Powiat ostrowiecki z budżetem na 2022 rok

Radni Rady Powiatu Ostrowieckiego przyjęli uchwałę budżetową na 2022 rok, uzupełnioną o uzasadnienie, o które na poprzednim posiedzeniu upomnieli się radni opozycyjni oraz uchwałę dotyczącą wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2022 ? 2033.

Dochody budżetu na 2022 rok ustalono w wysokości 190.311.453,76 złotych, zaś wydatki na poziomie 193.012.811,77 złotych. Przychody ustalono na kwotę 3.701.358,01 złotych, które zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu budżetowego oraz rozchodów. Rozchody budżetu ustalono na poziomie 1.000.000,00 zł i przeznaczono je na spłatę zaciągniętego wcześniej zobowiązania kredytowego.

Lwią część budżetu zawierają wydatki związane z Oświatą i Wychowaniem oraz Edukacyjną Opieką Wychowawczą. To 84.454.235,06 zł, z czego Oświata i Wychowanie to 71.363.248,06 zł, zaś Edukacyjna Opieka Wychowawcza to 13.090.987,00 zł. Środki pochodzące z subwencji oświatowej w całości będą wydatkowane na prowadzenie działalności oświatowej szkół ponadpodstawowych powiatu ostrowieckiego. Otrzymana subwencja oświatowa w wysokości 64.024.996,00 zł jest mniejsza od subwencji przyjętej do projektu budżetu w porównaniu z rokiem ubiegłym o 544.901,00 zł i nie jest w stanie pokryć wydatków bieżących oświaty w wysokości 73.670.155,00 zł. Ze środków własnych powiat przeznaczył kwotę 9.645.159,00 zł na realizację zadań bieżących. W ramach wydatków na oświatę będą realizowane projekty unijne na łączną kwotę 1.021.806,23 zł, umożliwiające poszerzenie kompetencji edukacyjnych uczniów. Są to projekty: ?TIK dla szkół powiatu ostrowieckiego?, ?POWERVET? realizowany w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz ERASMUS + realizowany w Zespole Szkół Nr 3 i Nr 1.Na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych w budżecie zabezpieczono kwotę w wysokości 12.057.000,00 zł. Ponadto w ramach wydatków zaplanowano 10.355.000,00 zł na zadania inwestycyjne i remontowe w szkołach, gdzie zaniedbania pod tym względem są bardzo duże. Zaplanowano wykonanie wentylacji mechanicznej w budynku III LO, opracowanie dokumentacji dla przebudowy pomieszczeń sanitarnych w ZS Nr 3, zaplanowano przebudowę części pomieszczeń dydaktycznych budynku internatu ZSOMS. Ponadto remont posadzek w internacie ZSOMS, remont miejsc postojowych przy CKZiU, opracowanie dokumentacji projektowej dla łazienek w Bursie Szkolnej oraz prace remontowe liceach, technikach i szkołach zawodowych. Największą inwestycją, którą powiat będzie realizował to poprawa infrastruktury sportowej poprzez rozbudowę Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego oraz modernizację hali sportowych.

W tym roku nastąpi także zakończenie i rozliczenie projektu dotyczącego termomodernizacji budynków Placówki Wychowawczej w Małachowie.

W budżecie zaplanowano ponad dwadzieścia zadań drogowych, na które przeznaczono kwotę 23.802.669,35 złotych. To zakończenie II etapu przebudowy ul. Samsonowicza w ramach projektu ?Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim, budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza i 11?ego Listopada w ramach tego samego projektu. W budżecie zaplanowano także rozbudowę drogi wraz z budową mostu w Małym Jodle oraz rozbudowę drogi w zakresie budowy ścieżki rowerowej w kierunku Nowej Dębowej Woli. Przeznaczone zostały także środki na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę: ulicy Zamkowej w Ćmielowie, ulicy Warszawskiej w Kunowie, budowę nowego mostu i rozbudowę drogi od skrzyżowania z ul. Podgórze do skrzyżowania z ul. Świętokrzyską, rozbudowę drogi w Kowalkowicach w gminie Waśniów, w miejscowości Świrna w gminie Bodzechów. Zaplanowano także środki na przebudowę szesnastu przejść dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa w Ćmielowie, w Kunowie, w Mominie i w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zaplanowano także remonty dróg w Nowej Dębowej Woli, w Podgórzu i Wiktorynie oraz drogi relacji Waśniów ? Momina. W budżecie zaplanowano również dotacje dla Zespołu Opieki Zdrowotnej Ostrowcu Świętokrzyskim zakup wyposażenia i sprzętu dla poradni specjalistycznych oraz środki w wysokości 104.000,00 zł na cieszący się dużym zainteresowaniem mieszkańców powiatowy Program ?Akademia Pełna Zdrowia?.

Przyjęcie uchwały budżetowej poprzedziło przedstawienie stanowisk klubów radnych ? KWW J. Górczyńskiego oraz Prawa i Sprawiedliwości. Członkowie zarządu powiatu Agnieszka Rogalińska i Łukasz Dybiec zaznaczyli, że jest to budżet na miarę możliwości, a dyscyplinę finansową determinuje naprawianie błędów i zaniedbań poprzedniego zarządu powiatu. Starosta ostrowiecki Marzena Dębniak podkreśliła znaczenie odpowiedzialności, z jaką obecny zarząd powiatu realizuje zaplanowane zadania. M. Dębniak zwróciła uwagę na istotne kwestie z przeszłości mające wpływ zaplanowanie obecnych zadań- między innymi na stratę szpitala w wysokości 16,5 mln pozostawioną w 2018 roku, uzupełnienie projektu przebudowy SOR ?u o lądowisko, wykreślone przez poprzedni zarząd, nie uwzględnienie także wyposażenia SOR?u , wykreślenie z projektu dotyczącego zwiększenia dostępności do Muzeum Historyczno ? Archeologicznego windy i toalet, co znacznie zwiększyło koszty własne powiatu o blisko 7 mln oraz wieloletnie zaniedbania infrastruktury obiektów szkolnych, gdzie nie podejmowano żadnych działań. M. Dębniak przytaczając liczby i fakty, w tym także wnioski po kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej, nie ukrywała, że przekazanie szpitalowi środków wysokości 13,5 mln oraz dołożenie środków budżetu na realizację projektu Muzeum odbyło się kosztem innych zadań, które powiat mógłby zrealizować.

Jak mówiła starosta M. Dębniak, budżet na 2022 rok, to dobry budżet, gwarantujący rozwój i stabilizację powiatu ostrowieckiego.

Przewodniczący klubu radnych PiS, Zbigniew Duda nie zgodził się z tą opinią. W spektakularnym wystąpieniu atakował zarząd powiatu negując jego działania.

Radni opozycyjni nie przedstawili żadnych innych propozycji dotyczących kierunku rozwoju powiatu lub też zadań, które ich zdaniem powinna odzwierciedlać uchwała budżetowa. W efekcie budżet proponowany przez zarząd powiatu został przyjęty przy 15 głosach za i 5 głosach przeciw radnych opozycyjnych.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *