Paweł Walesic zrezygnował. Rada powiatu nie głosowała nad wnioskiem o zwolnienie kierownika!

Paweł Walesic ostatecznie wypowiedział umowę o pracę w PCPR i dlatego na dzisiejszej sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego radni nie głosowali nad przedłożonym przez p.o. dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Krzysztofa Wojtachnię wnioskiem o rozwiązanie umowy z zatrudnionym w jednostce radnym, na co dzień jej kierownikiem działu ds. pracy z rodziną i dzieckiem.
-Po zapoznaniu się z informacją p.o. dyrektora PCPR w Ostrowcu Świętokrzyskim zasadne jest zdjęcie z porządku obrad Rady Powiatu Ostrowieckiego uchwały o wyrażeniu zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, Pawłem Walesicem ? argumentował przewodniczący rady powiatu.

W piśmie dyrektor PCPR wskazywał, że Paweł Walesic uzurpował sobie prawo do wydawania pracownikom w sprawach kadrowych i płacowych poleceń często sprzecznych z jego poleceniami. Ponadto korzystał bez zgodny przełożonego z samochodu służbowego, dokonywał zakupów, zlecał usługi. Powoływał się w tym zakresie na rzekome uzgodnienia z byłym starostą lub zarządem powiatu.
We wniosku przedłożonym przewodniczącemu rady powiatu dyrektor stwierdzał, że odkąd Pan Paweł Walesic podjął pracę w PCPR starał się wytworzyć w świadomości pracowników przekonanie co do jego szczególnej pozycji w jednostce powiatowej i dominacji także w stosunku do dyrektora. To wywoływało chaos w pracy instytucji i dezorientację, a zarazem silny stres, głównie u starszych stażem pracowników narażonych na obserwowanie na co dzień zmagań dyrektora z Pawłem Walesicem o wpływ na działalność jednostki. Spowodowało to odejście z PCPR części doświadczonych pracowników.
Według dyrektora K.Wojtachni, Paweł Walesic nadużywał swych wpływów w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim, notorycznie łamał dyscyplinę pracy poprzez opuszczanie zakładu pracy bez usprawiedliwienia i bez powiadomienia kogokolwiek o przyczynie i celu wyjścia, a nadto wyniósł z zakładu pracy bez zezwolenia. na okres urlopu służbowego laptop. Lekceważył podstawowe obowiązki kierownika działu, nie angażował się w merytoryczną jego działalność. Wszelkie obowiązki przerzucał na pracowników. Naruszał więc zasady obowiązujące w PCPR określone w regulaminie pracy, chociażby poprzez odmowę parafowania dokumentów.
We wniosku dyrektor PCPR wskazuje. że zachowanie Pawła Walesica godziło w wizerunek PCPR, a to chociażby z powodu długotrwałego zajmowania stanowiska ?dyrektora? PCPR i to po tym, jak wojewoda świętokrzyski, a następnie sądy administracyjne zakwestionowały legalność jego zatrudnienia na tym stanowisku.
W PCPR ujawniono także poważne nieprawidłowości w ewidencjonowaniu czasu pracy Pawła Walesica. Głośna stała się także sprawa donosu Pawła Walesica na dyrektora Miejskiego Ośrodka Pornocy Społecznej, Magdalenę Salwerowicz. Paweł Walesic nie podjął żadnych czynności mających na celu oczyszczenie się z kontrargumentami dyrektora MOPS, która wniosła przeciwko niemu powództwo o ochronę dóbr osobistych.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *