30 lat samorządu terytorialnego. Przypominamy wszystkich prezydentów i radnych Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Samorząd terytorialny w Polsce został przywrócony w 1990 roku. Powrót do przedwojennej tradycji miał wpłynąć na budowę społeczeństwa obywatelskiego. Obecnie zasada samorządności jest jedną z naczelnych zasad ustrojowych państwa polskiego.
W 1990 roku zrezygnowano z systemu rad a w to miejsce wprowadzono samorząd gminny oraz wojewódzki. Od 1 stycznia 1999 roku obowiązuje natomiast trójszczeblowa struktura samorządu terytorialnego. Obecnie zatem mamy samorząd gminny, powiatowy oraz wojewódzki.
Przepisy prawa stanowią, że gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego. Jej istnienie reguluje Konstytucja RP z 1997 r. Stanowi: Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina.
Gmina wykonuje wszystkie zadania niezastrzeżone dla innych jednostek samorządu terytorialnego. W skład gminy wchodzą wszyscy mieszkańcy. Przy czym przynależność do wspólnoty gminnej jest przymusowa.
Gmina ma osobowość prawną. Wykonuje zadania własne (określone ustawą o samorządzie gminnym) oraz zlecone. Organami gminy są rada gminy oraz wójt, burmistrz, prezydent. Rada gminy jest organem prawodawczym i kontrolny. Wybierana jest w wyborach bezpośrednich. Rada obraduje na sesjach. Podejmuje na nich uchwały, które są prawem obowiązującym na danym obszarze. Rada kontroluje również organ wykonawczy, którym jest wójt, burmistrz, prezydent. W tym celu powołuje komisję rewizyjną. Organem wykonawczym gminy jest wójt, burmistrz lub prezydent. Wszystko zależy od wielkości i rodzaju gminy. Bez względu jednak na nazwę organ ten posiada jednakowe kompetencje. Organ ten odpowiada za prowadzenie polityki finansowej i realizację budżetu gminy. Ze swojej pracy prezydent, burmistrz, wójt są rozliczani przez radę gminy. Formą tego jest udzielanie lub nieudzielanie absolutorium.
W opinii wielu profesorów, reforma samorządowa wprowadzona w Polsce w 1990 roku była najlepszą z reform ustrojowych w naszym kraju po roku 1989. Dzięki niej jesteśmy dzisiaj jednym z najbardziej zdecentralizowanych krajów Europy. Mamy ustrój zbudowany na bazie pewnej synergii i pełnej współpracy między oboma sektorami administracji publicznej, a mianowicie sektorem administracji rządowej i samorządowej.
Dziś prezentujemy nazwiska wszystkich radnych, którzy w minionym 30-leciu decydowali o losach naszego miasta, Ostrowca Świętokrzyskiego.


RADA MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W KADENCJI 1990-1994

Przewodniczący Rady Miasta: Romuald Mrugała

Zastępcy Przewodniczącego RM:

Zygmunt Waszka (Śp.) (do 18 czerwca 1990 r.)

Andrzej Kaczmarczyk (do 21 grudnia 1992 r., w tym dniu wygasł jego mandat)

Tadeusz Durak (od 18 czerwca 1990 r.)

Bruno Śledziński  (Śp.) (od 30 grudnia 1992 r.)

 

Radni:

Danuta Bałczewska

Jarosław Baranowski (mandat do 26 listopada 1992 r.) ? jego miejsce zajęła Sabina Matysiak (objęła mandat radnego w dniu 21 grudnia 1992 r.)

Andrzej Bodzan

Tadeusz Durak

Ewa Foremniak (obecnie Bonatowska)

Maciej Giermasiński (mandat do 6 października 1993 r.) ? jego miejsce zajęła Marianna Krzciuk (objęła mandat radnego w dniu 3 listopada 1991 r.)

Zdzisław Gołąbek (Śp.)

Krzysztof Grabowiec

Zuzanna Izak

Lech Janiszewski

Andrzej Kaczmarczyk (mandat do 22 października 1992 r.) ? jego miejsce zajął  Bolesław Czekaj (objął mandat radnego w dniu 21 grudnia 1992 r.)

Wojciech Kaczmarczyk

Wanda Korpikiewicz

Zbigniew Kośla (Śp.)

Halina Krawerenda

Jan Edward Kunat (Śp.)

Lech Lisowski

Artur Łapiński

Ryszard Łojek

Kazimierz Mizielski (Śp.)

Kazimierz Morawski (Śp.)

Romuald Mrugała

Krzysztof Piasecki

Kazimierz Pietrzykowski (Śp.)

Franciszek Poprawa (mandat do 26 listopada 1992 r.) ? jego miejsce zajął Henryk Suder (objął mandat radnego w dniu 21 grudnia 1992 r.)

Kazimierz Skręt (do 30 grudnia 1993 r. pełnił również funkcję Skarbnika Miasta)

Janusz Skrzypczyński (Śp.)

Ziemowit Sokół (Śp.) (rezygnacja z mandatu w dniu 17 czerwca 1992 r.) ? jego miejsce zajął Ludwik Błaszczak (objął mandat radnego w dniu 3 lipca 1992 r.)

Władysław Solonek (Śp.)

Bruno Śledziński (Śp.)

Zygmunt Waszka (Śp.)

Jolanta Wnuk

Wiesław Wojciechowski

Maria Malinowska-Wojtal (Śp.)

Jerzy Wrona

Krzysztof Zarobkiewicz

 

Komisje Rady i przewodniczący:

Samorządowa i Spraw Obywatelskich ? J. Skrzypczyński

Finansowo-Gospodarcza ? J.Baranowski/A.Bodzan

Geodezji, Urbanistyki i Rolnictwa ? M.Giermasiński/J.Wrona

Ochrony Środowiska ? M.Giermasiński/W.Wojciechowski

Gospodarki Komunalnej, Komunikacji i Inwestycji ? T. Durak

Mieszkaniowa ? F.Poprawa/Z.Izak

Oświaty i Kultury ? A.Łapiński

Zdrowia ? D.Bałczewska/K.Piasecki

Współpracy z Miastami Bliźniaczymi ? Z. Waszka

Rewizyjna ? A.Bodzan

 

Zarząd Miasta:

Lech Janiszewski ? Prezydent

Zygmunt Waszka ? Wiceprezydent

Henryk Gruszka ? Wiceprezydent Miasta (nie był radnym Rady Miasta)

Maciej Giermasiński (od 5 marca do 30 grudnia 1993 r.)

Zuzanna Izak (od 30 grudnia 1993 r.)

Wojciech Kaczmarczyk (do 5 marca 1991 r.)

Zbigniew Kośla (do 21 lutego 1991 r.)

Lech Lisowski (do 21 lutego 1991 r.)

Kazimierz Morawski (od 19 listopada 1992 r.)

Jolanta Wnuk (do 16 czerwca 1992 r.)

Maria Malinowska ? Wojtal (od 5 marca 1991 r.)

Jerzy Wrona (od 5 marca 1991 r.)


RADA MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W KADENCJI 1994-1998

Przewodniczący Rady Miasta: Jan Szostak

Zastępcy Przewodniczącego RM:

Kazimierz Morawski (Śp.)

Henryk Rożnowski

 

Radni:

Binensztok Ryszard

Broda Andrzej

Cędzikowski Tadeusz (Śp.)

Dębski Wiesław

Fiolik Stanisław

Giez Marian (Śp.)

Grombka Zbigniew

Gruszka Henryk

Janiszewski Lech

Kałamaga Zdzisław

Kaptur Mieczysław (Śp.)

Kidoń Zbigniew (Śp.)

Kluba Barbara

Kołodziejczyk Bożena

Kryj Andrzej ? mandat wygasł z dniem 23 września 1997 r., mandat objął Mirosław Wojtal (Śp.) z dniem 21 października 1997 r.

Krysa-Kowal Małgorzata

Kunat Jan Edward (Śp.)

Łojek Ryszard

Maciejko Antoni

Mazur Wojciech

Morawski Kazimierz (Śp.)

Musiał Jan (Śp.)

Rożnowski Henryk

Skręt Kazimierz ? mandat wygasł z dniem 12 maja 1997 r., mandat objął Mirosław Król z dniem 27 maja 1997 r.

Smolińska Anna ? mandat wygasł z dniem 15 października 1996 r., mandat objął Stefan Tuchowski (Śp.) z dniem 16 października 1996 r.

Stadryniak Rafał

Stańczak Zbigniew

Sulik Stanisław

Szostak Jan

Szpara Robert

Traczyk Leszek ? mandat wygasł z dniem 1 lipca 1994 r. ? mandat objął Andrzej Górski z dniem 12 lipca 1994 r.

Waszka Zygmunt (Śp.)

Wrona Jerzy

Wykrota Bożena

Zgadzajski Mirosław

Żelazny Andrzej (Śp.)

 

Komisje Rady i przewodniczący:

Samorządowa i Spraw Obywatelskich ? M. Giez

Budżetu, Inicjatyw Gospodarczych i Współpracy z Zagranicą ? Z. Stańczak

Geodezji, Urbanistyki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska ? H. Rożnowski

Gospodarki Komunalnej, Komunikacji i Inwestycji ? K. Morawski

Mieszkaniowa ? R. Łojek

Oświaty i Wychowania ?  B. Kluba

Kultury, Sportu i Rekreacji ? Z. Grombka

W 1997 r. Komisje: Oświaty i Wychowania oraz Kultury, Sportu i Rekreacji zostały połączone w jedną ? Komisję Oświaty, Wychowania, Sportu i Rekreacji ? przewodniczącą została radna B.Kluba

Zdrowia ? W. Mazur

Rewizyjna ? B. Kołodziejczyk

 

Zarząd Miasta:

Zdzisław Kałamaga ? Prezydent

Stanisław Fiolik (był wiceprezydentem do 3 września 1994 r.)

Waldemar Paluch ? Wiceprezydent (od 3 września 1994 r.)

Henryk Gruszka ? Wiceprezydent Miasta

Mieczysław Kaptur

Ryszard Binensztok

Małgorzata Krysa-Kowal

Stanisław Sulik


RADA MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W KADENCJI 1998-2002

Przewodniczący Rady Miasta: Henryk Połoński

Zastępcy Przewodniczącego RM:

Janusz Skrzypczyński (Śp.)

Zygmunt Waszka (Śp.) (do 13 listopada 1998 r.)

Jarosław Rusiecki (od 26 listopada 1998 r.)

 

Radni:

Białas Jerzy

Binensztok Ryszard

Broda Andrzej

Cędzikowski Tadeusz (Śp.)

Gruszka Krzysztof  (Śp.) – mandat wygasł z dniem 2 sierpnia 2001 r., mandat objęła Czupryńska Lucyna z dniem 27 września 2001 r.

Gruszka Henryk

Guzik Cezary

Janiszewski Lech

Kałamaga Zdzisław ? mandat wygasł z dniem 5 października 2000 r., mandat objęła Szczepańska Danuta z dniem 30 listopada 2000 r.

Karbowniczek Stanisław

Kopański Jarosław Piotr

Kołbuc Ryszard (Śp.) ? mandat wygasł z dniem 30 listopada 2000 r., mandat objął Wrona Jerzy z dniem 29 grudnia 2000 r.

Krysa-Kowal Małgorzata

Krysa Grzegorz

Leśny Piotr

Łojek Ryszard

Maciejko Antoni

Maj Wiesława

Mazur Wojciech

Michałowski Tadeusz

Moskalewicz Zbigniew

Mrugała Romuald

Pastuszko Krystyna Alicja ? mandat wygasł z dniem 19 kwietnia 2001 r. ? mandat objął Cheba Zdzisław z dniem 30 maja 2001 r.

Połoński Henryk

Potocki Zdzisław Marek

Rożnowski Henryk

Rusiecki Jarosław

Semeniuk Władysław (Śp.)

Sienniak Jolanta

Skrzypczyński Janusz (Śp.)

Staniek Kazimierz (Śp.)

Sulik Stanisław

Swat Wacław (Śp.)

Szymczyk Maciej

Toś Mieczysław (Śp.)

Waszka Zygmunt (Śp.)

Wesołowski Mariusz

Wodyński Stanisław

Zgadzajski Mirosław

Żelazny Andrzej (Śp.)

 

Komisje i przewodniczący:

Komisja Samorządowa, Porządku Publicznego i Spraw Obywatelskich ? P. Leśny/K.Staniek

Komisja Budżetu, Promocji i Współpracy ? L.Janiszewski/J.P.Kopański

Komisja Edukacji i Kultury ? A.Maciejko

Komisja Sportu, Kultury Fizycznej i Rekreacji  ? R. Łojek

Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska ? R.Kołbuc/H.Rożnowski

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Mienia Komunalnego ? A.Żelazny

Komisja ds. Rodziny, Młodzieży i Polityki Społecznej ? A.Pastuszka/G.Krysa

Komisja Profilaktyki, Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej ? M.Zgadzajski

Komisja Rewizyjna ? T.Cędzikowski

 

Zarząd Miasta:

Jan Szostak – prezydent

Krzysztof Gruszka ? do 29 sierpnia 2001 r.

Krzysztof Targowski ? od 29 sierpnia 2001 r.

Zygmunt Waszka

Stanisław Wodyński

Mariusz Wesołowski

Wiesława Maj

Wacław Swat


RADA MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W KADENCJI 2002-2006

Przewodniczący Rady Miasta: Wojciech Kotasiak

Zastępcy Przewodniczącego RM:

Wojciech Mazur

Małgorzata Krysa-Kowal

 

Radni:

Białas Jerzy

Binensztok Ryszard

Bylak Waldemar  

Grabowski Józef

Janiszewski Lech ? mandat wygasł z dniem 3 marca 2006 ? mandat objął Jan Edward Kunat (Śp.) z dniem 26 kwietnia 2006 r.

Kaniowska Krystyna ? mandat wygasł z dniem 11 marca 2005 ? mandat objęła Małgorzata Szymczyk z dniem 13 czerwca 2005 r.

Kargul Izabela

Kluba Barbara

Kopański Jarosław Piotr

Kotasiak Wojciech

Krysa-Kowal Małgorzata

Lendor Adam (Śp.) ? mandat wygasł z dniem 22 marca 2006 r. ? mandat objął Stanisław Choinka z dniem 26 kwietnia 2006 r.

Libuda Mieczysław

Mazur Wojciech

Moskalewicz Zbigniew

Olczyk Jan

Potocki Zdzisław Marek

Skalski Alfred (Śp.)

Sulik Stanisław

Szpara Robert

Targowski Krzysztof ? mandat wygasł z dniem 20 listopada 2002 r. ? mandat objął Zdzisław Cheba z dniem 12 grudnia 2002 r.

Wesołowski Mariusz ? mandat wygasł z dniem 14 lutego 2003 r. ? mandat objął Staniek Kazimierz (Śp.) z dniem 26 marca 2003 r.

Zgadzajski Mirosław

 

Komisje i przewodniczący:

Komisja Samorządowa ? St. Sulik/Z.Moskalewicz

Komisja Strategii i Rozwoju Miasta ? M.Wesołowski/St. Sulik

Komisja Budżetu ? J. Grabowski

Komisja Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu ? B.Kluba

Komisja Rewizyjna ? A. Skalski

 

Prezydent Miasta: Jan Szostak

Wiceprezydenci Miasta:

Krzysztof Targowski

Inga Kamińska

Jarosław Wilczyński

Jarosław Bąchorek


RADA MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO w kadencji 2006 ? 2010

Przewodniczący Rady Miasta: Mirosław Zgadzajski

Wiceprzewodniczący RM:           

Waldemar Kacuga

Zdzisław Marek Potocki

 

Radni:

Binensztok Ryszard

Choinka Stanisław

Fornalska Jolanta

Grabowski Krzysztof (mandat wygasł w lutym 2007 r. ? mandat objął Włodzimierz Sajda)

Helicka Elżbieta

Kacuga Waldemar (Śp.)

Kaszuba Dariusz

Kotasiak Janusz Wojciech

Kowalczyk-Kwiecień Irena

Kowalska Alina (Śp.)

Krysa-Kowal Małgorzata

Kunat Jan Edward (Śp.)

Kuszewski Maciej

Mazur Wojciech

Morycińska Bożenna

Moskalewicz Zbigniew

Potocki Zdzisław Marek

Radlak Sławomir

Rożnowski Henryk

Sajda Włodzimierz

Sławek Halina

Słowik Cezary

Staniszewski Józef (Śp.)

Walesic Paweł (mandat wygasł w momencie powołania na stanowisko Wiceprezydenta Miasta ? mandat objęła Elżbieta Helicka)

Wilczyński Jarosław (mandat wygasł w momencie wyboru na Prezydenta Miasta ? mandat objął Stanisław Choinka)

Zgadzajski Mirosław

 

Prezydent: Jarosław Wilczyński


RADA MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W KADENCJI 2010-2014

Przewodniczący Rady Miasta: Janusz Wojciech Kotasiak

Wiceprzewodniczący RM:

Barbara Buszkiewicz

Waldemar Kacuga (Śp.)

 

Radni:

Binensztok Ryszard

Buszkiewicz Barbara

Choinka Stanisław

Cudzik Barbara

Duda Zbigniew

Górniak Paweł (wygaśnięcie mandatu w związku z objęciem stanowiska Wiceprezydenta Miasta ? mandat objął Robert Martynowski)

Helicka Elżbieta

Kacuga Waldemar (Śp.)

Kaszuba Dariusz

Kotasiak Janusz Wojciech

Krysa-Kowal Małgorzata

Kunat Jan Edward (Śp.)

Kuszewski Maciej

Lesiak Wojciech

Martynowski Robert

Mazur Wojciech

Moskalewicz Zbigniew

Mrugała Piotr

Post Robert (Śp.) (wygaśnięcie mandatu w 2013 r. ? mandat objął Cezary Słowik)

Rożnowski Henryk

Sajda Włodzimierz

Sławek Halina

Słowik Cezary

Sulik Stanisław

Wierzbiński Dariusz

 

Prezydent: Jarosław Wilczyński


RADA MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO w KADENCJI 2014-2018

Przewodnicząca: Irena Renduda ? Dudek

Wiceprzewodniczący RM:           

Stanisław Choinka

Joanna Pikus

 

Radni:

Celebański Paweł

Choinka Stanisław

Długosz Kamil

Giemza Marek

Głąb Artur

Kaczmarski Wojciech (Śp.) (wygaśnięcie mandatu w lipcu 2015 r. ? mandat objął Marcin Marzec)

Kaszuba Dariusz

Kowalczyk-Kwiecień Irena

Krysa Małgorzata

Kutryba Kamil

Łata Mariusz

Marzec Marcin

Pałka Andrzej

Pietruszka Aron

Pikus Joanna

Renduda ? Dudek Irena

Sajda Włodzimierz

Stec Włodzimierz

Stelmasik Kamil

Strojny Daniel

Uba Urszula

Woźnicka ? Kuzdak Marta

Wrona Jerzy

Zawadzki Artur

 

Prezydent: Jarosław Górczyński


RADA MIASTA OSTROWCA  ŚWIĘTOKRZYSKIEGO w KADENCJI 2018-2023

 

Przewodnicząca: Irena Renduda ? Dudek

Wiceprzewodniczący RM:

Marta Woźnicka ? Kuzdak

Joanna Pikus

 

Radni:

Choinka Stanisław

Czeremcha Mateusz

Duda Renata

Giemza Marek

Głąb Artur

Kaszuba Dariusz

Kutryba Kamil

Łata Mariusz

Maj Grażyna

Marzec Marcin

Morycińska Bożenna

Pałka Andrzej

Pietruszka Aron

Pikus Joanna

Renduda ? Dudek Irena

Sajda Włodzimierz

Stec Włodzimierz

Stelmasik Kamil

Strojny Daniel

Woźnicka ? Kuzdak Marta

Wójcik Karol

Wrona Jerzy

Zawadzki Artur

 

Prezydent: Jarosław Górczyński


 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *