Wnioski do 30 listopada. 300 złotych na dobry start

Pod koniec roku szkolnego dzieci uczęszczające do szkół otrzymały ulotki, z których rodzice mogli dowiedzieć się o nowym programie wspierającym uczniów.
Rządowy Program ?Dobry start? uprawnia do jednorazowego wsparcia każdego ucznia kwotą 300 zł. Już od 1 lipca br. rodzice mogą również drogą elektroniczną składać wnioski w ośrodkach opieki społecznej o dofinansowanie nauki swoich pociech.
Celem programu jest wyrównanie szans edukacyjnych i objęcie pomocą uczniów rozpoczynających rok szkolny 2018/2019.
-Świadczenie ma zrekompensować w części wydatki, związane z rozpoczęciem roku szkolnego. Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na osiągany dochód ? mówi Ksenia Głuszyńska, kierownik działu świadczeń rodzinnych i wychowawczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Świadczenie ,,Dobry Start? nie przysługuje uczęszczającym do szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkoły artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny, a także dzieciom przebywającym w młodzieżowym ośrodku socjoterapii i specjalnych ośrodkach. Kwoty 300 zł nie otrzymają także rodzice na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego (w szkole podstawowej, przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego). 300 zł przyznawane jest na dziecko lub osobę do 20 roku życia, na dziecko lub osobę uczącą się do 24 roku życia ? w przypadku osób uczących się z orzeczeniem niepełnosprawności. W przypadku dziecka przebywającego pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców, świadczenie ?Dobry Start? ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego świadczenia. W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka do świadczenia ?Dobry Start?, świadczenie to wypłaca się temu z rodziców czy opiekunów dziecka, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.
Wnioski na ?Dobry Start? przyjmowane będą od 1 lipca do 30 listopada danego roku – drogą elektroniczną, natomiast od 1 sierpnia danego roku do 30 listopada danego roku drogą tradycyjną, czyli w formie papierowej. Niestety, wnioski złożone po 30 listopada nie będą rozpatrywane.
Ustalenie prawa do świadczenia ?Dobry Start? oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku, przy czym w przypadku złożenia wniosku w lipcu lub sierpniu, ustalenie prawa i wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do 30 września.
Pracownice MOPS-u apelują za naszym pośrednictwem do rodziców, by w miarę możliwości składali wnioski na ?Dobry start? drogą elektroniczną. Ułatwi to i usprawni ich rozpatrywanie. Tylko ostrowiecki MOPS spodziewa się otrzymać osiem tysięcy wniosków.
jbo, fk

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *