Czy nie przepadną unijne miliony? Co z polderami na Modle?

W roku 2017 roku pojawiła się informacja, na którą z utęsknieniem czekali mieszkańcy Świrny, Jędrzejowic, Mychowa, Mychowa Kolonii w gminie Bodzechów oraz dzielnicy Częstocice w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Brzmiała ona tak: jest unijne wsparcie na budowę m.in. czterech polderów zalewowych na Modle, które spowodują, że rzeka przestanie straszyć po każdej większej ulewie. Minęło ponad trzy lata, a problem wydaje się nadal nierozwiązany, choć pojawiają się pierwsze jaskółki świadczące, że coś zaczyna się dziać. Równocześnie padają pytania, czy nie jest za późno na realizację inwestycji tak, aby unijne ponad 15 mln. wsparcie nie przepadło z uwagi na zbliżający się koniec okresu programowania?
Samorządowcy zgodnie twierdzą, że opóźnienie w realizacji projektu wynikało z rządowej reorganizacji, a więc przekazania kompetencji Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych, wówczas nowo powołanemu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu ?Wody Polskie?. Jak sprawa wygląda dziś?
– W październiku w 2020 r. rozpoczęto roboty budowlane poprzez wytyczenie obiektów w terenie oraz wycinkę drzew w miejscach planowanych do wykonania przegród nr 1 i nr 2- odpowiada nam Urszula Tomoń rzecznik prasowy z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie. Roboty zgłoszono do Nadzoru Budowlanego w Kielcach. Rozpoczęcie zasadniczych robót planowane jest w pierwszym półroczu 2021 r. po podpisaniu umowy na dofinansowanie ze środków UE w ramach RPO dla Województwa Świętokrzyskiego. Warunkiem podpisania umowy jest uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego (wniosek o wydanie pozwolenia złożono w lipcu 2020 r.) Zadanie planowane było do wykonania w latach 2020 -2021, ze względu na przedłużającą się procedurę wydania pozwolenia realizacja inwestycji przewidywana jest w latach 2021-2022. W latach 2018 -2020 na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego wypłacono lub złożono do depozytu sądowego odszkodowania za przejęte grunty pod inwestycje na kwotę ok. 580.000 PLN.
Jak twierdzi Urszula Tomoń, kwota 15 mln 750 tys. PLN stanowiąca dofinansowanie zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego będzie możliwa do wykorzystania po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym i podpisaniu z Województwem Świętokrzyskim umowy na dofinasowanie. Rozliczenie dotacji w ramach RPO na lata 2014 -2020 możliwe jest do 2023 r. Ze względu na planowany okres realizacji inwestycji na lata 2021 -2022 na chwilę obecną nie ma zagrożenie niewykorzystania dotacji unijnej.
Przypomnijmy, że projekt ?Zabezpieczenie przeciwpowodziowe m. Ostrowiec Świętokrzyski gm. Ostrowiec Świętokrzyski oraz gm. Bodzechów w oparciu o regulację rzeki Modły, z wykorzystaniem istniejącego zbiornika w Częstocicach jako polderu zalewowego do redukcji fali powodziowej? to zadanie, które ma na celu zwiększyć bezpieczeństwo powodziowe miasta Ostrowiec i gminy Bodzechów, przejęcie i zretencjonowanie odpływów wywołanych deszczami nawalnymi, poprawę zdolności przepustowej Modły i dopływu spod Mychowa oraz podwyższenie lewego wału rzeki Modły w km 0+012- 0+328, przywrócenie sprawności technicznej przepustów. Powyższe działania pozwolą ochronić przed powodzią ok. 2.000 mieszkańców miasta i gminy Ostrowiec oraz gminy Bodzechów. Inwestycja planowana do realizacji z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Szacunkowa wartość całej inwestycji 20.651.044 PLN (w tym roboty budowlane w kwocie 18.185.801 PLN).
Zadanie obejmuje budowę 4 suchych zbiorników retencyjnych z przegrodami piętrzącymi, odmulenie, pogłębienie oraz ubezpieczenie skarp Modły, przebudowę dwóch przepustów na Modle (w m. Mychów Kolonia), podwyższenie lewego wału Modły na terenie miasta Ostrowiec Świętokrzyski.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *