Trwają inwestycje drogowe, a przedsiębiorcy mówią o stratach. Są mechanizmy wsparcia

Zdaniem radnego Marcina Marca istnieje potrzeba wsparcia lokalnych przedsiębiorców na czas remontu ulicy 11-go Listopada. W odpowiedzi ostrowieckiego Urzędu Miasta słyszymy, że takie mechanizmy istnieją, ale podmioty same muszą zgłosić, że chcą z ulg skorzystać i mają ku temu przesłanki.
-Zwracam się z propozycją udzielenia wsparcia dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą przy ul. 11-go Listopada, głównie na odcinku od skrzyżowania z ul. Władysława Sikorskiego do skrzyżowania z ul. Jana Samsonowicza- pisze w interpelacji radny Marcin Marzec. Mowa tu o kilku firmach, tj. komis samochodowy, myjnia bezdotykowa, serwis wymiany ogumienia i napraw pojazdów samochodowych oraz dużego zakładu produkującego blachodachówkę i inne pokrycia dachowe oraz innych podmiotów gospodarczych, funkcjonujących w tym rejonie. Z moich rozmów z przedsiębiorcami wynika, że odczuli oni znacząco zmniejszenie przychodów w momencie rozpoczęcia remontów nawierzchni dróg dojazdowych, prowadzących do ich firm. Jedynie nieliczni klienci decydują się na dojazd skrajnie rzadko używanymi traktami komunikacyjnymi, które doprowadzają i tak do remontowanej ulicy i doprowadzają do konieczności łamania zakazów ruchu, co grozi negatywnymi skutkami w postaci mandatów karnych. To skutecznie odstrasza i zniechęca do korzystania z dotychczasowej oferty zlokalizowanych tam firm i skorzystania z oferty konkurencji.
Radny Marcin Marzec w swej interpelacji poddał pod rozwagę możliwość umorzenia (lub obniżenia wymiaru) podatku od nieruchomości dla owych podmiotów gospodarczych za okres niedogodności związanych z remontem ulic dojazdowych.
– Przedsiębiorcy są otwarci na każdą możliwą formę wsparcia w tej trudnej dla nich sytuacji- akcentuje radny. Myślę, że podjęcie działań w tym kierunku przyczyni się do zmniejszenia uciążliwości dla w/w podmiotów oraz udowodni, że gmina dba o interes bardzo ważnej dla miasta grupy społecznej, jaką są przedsiębiorcy. To oni bowiem ponosząc każdego dnia ryzyko gospodarcze, dają zatrudnienie naszym mieszkańcom i płacą lokalne podatki zasilające budżet miasta. Jak czytamy w odpowiedzi udzielonej przez Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim, jest możliwość niesienia
tego typu pomocy w przypadku pogorszenia się sytuacji finansowej podatnika.
– Ustawodawca przewidział możliwość skorzystania z ulgi podatkowej ? słyszymy. Organ podatkowy na wniosek podatnika, w przypadku ważnego interesu podatnika lub ważnego interesu publicznego, może odroczyć termin płatności podatku, rozłożyć zapłatę podatku na raty lub umorzyć w całości lub w części zobowiązanie podatkowe. Przewidziane ulgi podatkowe są formą pomocy udzielonej podatnikowi po to, by przez stosowanie zasady egzekwowania podatku nie doprowadzić do skutków niepożądanych z punktu widzenia zarówno społecznego, jak i indywidualnego, odnoszącego się do osoby podatnika oraz jego najbliższych, a także osób zależnych od niego. Dodatkowo w przypadku składania przedmiotowego wniosku przez osobę fi zyczną prowadzącą działalność gospodarczą, podatnik musi wziąć pod uwagę również regulacje dotyczące udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom. Składając wniosek o zastosowanie jednej z wymienionych ulg podatkowych, podatnik powinien go uzasadnić. W interesie podatnika zatem leży podanie do wiadomości organu podatkowego wszystkich istotnych okoliczności sprawy i ich odzwierciedlenia w złożonych dokumentach.
Jak przyznaje Urząd Miasta, w odniesieniu do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą przy ul. 11-go Listopada i uiszczających podatki lokalne za nieruchomości położone przy tej ulicy, w przypadku spadku płynności finansowej, podatnicy mają możliwość wniesienia podania do Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego o zastosowanie jednej z ww. ulg podatkowych. Należy jednak pamiętać, że wyjątkowość sytuacji uzasadniającej udzielenie ulgi nie musi wynikać z faktu, że sytuacja wnioskodawcy spowodowana została zdarzeniami losowymi. Wyjątkowość ta może przejawiać się również w bieżącej sytuacji ekonomicznej i rodzinnej podatnika, wynikającej z wysokości uzyskiwanych dochodów oraz ponoszonych wydatków. Każde wniesione podanie będzie rozpatrywane indywidualnie.
Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim przyznaje, że mając w perspekty wie rozbudowę drogi wojewódzkiej 754 (czyli ciągu ulic: Aleja 3-go Maja, Okólna, Denkowska, Mieczysława Radwana), podobne problemy mogą wystąpić na dużo większą skalę, jest to jednak nieunikniony skutek prowadzenia inwestycji. 

Print Friendly, PDF & Email