Sławomir Miszczuk i Czesław Golis nadal dyrektorami

Zarząd Powiatu Ostrowieckiego podjął decyzję o powierzeniu, do 29 sierpnia 2019 roku, obowiązków dyrektorów LO Nr II im. Joachima Chreptowicza i Zespołu Szkół Nr 3. W obu szkołach zarząd postanowił powierzyć obowiązki dotychczasowym dyrektorom ? odpowiednio Sławomirowi Miszczukowi i Czesławowi Golisowi. Zarówno rady pedagogiczne, jak i kurator oświaty nie wnieśli zastrzeżeń do decyzji zarządu powiatu.

Przypomnijmy, że obie kandydatury Sławomira Miszczuka i Czesława Golisa nie zyskały poparcia komisji konkursowej, w której na 12 członków 6 było za, a 6 przeciw wyborze dyrektorów.

Starosta ostrowiecki podkreśla, że zarząd nie ma dużych uwag do funkcjonowania szkół pod zarządem obu dyrektorów.  Obecnie nie widzi lepszych kandydatów na te stanowiska.

***

Przypomnijmy także, że komisja, składająca się z przedstawicieli starostwa powiatowego, czyli organu prowadzącego oświatę, nadzoru pedagogicznego, rady pedagogicznej, rady rodziców, przedstawicieli związków zawodowych wybrała dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Nr III imienia Władysława Broniewskiego. Został nim dotychczasowy dyrektor, Robert Warda, który był jedynym kandydatem, jaki stanął w konkursowe szranki. Natomiast Sławomir Miszczuk, startujący w konkursie – także jako jedyny kandydat – na dyrektora Liceum Ogólnokształcącego imienia Joachima Chreptowicza, nie uzyskał bezwzględnej większości głosów komisji. Podobnie, jak dwaj kandydaci na dyrektora Zespołu Szkół Nr 3: Czesław Golis i Dariusz Granat. Oznaczało to, że Zarząd Powiatu Ostrowieckiego powoła pełniących obowiązki dyrektorów w ?Chreptowiczu? i popularnym THM.
Prace komisji konkursowej wywołały dyskusje nie tylko w środowisku nauczycielskim. Wielu rodziców i samorządowców twierdzi, że dyrektorzy Golis i Miszczuk swoim zaangażowaniem i fachowością zasłużyli na kolejną kadencję pracy na odpowiedzialnych stanowiskach. Związek Nauczycielstwa Polskiego i rada pedagogiczna ZS NR 3 zwróciły się do starosty z apelem, by Czesław Golis nadal pełnił funkcję dyrektora. Paradoksalnie, choć komisja odrzuciła obie kandydatury i choć byłoby to nielogiczne, to wcale nie było niemożliwe, by obaj odrzuceni dyrektorzy zachowali jednak posady. Tak też się stało.
Nie wiemy, jak głosowała komisja. Znamy tylko rozkład głosów. Wiemy natomiast, że zasiadała w niej trójka przedstawicieli starostwa powiatowego: Antoni Maciejko ? p.o. naczelnika Wydziału Edukacji, Opieki Zdrowotnej i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, jako przewodniczący komisji, Agata Adamek ? przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury Rady Powiatu Ostrowieckiego i Krzysztof Ołownia ? główny specjalista powiatowego zespołu ds. informacji i komunikacji społecznej. W komisji zasiadali także przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Kielcach, starsi wizytatorzy: Małgorzata Skrzypczak, Barbara Krzemińska i Robert Filipczak. Przedstawicielami związków zawodowych byli: Ewa Malec z ramienia Związku Nauczycielstwa Polskiego i Beata Krupińska z ramienia MOZ NSZZ ?S? Pracowników Oświaty i Wychowania. W komisji przy rozpatrywaniu poszczególnych kandydatów zmieniali się tylko przedstawiciele rady rodziców i rady pedagogicznej. I tak, rodziców przy wyborze dyrektora LO Nr III reprezentowali Ewa Matyjasek i Rafał Adamus, a przy wyborze dyrektora LO Nr II Hubert Januszewski i Mirosław Radomski. Radę rodziców przy wyborze dyrektora ZS Nr 3 reprezentowali natomiast Ewa Bęben i Agnieszka Gołębiowska. W imieniu rad pedagogicznych w komisji pracowali następujący nauczyciele: Barbara Cecot i Dariusz Grochulski (LO Nr III), Beata Sulima i Iwona Styczeń (LO Nr II) oraz Anna Wiecheć i Marek Gawlik (ZS Nr 3).
O pracy komisji konkursowej mówił dziennikarzom Antoni Maciejko. Przypomniał, że – zgodnie z zapisami ustawowymi – komisja po zaakceptowaniu wybranej grupy kandydatów dokonuje merytorycznej oceny kandydatów dopuszczonych do dalszego postępowania konkursowego. Ocenie podlega koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki. Pod tym kątem komisja przeprowadza z kandydatem rozmowę. Po wyłonieniu kandydatów, którzy otrzymali pozytywną ocenę merytoryczną, komisja wybiera kandydata na stanowisko dyrektora w głosowaniu tajnym. Każdy z członków komisji dysponuje jednym głosem. Konkurs jest rozstrzygnięty, jeżeli na jednego z kandydatów oddała głosy co najmniej połowa obecnych na posiedzeniu członków komisji. Jeśli żaden z kandydatów nie uzyskał takiej większości głosów, komisja przystępuje do drugiego głosowania. Konkurs jest rozstrzygnięty, jeżeli w drugim głosowaniu jeden z kandydatów uzyskał większą, niż pozostali liczbę głosów. Jeżeli natomiast w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, organ prowadzący, a w jego imieniu zarząd powiatu, powierza to stanowisko ustalonemu przez siebie kandydatowi. Oczywiście, taka kandydatura zostaje wyznaczona dopiero po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej. Wówczas takiego kandydata powinien zaakceptować organ sprawujący nadzór pedagogiczny, czyli kurator oświaty. Do czasu powierzenia stanowiska dyrektora, organ prowadzący szkołę może powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora szkoły wicedyrektorowi. Natomiast w szkołach, w których nie ma wicedyrektora, funkcję kierowania szkołą powierza się nauczycielowi tej szkoły, jednak nie dłużej niż na 6 miesięcy.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *