczelnię, jako osoba doświadczona zawodowo, związana wcześniej z innymi ośrodkami naukowymi?
-Uważam, iż funkcjonowanie w dzisiejszym systemie szkolnictwa wyższego wymaga, zwłaszcza od niewielkich uczelni, daleko idącej elastyczności. Koniecznym staje się poszukiwanie rozwiązań odpowiadających zmieniającej się rzeczywistości. Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości poszukuje takich rozwiązań, efektem czego jest poszerzanie oferty kształcenia, aktualizacja programów i planów studiów w odpowiedzi na powstające zapotrzebowanie rynku pracy. Będąc niewielką uczelnią, funkcjonująca na peryferiach wielkich ośrodków akademickich, aktywnie zaangażowaliśmy się w wymianę kontaktów i doświadczeń z uznanymi uczelniami w kraju i za granicą. Z punktowanymi czasopismami naukowymi, które wydajemy, współpracują naukowcy między innymi z Azji, Afryki czy Ameryki Południowej, a nasi studenci i wykładowcy wyjeżdżają na międzynarodowe konferencje i kongresy, w ramach programu edukacyjnego Erasmus+. Organizowane przez nas międzynarodowe konferencje przyczyniają się do podnoszenia prestiżu miasta, prezentowania jego dorobku i tradycji przybywającym do Ostrowca ludziom z różnych stron świata.
-Jaką rolę, według Pani, odgrywa w środowisku ostrowiecka uczelnia? Jakie są jej priorytety?
-Priorytetem władz ostrowieckiej Alma Mater obok dalszej działalności naukowej, zapewnienia wysokiej jakości kształcenia, wzmacniania roli uczelni, jest również integracja środowiska lokalnego. Na rozwój uczelni niewątpliwie ogromny wpływ wywiera współpraca. Jako ośrodek rozwoju  myśli, kuźnia kadr, centrum intelektualne regionu, wychodzimy naprzeciw potrzebom mieszkańców miasta. Siedziba naszej uczelni to miejsce, gdzie ludzie bez względu na wiek, wykształcenie, zawód, czy poglądy, mogą przyjść, by podzielić się wiedzą i doświadczeniem. Organizujemy tematyczne wykłady, seminaria i prelekcje kierowane do konkretnych grup zawodowych oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Bardzo istotną kwestią dla ostrowieckiej uczelni jest współpraca z władzami samorządowymi, instytucjami oświatowymi, ochrony zdrowia, organizacjami pozarządowymi. W ten sposób wykorzystujemy efekt synergii, jaki powstaje w wyniku połączenia potencjału i wspólnych działań, podejmując też próby pozyskiwania pomocy ze środków unijnych, w ramach których staramy się podnosić poziom aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, wspomagając przedsiębiorców województwa świętokrzyskiego. Podwyższamy jakość kształcenia na naszych kierunkach studiów, pomagamy w rozpoczęciu działalności gospodarczej, wzmacniamy kompetencje praktyczne studentów WSBiP na kierunkach Pedagogika, Pielęgniarstwo i Ekonomia. W odpowiedzi na potrzeby współczesnej edukacji medycznej powstaje na terenie uczelni Centrum Symulacji Medycznej, wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt medyczny, co niewątpliwie korzystnie wpłynie na podniesienie jakości kształcenia pielęgniarek.
– Od września funkcjonuje w uczelni Akademicka Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, którą wspieracie naukowo. Skąd pomysł na tego rodzaju przedsięwzięcie?
-Obserwując nasilanie się problemów rodzinnych i osobistych, zmianę i upadek utylitarnych wartości, a także rosnącą liczbę dzieci z dysfunkcjami i niepowodzeniami szkolnymi ? pragniemy służyć naszą interdyscyplinarną pomocą. Dzięki akceptacji władz Powiatu ostrowieckiego otrzymaliśmy zgodę na prowadzenie Akademickiej Niepublicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, która działa w ramach Stowarzyszenia ?Nauka, Edukacja, Rozwój?. Oferta poradni odpowiada na potrzeby społeczności lokalnej w zakresie diagnozy, terapii, wspomagania dziecka, rozwijania uzdolnień, udzielania wsparcia młodzieży, rodzicom oraz nauczycielom. Jako jedyna w regionie Niepubliczna Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna oferuje poza standardową działalnością konsultacje z psychiatrą, terapeutą psychodynamicznym, terapeutą rodziny, doradcą zawodowym oraz coachem. Jednocześnie WSBiP zapewnia wsparcie naukowe w organizowanych przez placówkę wykładach i seminariach.
– Co jest dziś, zdaniem Pani rektor, najmocniejszą stroną ostrowieckiej uczelni?
-Rozwój każdej instytucji zależy od potencjału tworzących ją ludzi. WSBiP istnieje na edukacyjnym rynku już 22 lata i jest wciąż w dobrej kondycji dzięki zespołowi kreatywnych, kompetentnych ludzi i tych związanych z naszą uczelnią od momentu jej powstania, jak również obecnie zarządzającej kadry wywodzącej się z naszego miasta. Wszyscy staramy się sumiennie realizować założone cele, podejmujemy wciąż nowe wyzwania, wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom mieszkańców miasta, powiatu i regionu.
– Dziękuję za rozmowę.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *