Nauka na odległość. Czy to się uda?

Kształcenie z wykorzystaniem technik na odległość, które dziś, 25 marca, rusza będzie obejmowało m.in. naukę z zasobów Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej ? wynika z rozporządzenia MEN.
Praca uczniów będzie oceniana, nad przebiegiem zajęć mają czuwać dyrektorzy placówek. W minionym tygodniu realizowana przez wiele placówek nauka on- line budziła olbrzymia dyskusję.
Tak było w minionym tygodniu?
Do Kuratorium Oświaty w Kielcach wpływały w ostatnich dniach liczne pisma oraz zapytania telefoniczne.
– Skarżący wskazują, że uczniowie muszą obowiązkowo uczestniczyć w zajęciach on-line (nieobecności są wpisywane do dziennika), że zadania do pracy własnej, których często jest zbyt dużo, są oceniane przez nauczycieli, że nauczyciele realizują tematy, które nie były jeszcze omawiane w szkole, a mimo to uczniowie również i z nich mają zadawane prace domowe, które również mają podlegać ocenianiu – twierdzi Świętokrzyski Kurator Oświaty, Kazimierz Mądzik. Zwrócono także uwagę, że nauczyciele wysyłają zadania do realizacji o różnych porach dnia, np. o 18.00, 20.00 zobowiązując uczniów do ich wykonania np. do kolejnego dnia, do określonej godziny.
Takie postępowanie sprawiło, że uczniowie spędzają przy komputerze czas od rana do późnego wieczora. Rodzice podkreślają, że mając w domu jeden komputer, nie zawsze z nowym oprogramowaniem, oraz czasami dwoje, czy więcej dzieci, nie są w stanie sprostać oczekiwaniom nauczycieli.
Świętokrzyski Kurator Oświaty zaapelował o rozwagę. Zarekomendował, aby podczas pracy zdalnej z uczniami, nauczyciele przygotowywali i wykorzystywali materiały pogłębiające, utrwalające zdobytą przez uczniów wiedzę i umiejętności, wpływali na rozwijanie ich zainteresowań (zadania nie powinny angażować uczniów dłużej niż 3 do 5 godzin dziennie).
Sporą dyskusję wywołał także system zadawania prac domowych.
– O tym, czy i jakie prace domowe zadawać swoim uczniom (w znaczeniu ilościowym i jakościowym) decyduje nauczyciel organizujący proces dydaktyczno-wychowawczy- uważa Świętokrzyski Kurator Oświaty. Celem zadawanych uczniom prac domowych jest wspomaganie pracy dydaktycznej nauczyciela, ponieważ są one cennym sposobem utrwalenia lub sprawdzenia wiadomości zdobytych podczas zajęć lekcyjnych, pod warunkiem, że uczeń opanował treści nauczania w wyniku przeprowadzonych w szkole zajęć i jest w stanie samodzielnie zadania domowe wykonać. Spełnienie tego warunku nakłada na nauczyciela obowiązek zadawania takich prac domowych, do których, w wyniku realizacji zajęć lekcyjnych, uczeń został przygotowany. Samodzielne wykonanie pracy domowej powinno być dla ucznia źródłem satysfakcji i motywacji do nauki.
?a tak ma być od dziś…
W piątek wieczorem w Dzienniku Ustaw ukazały się dwa rozporządzenia ministra edukacji narodowej ? nowelizacja rozporządzenia z 11 marca w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 oraz rozporządzenie ? w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19?. To drugie stanowi, że za realizację zadań przez placówkę ma odpowiadać jej dyrektor. To na nim spocznie obowiązek informowania uczniów, rodziców i nauczycieli o sposobie i trybie realizacji zajęć. Będzie także koordynował współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniając przy tym potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów, w tym także tych objętych kształceniem specjalnym; dzieci, które objęto wczesnym wspomaganiem rozwoju lub uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.
Dyrektor będzie ustalał, we współpracy z nauczycielami, m.in. tygodniowy zakres treści nauczania do realizacji w poszczególnych oddziałach klas (semestrów) oraz na zajęciach prowadzonych w formach pozaszkolnych.
Rozporządzenie obliguje go ponadto do ustalenia, we współpracy z nauczycielami, sposobu monitorowania postępów uczniów oraz sposobu weryfikacji ich wiedzy i umiejętności, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach w nauce i uzyskanych ocenach. Dyrektor będzie ustalał także warunki i sposób przeprowadzania egzaminów: klasyfikacyjnego, poprawkowego, semestralnego oraz sprawdzianu wiadomości i umiejętności.
Będzie miał ponadto obowiązek ustalenia warunków, sposobu oraz terminów przeprowadzania egzaminów dyplomowych, sposobu dokumentowania realizacji zadań swej placówki. Będzie wskazywał, we współpracy z nauczycielami, źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć (w tym materiały w postaci elektronicznej), z których będą korzystali uczniowie lub ich rodzice. Zapewni też uczniom i rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia.
Rozporządzenie wskazuje, że zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość będą mogły być realizowane w szczególności z wykorzystaniem materiałów Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej, udostępnionej przez MEN pod adresem www.epodreczniki.pl (to bezpłatne, stworzone i administrowane przez resort edukacji narzędzie edukacyjne, które oferuje nauczycielom i uczniom gotowe materiały dydaktyczne ? PAP),  materiałów dostępnych na stronach internetowych MEN i podległych mu jednostek, w tym Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radia. Z rozporządzenia wynika, że prawo wskazania materiałów do nauki będą mieli też sami nauczyciele.
Praca ucznia ma być oceniana. Do kontaktów między uczniami i rodzicami a nauczycielami będą służyły środki komunikacji elektronicznej. Rozporząd zenie MEN reg uluje także sposób prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego, które mają objąć zarówno przedmioty teoretyczne, jak i zajęcia praktyczne (jeśli da je się przeprowadzić na odległość). Rozporządzenie dopuszcza jednocześnie modyfikację programu nauczania tak, by np. uczeń miał możliwość odbycia zajęć praktycznych (jeśli niemożliwe będzie prowadzenie ich zdalnie) w następnych latach szkolnych.
Jak twierdzi Jan B. Malinowski Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim, placówki gminne są dobrze przygotowane do kształcenie zdalnego.
– Nasze szkoły są bardzo dobrze wyposażone w sprzęt IT- przyznaje naczelnik. Są i komputery, laptopy oraz dostęp do szerokopasmowego Internetu, a więc z naszej strony do zadania jesteśmy przygotowani bardzo dobrze. Ów proces ma jednak dwie strony, bowiem z jednej są nauczyciele i szkoła, zaś z drugiej uczniowie. Liczę, że wszyscy posiadają dostęp do Internetu w swych domach, a także sprzęt, który pozwoli na kształcenie na odległość. Nie możemy zapominać, że Gmina Ostrowiec Świętokrzyski realizowała projekt, który doposażał dzieci w odpowiedni sprzęt i Internet.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *