Co za 26 mln zł?

Blisko 26 milionów dofinansowania otrzymała Gmina Ostrowiec Świętokrzyski w ramach Funduszu Polski Ład na kilka ważnych dla mieszkańców inwestycji. Dofinansowanie objęło m. in.: budowę infrastruktury kulturalno -rekreacyjnej na terenie osiedla Pułanki i Parku imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego (min. zadaszenie amfiteatru i tor rowerowy), organizację systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z PSZOK wraz z budową kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulicy Jana Samsonowicza, budowę i remont dróg gminnych tj. drogi bocznej od ulicy Jana Kilińskiego oraz ulicy Henryka Sienkiewicza.
Budowa i remont dróg gminnych istotnych dla rozwoju miasta: drogi bocznej od ul. J. Kilińskiego oraz ul. H Sienkiewicza
Budowa drogi bocznej od ul. J.Kilińskiego o długości ok. 0,6 km to ostatni element budowy układu drogowego w obrębie działalności Targowiska Miejskiego. Inwestycja obejmuje budowę skrzyżowania, ścieżki rowerowej, zjazdów publicznych i indywidualnych, zatok postojowych, sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, przebudowy kolidujących sieci (wodociągowej, gazociągu, sieci energetycznej, teletechnicznej), zieleńców, oznakowania pionowego i poziomego, doświetlenie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu z ul. Kilińskiego.
Drugą część zadania stanow i remont ulicy H. Sienkiewicza, która jest główną arterią komunikacyjną miasta i biegnie od granic Ostrowca Świętokrzyskiego do centrum. Planowany do remontu odcinek ma bardzo duże znaczenie zarówno dla mieszkańców miasta, jak również zamieszkujących okoliczne miejscowości (Wymysłów, Janik, Boksycka, Kunów), którzy także dojeżdżają nią do centrum miasta, szkół, zakładów pracy oraz licznych instytucji użyteczności publicznej. Wzdłuż ulicy zlokalizowane są liczne podmioty gospodarcze, obiekty użyteczności publicznej, siedziby organizacji pozarządowych, centrum seniora, przychodnie. Ulica H. Sienkiewicza charakteryzuje się bardzo dużym natężeniem ruchu. Jej remont wpłynie w istotny sposób na poprawę układu komunikacyjnego w centralnej części miasta, jak również poprawi bezpieczeństwo użytkowników drogi. Na odcinku ok. 0,9 km planuje się remont nawierzchni jezdni, chodnika i ścieżki rowerowej, remont min. 4 zatok autobusowych, min. 8 przejść dla pieszych z azylami i oświetleniem, zjazdów publicznych i indywidualnych, regulację infrastruktury technicznej, odtworzenie oznakowania poziomego i pionowego, remont kanalizacji deszczowej, wymianę opraw i słupów oświetleniowych. Ww. przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury drogowej posiadają pełną gotowość dokumentacyjną, jak również wykonalność w aspekcie niezbędnych pozwoleń i uzgodnień.
Organizacja systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z PSZOK wraz z budową kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. J. Samsonowicza
Niezmiernie istotną kwestią w obecnym systemie gospodarowania odpadami jest konieczność selektywnego zbierania odpadów, a wraz z wdrażaniem przez państwa UE gospodarki o obiegu zamkniętym, segregacja odpadów będzie zyskiwała na znaczeniu. Stąd też ważne dla miasta Ostrowca Świętokrzyskiego jest w ramach pierwszej części zadania budowa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), zlokalizowanego przy ul. J. Samsonowicza oraz stworzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, który umożliwi mieszkańcom zwiększanie zaangażowania w rozwój selektywnej zbiórki odpadów na trenie miasta. Budowa gminnego PSZOK obejmie: ogrodzenie, oświetlenie wraz instalacją PV, utwardzenie działki z instalacją wod. -kan. zbierającą wodę wykorzystywaną do podlewania terenów zielonych i separatorem, budowę obiektu socjalno –biurowo -edukacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą oraz wyposażeniem, obiekty gospodarczo-magazynowe, boksy do zbierania odpadów i ich ponownego użycia, parking dla mieszkańców.

PSZOK wyposażony będzie m.in. w: monitoring, wagi, boksy, miejsce rozładunku, magazyn, wiaty i kontenery, sprzęt, punkt napraw, wymiany, ponownego użycia, ścieżkę i salę edukacyjną z wyposażeniem biurowym (meble, urządzenia TIK, wyposażenie warsztatowe), system informatyczny dla obsługi PSZOK, zamiatarki, auta dostawcze do zbierania odpadów (w tym elektryczne), urządzenie do przestawiania kontenerów oraz rozdrabniania odpadów, pojemniki do segregacji odpadów ustawiane na terenach publicznych, wagi platformowe, prasy belujące, wózki paletowe i transportowe, kosiarki, zamiatarki, urządzenie wielofunkcyjne wraz z dodatkowym osprzętem.
Część druga zadania to przedsięwzięcie polegające na budowie, przebudowie i rozbudowie sieci wodociągowej (1,22 km) i kanalizacji sanitarnej (ok. 1,3 km) wzdłuż budowanej drogi gminnej, okalającej tereny inwestycyjne, znajdujące się naprzeciwko planowanego PSZOK. Zapewnienie w rejonie przygotowywanych terenów inwestycyjnych niezbędnej infrastruktury dla przyszłych inwestorów pozwoli na zamknięcie realizowanej obecnie przez gminę inwestycji związanej z budową kluczowego połączenia komunikacyjnego z największym zakładem przemysłowym w regionie, tj. Hutą Celsa oraz umożliwi zaoferowanie przez gminę w pełni uzbrojonego terenu potencjalnym inwestorom. Obydwa zadania będą gotowe do realizacji i ogłoszenia postępowania przetargowego w miesiącu maju 2022r. (na zaprojektowanie i budowę PSZOK z systemem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz realizację kanalizacji sanitarnej i wodociągowej).
Budowa infrastruktury kulturalno –rekreacyjnej (zadaszenie amfiteatru, tor rowerowy i skateplaza) na terenie os. Pułanki i Parku im. Marszałka J. Piłsudskiego
Pierwsze zadanie polega na budowie membranowego, całorocznego zadaszenia widowni amfiteatru zlokalizowanego w Parku Miejskim im. Marszałka J. Piłsudskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (roboty elektryczne, uzupełnienie istniejącego zagospodarowania terenu, przebudowa chodników i ciągów pieszych). Planuje się zadaszenie membranowe rozciągające się nad istniejącą widownią o wymiarach ok. 53,5×31,6 m i wysokości ok.15,44 m. Obecnie, z uwagi na brak zadaszenia, korzystanie z amfi teatru jest mocno ograniczone i odbywa się jedynie w okresie wiosenno – letnim. Organizowane są tam imprezy kulturalno – rozrywkowe z udziałem mieszkańców naszego miasta oraz gmin ościennych. Brak zadaszenia na przedmiotowym obiekcie, który jest w stanie pomieścić ponad tysiąc widzów, stanowi dość istotny problem, gdyż organizacja wielu imprez jest uzależniona od warunków pogodowych, jak również skraca możliwość korzystania z obiektu przez cały rok.

Drugie zadanie to budowa 3 częściowego toru rowerowego typu pumptrack i skateplazy. Będzie ono stanowić zagospodarowanie  terenu rekreacyjnego znajdującego się na os. Pułanki, położonego
w bliskim sąsiedztwie kilku dużych osiedli. Realizacja tej inwestycji wynika ze społecznych preferencji i przyczyni się do upowszechniania sportu i aktywności ruchowej wśród mieszkańców miasta, a zwłaszcza dzieci i młodzieży. Obiekt będzie ogólnodostępny, a jego nowoczesna i atrakcyjna formuła zwiększy potrzebę spędzania czasu na świeżym powietrzu w bezpieczny sposób. Inwestycja polegać będzie na budowie 3 asfaltowych torów do jazdy na rowerze, rolkach, hulajnodze czy deskorolce (długość jezdna torów ok. 580,00 mb), budowie ciągu pieszego wraz z przynależnymi do niego placami odpoczynku, budowie „skateplazy” (mała architektura stanowiąca wyposażenie skateparku o pow. ok. 340 m kw.), montażu w centralnej części zagospodarowania zadaszonych miejsc siedzących z placami do odpoczynku, ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery, tablic informacyjnych, wykonaniu wewnętrznej instalacji oświetleniowej, zagospodarowaniu zieleni (nasadzenia zieleni niskiej i średniowysokiej). Zespół torów będzie dzielił się na trzy strefy wiekowe. Największy tor we wschodniej części posiadał będzie parametry przeznaczone dla zaawansowanych użytkowników. Najmniejszy przeznaczony będzie dla najmłodszych użytkowników (3 -7 lat). W części zachodniej zlokalizowany  będzie tor uniwersalny dla wszystkich grup wiekowych. Na planowane zadania inwestycyjne gmina posiada gotową dokumentację projektową. 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *