Robert Warda – tak! Sławomir Miszczuk, Czesław Golis i Dariusz Granat – nie!

Komisja, składająca się z przedstawicieli starostwa powiatowego, czyli organu prowadzącego oświatę, nadzoru pedagogicznego, rady pedagogicznej, rady rodziców, przedstawicieli związków zawodowych wybrała dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Nr III imienia Władysława Broniewskiego. Został nim dotychczasowy dyrektor, Robert Warda, który był jedynym kandydatem, jaki stanął w konkursowe szranki.

Sławomir Miszczuk, startujący w konkursie, także jako jedyny kandydat na dyrektora Liceum Ogólnokształcącego imienia Joachima Chreptowicza, nie uzyskał bezwzględnej większości komisji, podobnie jak dwa kandydaci na dyrektora Zespołu Szkół Nr 3: Czesław Golis i Dariusz Granat. Oznacza to, że teraz to Zarząd Powiatu Ostrowieckiego powoła pełniącego obowiązki dyrektora w „Chreptowiczu” i popularnym THM.

Przypomnijmy, że ? zgodnie z zapisami ustawowymi – komisja po zaakceptowaniu wybranej grupy kandydatów dokonuje merytorycznej oceny kandydatów dopuszczonych do dalszego postępowania konkursowego. Ocenie podlega zwłaszcza przedstawiona przez kandydata koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki. Pod tym kątem komisja przeprowadza z kandydatem rozmowę. Po wyłonieniu kandydatów, którzy otrzymali pozytywną ocenę merytoryczną, komisja wybiera kandydata na stanowisko dyrektora w głosowaniu tajnym. Każdy z członków komisji dysponuje jednym głosem. Konkurs jest rozstrzygnięty, jeżeli na jednego z kandydatów oddała głosy co najmniej połowa obecnych na posiedzeniu członków komisji. Jeśli żaden z kandydatów nie uzyskał takiej większości głosów, komisja przystępuje do drugiego głosowania. Konkurs jest rozstrzygnięty, jeżeli w drugim głosowaniu jeden z kandydatów uzyskał większą, niż pozostali liczbę głosów.

Jeżeli w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, organ prowadzący powierza to stanowisko ustalonemu przez siebie kandydatowi. Oczywiście taka kandydatura zostaje wyznaczona dopiero po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej. Wówczas takiego kandydata powinien zaakceptować organ sprawujący nadzór pedagogiczny – kurator oświaty. Do czasu powierzenia stanowiska dyrektora, organ prowadzący szkołę może powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora szkoły wicedyrektorowi. Natomiast w szkołach, w których nie ma wicedyrektora, funkcję kierowania szkołą powierza się nauczycielowi tej szkoły, jednak nie dłużej niż na 6 miesięcy.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *