MZK w miejsce MPK?

We wtorek zbiorą się ostrowieccy radni, bo podjąć bardzo istotną uchwałę dotyczącą przyszłości komunikacji miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Wśród projektów znalazł się bowiem ten dotyczący utworzenia Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały, MZK Sp. z o.o. oficjalnie rozpocznie świadczenie usług w zakresie publicznego transportu pasażerskiego na terenie miasta nie wcześniej niż od dnia l lipca 2019 r. w ramach umowy, która zostanie podpisana z Gminą Ostrowiec Świętokrzyski.
Ponadto nowa spółka będzie miała możliwość odkupienia obecnie eksploatowanych autobusów, wyposażenia itp. od dotychczasowego operatora, czyli MPK Sp. z o.o. Załogę MZK Sp. z o.o. stanowić będą pracownicy dotychczasowego operatora.
Taki scenariusz jest związany z przystąpieniem przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski do projektu i podpisaniem w dniu 3 sierpnia 2018 roku Pre-Umowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 dla projektu pn. ?Ekologiczny Transport Miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim?, złożonego do Osi priorytetowej 3 ?Efektywna i zielona energia? do działania 3.4 ?Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej?.
Jako, że zgodnie z zapisami Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego nie wspiera przedsiębiorstw w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa, a takim z uwagi na ujemne kapitały jest MPK, istnieje konieczność powołania nowego podmiotu.
Przypomnijmy, że w ramach projektu ?Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim?, w którym dofinansowanie unijne ma wynieść ponad 17 mln zł, co stanowi 85 % kosztów kwalifikowanych, przewiduje się: zakup nowych autobusów, zakup 40 wiat przystankowych, budowę nowej bazy ze stacją obsługi i warsztatami oraz wyposażeniem, budynkiem administracyjno – dworcowym i myjnią, budowę dróg lokalnych dojazdowych do bazy, modernizację oświetlenia ulicznego na energooszczędne, budowę ścieżek rowerowych, utworzenie park&ride oraz bike& ride, wdrożenie zintegrowanego biletu miejskiego, kampanię promującą ekologiczny transport publiczny, promocję.
Przedsięwzięcie ma na celu ograniczenie emisji pyłów i substancji szkodliwych, poprawę funkcjonowania systemu komunikacji miejskiej, zwiększenie dostępności transportu publicznego dla osób niepełnosprawnych, poprawę wykorzystania miejskiego transportu publicznego i podniesienie jego atrakcyjności.
Na tym nie koniec, bowiem Gmina Ostrowiec Świętokrzyski wspólnie ze Starostwem Powiatowym chcą złożyć wniosek o dofinansowanie do konkursu ?Efektywna i zielona energia? w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 dla II etapu projektu ?Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim?, w ramach którego możliwe byłoby zrealizowanie: m.in. przebudowy dróg powiatowych, budowy ciągów pieszorowerowych, modernizacji i budowy oświetlenia energooszczędnego, montaż wiat przystankowych i tablic informacji przystankowej, oraz to co najbardziej interesuje mieszkańców – zakup autobusów.
W projekcie, którego całkowita wartość ma wynieść około 22 mln zł, szacowane dofinansowanie to ponad 16 mln zł. Pojawią się ponadto: energooszczędne oświetlenie, ścieżki rowerowe, czy zupełna nowość w naszym mieście, a mianowicie buspasy.

Print Friendly, PDF & Email

One thought on “MZK w miejsce MPK?

  • 29/04/2019 at 11:34
    Permalink

    Czy nowo powstająca spółka obejmie tylko MAJĄTEK poprzedniej spółki, czy również jej ZOBOWIĄZANIA? W artykule wspomniane są „ujemne kapitały”, stąd to uzasadnione pytanie.

    Jeśli zaś nie obejmie, to kto i z czego zapłaci wierzycielom MPK?

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *