Zmienia się układ drogowy, a firmy inwestują

Prezydent Jarosław Górczyński wizytując budowę dróg w rejonie CelsyHuty Ostrowiec odwiedził również, mieszczącą się w bezpośrednim sąsiedztwie, siedzibę firmy BUDMAT Bogdan Więcek.
– Jak widzimy, nie tylko układ drogowy w tej części miasta zmieni się nie do poznania. Nowa infrastruktura, która tutaj powstanie, da nową jakość dla rozwoju nowych i istniejących firm.  Poprawi się ich dostępność komunikacyjna, nie wspominając o już lepszej ekspozycji marketingowej przedsiębiorstw. Doskonałym przykładem jest właśnie firma BUDMAT Bogdan Więcek, którą odwiedzałem – informuje prezydent miasta.
Rzeczywiście, kompleks hal firmy BUDMAT Bogdan Więcek przeszedł gruntowną termomodernizację. Pojawiła się nowa elewacja, energooszczędne oświetlenie LED, świetliki dachowe oraz nowe, zaawansowane technologicznie ogrzewanie hal. Najważniejsze jest jednak serce zakładu, które wzbogaciło się w nowoczesne i w pełni zautomatyzowane linie produkcyjne wytwarzające profile stalowe dla budownictwa.
– Jestem pod wrażeniem automatyzacji produkcji. Załadowana przez operatora blacha w kręgu dostaje się do ciągu technologicznego, gdzie następnie bez udziału pracy człowieka przechodzi kolejne etapy obróbki. Nad wszystkim czuwa operator. Na końcu wychodzą gotowe i spakowane do załadunku profile. To znak czasów – wyjaśnia prezydent miasta.
– Zrealizowana inwestycja Budmatu w Ostrowcu Świętokrzyskim była bardzo kosztowna -jak podkreśla Dyrektor ostrowieckiego Oddziału, Tomasz Czyż. Nie jest to ostatnie słowo firmy, jeśli chodzi o inwestycje w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Przypomnijmy, że w bezpośrednim sąsiedztwie firmy Powiat Ostrowiecki w partnerstwie z Gminą Ostrowiec Świętokrzyski realizuje II etap projektu pn.: „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim”, który jest współfi nansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa 3: „Efektywna i zielona energia”; Działanie 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej”.
W ramach realizowanego projektu, Powiat Ostrowiecki jest odpowiedzialny za realizację zadania, obejmującego Przebudowę i rozbudowę infrastruktury drogowej niezbędnej dla właściwego funkcjonowania zrównoważonej mobilności, w zakres którego wchodzi: „Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej od km 0+ 665 do 1+475,85”, a także „Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim Ił etap — budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza — 11-go Listopada oraz przebudowa ul. Samsonowicza do I-szej bramy”.
Realizacja powyższych zadań drogowych ma przede wszystkim na celu przebudowę niezbędnej infrastruktury w rejonie mającej powstać w ramach I etapu przedsięwzięcia, realizowanego przez samorząd gminny, nowej bazy komunikacji miejskiej poprzez realizację takich działań jak: przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej (z zatokami, buspasem, oświetleniem energooszczędnym, ścieżką rowerową i chodnikiem), budowa ścieżki rowerowej, chodnika i oświetlenia energooszczędnego w ramach rozbudowy i przebudowy ul. Samsonowicza wraz ze skrzyżowaniem (rondo), przebudowę odcinka ul. Samsonowiczado nowej bazy operatora z buspasem, ścieżką rowerową, oświetleniemenergooszczędnym.
Wartość robót budowlanych wramach zadań wynosi 18.234.735,02zł, z czego: dofi nansowanie z RPO WŚ  2014 -2020: 9.110.044,76 zł, Powiatu Ostrowieckiego: 4.562.345,14 zł zaś Gminy Ostrowiec Świętokrzyski: 4.562.345,12 zł
Jak informuje naczelnik Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Powiatu, Tomasz Mroczek, prace przebiegają bez zakłóceń i zgodnie z przyjętym harmonogramem.
-Roboty realizowane są zgodnie z złożonym harmonogramem. Płatności dokonywane są zgodnie z obowiązującym aneksem umowy raz w miesiącu. Ostatni odbiór miał miejsce w marcu i zaawansowanie robót w przypadku ulicy 11-go Listopada jest ok. 30 proc., jeżeli zaś chodzi o ulicę Samsonowicza to ok. 20 proc. W tym momencie realizowane są roboty związane z dokończeniem usunięcia wszystkich kolizji dotyczących wodociągów, kanalizacji, teletechniki, elektryki. Częściowoprowadzone są roboty drogowe w zakresie układania nowych nawierzchni i podbudów na ulicy 11-go Listopada. Na ulicy Samsonowicza również jest wykonane okrawężnikowanie ścieżki rowerowej i chodnika. Za chwilę będzie układana kostka na tych wspomnianych przez mnie elementach drogi. I końcowym elementem będzie układanie samych nawierzchni. W tym momencie trwają ostatnie prace związane z kolizjami, których było bardzo dużo w przypadku tej inwestycji. Natomiast cały kontrakt, realizacja tej umowy przebiega bez zakłóceń. Prace realizowane były także w okresie zimowym. Nie ma żadnych opóźnień. Wszystko jest realizowane zgodnie z założonym harmonogramem – mówi naczelnik Tomasz Mroczek.  

Print Friendly, PDF & Email