Można składać wnioski na staż

Tegoroczny budżet Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim wyniesie ponad 10 mln złotych. Kontynuowane będą wszystkie dotychczasowe formy aktywizacji zawodowej. Szczególną troską objęte zostaną osoby bezrobotne z grupy 50 plus.
W czwartek, Powiatowa Rada Zatrudnienia pozytywnie zaopiniowała kryteria podziału środków funduszu pracy przyznanych powiatowi ostrowieckiemu na 2019 rok i na finansowanie programów, dotyczących promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.
Urząd pracy może już uruchomić programy, które mają na celu, mówiąc najogólniej, wsparcie pracodawców oraz osób bezrobotnych, m.in. programy stażowe, doposażenia nowych miejsc pracy, bony szkoleniowe itp.
-Otrzymaliśmy już decyzję Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dotyczącą przyznania dziesięciu mln złotych na aktywizację osób bezrobotnych z powiatu ostrowieckiego i na wsparcie lokalnego rynku pracy ? mówi Małgorzata Stafijowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim. Pieniądze te zostały podzielone na poszczególne formy wsparcia.
Z ankiety, przeprowadzonej na przełomie roku wśród lokalnych pracodawców wynika, że najpopularniejszą formą wsparcia są staże. Aż 64 proc. ankietowanych jest zainteresowanych przyjęciem do swojej firmy pracowników na staż. Na stronie internetowej urzędu i na tablicach ogłoszeń zamieszczono informację o terminach przyjmowania wniosków i kierowaniu osób bezrobotnych na czteromiesięczny staż. Wnioski stażowe w pierwszym tegorocznym terminie można składać w urzędzie od 21 stycznia do 1 lutego br. Osoby wskazane przez pracodawców, kierowane będą na staże przez cały rok.
Urząd pracy zarezerwował też spore środki na jednorazowe dofinansowanie do działalności gospodarczej i na refundację środków z tytułu doposażenia nowych stanowisk pracy. Kwoty dofinansowania i refundacji kosztów nie uległy zmianie w porównaniu z rokiem poprzednim. Nadal można się ubiegać o przyznanie bonu szkoleniowego w wysokości 4 tys. złotych. Utrzymany został też 4-miesięczny okres refundacji środków w przypadku organizacji prac interwencyjnych.
Podniesiona została natomiast kwota refundacji kosztów zatrudnienia osoby kierowanej z urzędu z 800 zł na 830 zł plus składka ZUS (miesięcznie 971 zł). W wymiarze 4 miesięcy, kwota refundacji wyniesie 3.887 zł. Pracodawca ma obowiązek zatrudnienia takiej osoby na kolejne 4 miesiące.
W tym roku tak, jak w poprzednich latach, gminy oraz jednostki podległe gminom będą mogły ubiegać się o pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych. Kwota refundacji kosztów zatrudnienia jednego pracownika została zwiększona z 1000 zł do 1.100 zł plus składka ZUS.
Dyrektor Małgorzata Stafijowska podkreśla, że na szczególne wsparcie urzędu pracy mogą liczyć osoby z grupy 50 plus. W naszym powiecie i w mieście stanowią one dość liczną grupę bezrobotnych.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *