Psycholog w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

Nie wszyscy wiedzą, że w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św. zatrudnieni są psycholodzy, którzy wspierają, z jednej strony pracowników ośrodka w ich codziennej pracy, z drugiej zaś strony- samych podopiecznych.
-Pomoc psychologiczna na terenie naszego ośrodka cieszy się ogromnym zainteresowaniem ? podkreśla Magdalena Salwerowicz, dyrektor MOPS.


Ocenę pani dyrektor potwierdzają dane dotyczące konsultacji przeprowadzonych w 2018 roku. Od stycznia do listopada psycholodzy przeprowadzili 811 godzin konsultacji. Udzielili wsparcia aż 584 osobom, w tym 153 dzieciom.
W zależności od przyczyny zgłoszenia się do psychologa, formy pomocy obejmują poradnictwo psychologiczne, w tym interwencyjne, kryzysowe oraz terapię. Poradnictwo psychologiczne skierowane jest do osób, które napotykają naturalne dla człowieka kryzysy rozwojowe, spowodowane przez różne wydarzenia życiowe. Te wydarzenia powodują zmiany, które wymagają umiejętności przystosowania się i poradzenia sobie w nowych sytuacjach. Często zdarza się, że człowiek czuje bezradność i niepokój w nieznanych mu do tej pory okolicznościach. Psycholog w takich momentach skoncentrowany jest na omówieniu ujawnianych trudności, udziela wskazówek i wspiera w zrozumieniu trudności.
Poradnictwo psychologiczne skierowane jest do osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży. Często o pomoc proszą rodzice, których niepokoją zachowania ich dzieci. W takich przypadkach pomocą obejmuje się całą rodzinę. Dzieci korzystają ze wsparcia psychologa dziecięcego, rodzice zaś objęci są pomocą psychologa dla osób dorosłych.
Taki sposób działania poprzez pracę ze wszystkimi osobami zwiększa szanse poprawy. Zdarzały się takie przypadki, że dzieci z uwagi na ujawniane trudności kierowane były na dalsze badania neurologiczne bądź psychiatryczne. Wczesna diagnoza pozwoliła na podjęcie szybkich i skutecznych działań. Pomocą psychologa w MOPS obejmowane są dzieci, które znalazły się w trudnej dla nich sytuacji rodzinnej, jaką jest między innymi rozwód rodziców, problem alkoholowy wśród najbliższych, bądź występująca w rodzinie przemoc.

Interwencje kryzysowe dotyczą sytuacji szczególnych, w których osoba dotknięta kryzysem z uwagi na silne napięcie emocjonalne, uczucie przerażenia lub poczucie bezradności, traci możliwości poradzenia sobie z problemem. Często psycholog ma do czynienia z ludźmi w obliczu zagrożenia, dramatu życiowego lub załamania. Wtedy jego zadaniem jest udzielenie osobie przeżywającej kryzys wsparcia emocjonalnego i ustabilizowania jego stanu psychicznego na tyle, aby mogła ona korzystać ze wsparcia asystenta rodziny, pracownika socjalnego czy pracownika socjalnego.
Psychologowie swoim wsparciem obejmują rodziny, w których istnieje zagrożenie utratą praw do opieki nad dziećmi. W rodzinach mieszkających na terenie naszego miasta często dochodzi bowiem do przemocy ze strony najbliższych. Najczęściej tam, gdzie występuje problem alkoholowy. W takich rodzinach uruchomiona zostaje procedura ,,Niebieska karta?, która monitorowana jest przez Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Często osobą kierującą do psychologa jest pracownik socjalny, który najlepiej zna sytuację danej rodziny.
Psycholodzy pracujący w ostrowieckim MOPS wspomagają również pracowników socjalnych, asystentów rodziny i innych specjalistów w lepszym zrozumieniu problemu i ustaleniu właściwej diagnozy. Skuteczna pomoc możliwa jest dzięki współpracy i współdziałaniu wszystkich członków zespołu pracowników MOPS. Każda osoba, której udzielane jest wsparcie psychologiczne, może liczyć na dyskrecję, gdyż psychologów obejmuje tajemnica zawodowa, podobnie jak lekarza.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *