Były funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa biegłym sądowym?

Mieszkaniec Ostrowca Świętokrzyskiego zwrócił się z wnioskiem do Sądu Okręgowego w Kielcach o wszczęcie postępowania celem zwolnienia jednego z biegłych sądowych.
Jak czytamy w uzasadnieniu skierowanym przez ostrowczanina, jego zdaniem, ów biegły nie daje rękojmi należytego wykonywania obowiązków, która w orzecznictwie przyjmowana jest jako całokształt cech, zdarzeń i okoliczności dotyczących osoby biegłego, składających się na jego wizerunek jako osoby zaufania publicznego. Z informacji uzyskanej z Biuletynu Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej wynika, że wpisany na listę biegłych był funkcjonariuszem aparatu bezpieczeństwa i pełnił wysokie funkcje w tym zakresie.
– W związku z uzyskanymi informacjami wystąpiłem do Ministerstwa Sprawiedliwości z prośbą o wyjaśnienie, czy osoba taka może pełnić funkcję biegłego sądowego? W załączeniu przesyłam otrzymaną odpowiedź.
Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych (Dz. U. Nr. 15, poz. 133 z późn. zm.) biegłym może być ustanowiona osoba, która: korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, ukończyła 25 lat życia, posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona, daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego, wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym.
Mieszkaniec Ostrowca Świętokrzyskiego w związku ze swoim wnioskiem skierował do Prezesa Sądu Okręgowego szereg pytań m.in. takie, czy w toku postępowania o wpisanie na listę biegłych sądowych znany był fakt pełnienia funkcji w aparacie bezpieczeństwa w czasach PRL-u?
O wniosek mieszkańca Ostrowca Świętokrzyskiego dopytaliśmy w Sądzie Okręgowym w Kielcach. Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach SSO Ryszard Sadlik, w związku ze skargą obywatela na czynności rzeczonego biegłego niezwłocznie wdrożył postępowanie wyjaśniające związane z działalnością tego biegłego, co do opiniowania w zakresie ochrony osób i mienia, oceny bezpieczeństwa obiektów i instytucji oraz bezpieczeństwa imprez masowych – wyjaśnia Tomasz Durlej, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Kielcach. Z danych pozyskanych od przewodniczących wydziałów Sądu Okręgowego w Kielcach, prezesów wszystkich sądów rejonowych naszego województwa oraz posiadanej dokumentacji osobowej biegłego wynika, że dotychczas nie odnotowano skarg na jego działalność, jako biegłego oraz uwag, co do jego rzetelności, fachowości i terminowości przedsięwziętych czynności. Dodatkowo biegły w odpowiedzi na skargę tego obywatela wyjaśnił, iż ma ona wymiar indywidualny, związany z faktem złożenia opinii w sprawie skarżącego, zaś nie ma żadnych przeszkód natury formalnej i prawnej w sprawowaniu przez niego przedmiotowej funkcji. Okoliczność powyższa została potwierdzona również pismem Prezesa Zarządu Polskiej Izby Ochrony, który potwierdził posiadanie kwalifikacji, doświadczenia zawodowego i certyfikatów niezbędnych do pełnienia funkcji biegłego w w/w specjalności.
Prezes Sądu Okręgowego w Kiecach poinformował skarżącego o szczegółowych wynikach czynności wyjaśniających, nie znajdując podstaw do przyjęcia zasadności zarzutów skarżącego. W uzasadnieniu nie ma jednak ani zdania co do przeszłości biegłego i nie zawiera ono odpowiedzi na zadane pytanie, tj. czy tak poważną funkcję jak biegły sądowy może pełnić osoba, która piastowała funkcje w organach aparatu bezpieczeństwa w czasach PRL-u. Niewątpliwym nadto jest fakt, że prawidłowe zbadanie sprawy wymagało zapoznania się z dokumentacją, jaką na temat tego biegłego posiada Instytut Pamięci Narodowej, gdyż tylko to umożliwiłoby zapoznanie się z przeszłością tej osoby i podejmowanymi przez nią działaniami jako funkcjonariusza komunistycznych służb bezpieczeństwa.
Dla wnioskodawcy, w wyniku którego działań zostało wszczęte postępowanie przez Prezesa Sądu Okręgowego, nie miały bowiem znaczenia okoliczności podnoszone przez niego w uzasadnieniu decyzji prezesa, a wspomniana powyżej okoliczność.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *