Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa na plusie

Lato to czas intensywnych działań Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, dotyczących prac inwestycyjnych.
Z początkiem lipca, z inicjatywy zarządu, Rada Nadzorcza przyjęła plan remontów na II połowę roku. Zarząd OSM wprowadził poszerzony zakres robót, obejmujących: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę drzwi do klatek schodowych, docieplenie stropodachów, wymianę włazów dachowych, remont balkonów i wiatrołapów, remont oświetlenia na klatkach schodowych, a także remonty dróg, chodników i parkingów. W trakcie realizacji są również zadania wskazane w formie wniosków podczas Walnego Zgromadzenia OSM, które odbyło się w czerwcu br.
Spółdzielcy z os. Sienkiewiczowskiego, os. Spółdzielców, os. Pułanki i os. Słonecznego, wysoko ocenili pracę zarządu OSM: prezesa Marka Zaręby, prezesa ds. ekonomicznych, Grażyny Orłowskiej i prezesa ds. technicznych, Iwony Miszczyszyn, udzielając absolutorium bez głosów sprzeciwu. Podczas Walnego Zgromadzenia przyjęto sprawozdanie zarządu za 2018 r oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej. Przedstawiona została także ocena polustracyjna Krajowej Rady Spółdzielczej, będącej naczelnym organem samorządu spółdzielczego. Lustracja obejmowała działalność spółdzielni za okres 1.01.2015 r. ?31.12.2017 r. Dotyczyła ona m.in. statutu i regulaminów wewnętrznych, uchwał i decyzji organów samorządowych, dokumentacji członkowskiej, dokumentacji z zakresu gospodarki remontowej oraz zarządzania zasobami mieszkaniowymi i dokumentów księgowych. Z raportu końcowego wynika, że w żadnej z kontrolowanych płaszczyzn nie stwierdzono uchybień czy nieprawidłowości.


Zarząd realizuje zadania w oparciu o Prawo spółdzielcze i ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, a także o inne przepisy obowiązujące w zakresie jej działania. Organizacja wewnętrzna zapewnia właściwą obsługę członków i realizację statutowych działań spółdzielni. Kontrola zagadnień członkowsko ?mieszkaniowych wykazuje poprawność i właściwe prowadzenie dokumentacji. Gospodarka remontowa, według raportu, prowadzona jest zgodnie z ustalonymi planami. Fundusz remontowy jest wykorzystywany w prawidłowy sposób. OSM dbając o bezpieczeństwo osób mieszkających w zasobach, wykonuje inwestycje związane z montażem przewodów instalacji gazowej, będącej dotychczas w mieszkaniach, na klatki schodowe, w porozumieniu z MEC doprowadza do mieszkań węzły cieplne, instalacje c.c.w , eliminując tym samym niebezpieczeństwo zatrucia tlenkiem węgla.
W sprawdzanej losowo dokumentacji z zakresu wykonania robót i usług przez podmioty zewnętrzne również nie stwierdzono nieprawidłowości. W OSM wzorowo prowadzona jest także polityka rachunkowości. W tej sferze lustrator także nie stwierdził uchybień. Zadowalającym faktem jest także zmniejszająca się wysokość zadłużenia, wynikająca z niepłacenia czynszu. Jak poinformował prezes M. Zaręba, w stosunku do poprzedniego roku, zadłużenie zmalało o kwotę 298.233 zł, co stanowi 8,09 proc. I jest to już piąty rok z rzędu, w którym odnotowuje się spadek wysokości zadłużeń. Podejmowane przez zarząd OSM działania windykacyjne, ich skala, różnorodność, nowoczesne i elastyczne rozwiązania, przynoszą wymierne efekty. Spadek wysokości zadłużeń za lokale mieszkalne, użytkowe, garaże i grunty, na przestrzeni 5 lat wyniósł ogółem 844.785 zł, co stanowi 19,96 proc. Szereg zadań w ubiegłym roku podejmowano w zakresie rekultywacji terenów zielonych oraz doposażenia placów zabaw, co pozytywnie odmienia wizerunki osiedli będących w zasobach OSM. Ważną kwestią jest także pozyskiwanie środków z zewnątrz. Zarząd OSM skutecznie szuka możliwości udziału w programach kierowanych do spółdzielni mieszkaniowych, co nie jest łatwym zadaniem, gdyż wymaga spełnienia wielu warunków. Jak zapewnia przewodnicząca Rady Nadzorczej, Grażyna Chudzińska, spółdzielnia jest bardzo dobrze zarządzana i mieszkańcy nie mają powodów do obaw.
-W okresie sprawozdawczym nie odnotowano żadnych zdarzeń związanych z przekroczeniem uprawnień zarządu, przestrzeganiem przyjętych regulaminów oraz innych, negatywnych zjawisk, które wzbudzałyby niepokój. Zapewniam, że nasza spółdzielnia jest dobrze zarządzana, przestrzegane są procedury przetargowe, księgowość i finanse prowadzone są rzetelnie i przejrzyście. Bardzo dobrze funkcjonują wszystkie działy spółdzielni. Pozytywne są także opinie o funkcjonowaniu administracji w osiedlach ? mówiła G. Chudzińska. Bolączką zarządu OSM są niestety akty dewastacji, które nie omijają osiedlowych terenów i znajdujących się na nich urządzeń. Są to dodatkowe obciążenia dla budżetu spółdzielni, które w ubiegłym roku wyniosły 67.414 zł.
Inną kwestią jest brak zainteresowania młodych mieszkańców sprawami spółdzielni. Frekwencja na zebraniach jest bardzo niska. Najczęstszymi problemami zgłaszanymi przez mieszkańców są: brak miejsc parkingowych, nie sprzątanie nieczystości po pupilach, dokarmianie gołębi, gromadzenie odpadów przy kontenerach. Większość uciążliwości z pewnością dałoby się wyeliminować, gdyby wszyscy przestrzegali regulaminu i przyjętych praktyk dobrosąsiedzkich.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *