Mieszkańcy oburzeni wysokimi rachunkami za wodę

Redakcyjne telefony rozgrzewały się do czerwoności, a nasze skrzynki mailowe przepełniały skargi mieszkańców po tym jak otrzymali od Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” informacje o nowym sposobie naliczania taryfy za zużycie ciepłej wody.

Od 1 lipca br. mieszkańcy zasobów SM „Hutnik” muszą płacić jeszcze więcej za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody. Ludziom trudno pogodzić się  z podwyżką, tym bardziej zrozumieć dodatkową opłatę, której do tej pory nie było. Chodzi o naliczanie podgrzewania wody w oparciu o powierzchnię zajmowanego lokalu. Mieszkańcy nie kryją oburzenia takim rozwiązaniem wprowadzonym przez Spółdzielnię. Wystosowali pisma z apelem do zarządu SM „Hutnik” o zmianę wysokości opłaty stałej za podgrzanie wody liczonej z powierzchni lokalu, a na obecnie zaproponowane nie wyrażają zgody. Niektórzy udali się także na posiedzenie Rady Nadzorczej, które dwukrotnie odbyło się w tej sprawie.

-Tej opłaty nigdy nie było- mówią mieszkańcy Radwana 13. Dlaczego mamy płacić za coś czego nie używamy. Jest tutaj dużo osób, które mieszkają samotnie. A teraz chce się ich karać za to, że mają trochę większe mieszkanie. Dość, że czynsze mamy najwyższe w mieście, klatki są obskurne,  brudne, malowane tylko raz przez 40 lat, blok w połowie ocieplony, z czego wszyscy się śmieją, do piwnicy strach wejść, wybijają fekalia, podnosi się przy tym fundusz remontowy to jeszcze funduje nam się wymyśloną opłatę. Niestety, ale musimy przyznać, że na pomoc członków Rady Nadzorczej też nie możemy liczyć, wręcz dbają tylko o bloki, w których mieszkają. To jest już czwarta podwyżka czynszu od roku. Inne spółdzielnie nie mają tej opłaty albo mają dużo niższą kwotę – mówili mieszkańcy.

-To jest jakaś niedorzeczność. Co ma powierzchnia mieszkania, które zajmuję, do zużycia ciepłej wody? O wzroście stawki z MEC za centralne ogrzewanie wiedzieliśmy już wcześniej i można jakoś to przełknąć, ale płacić tak duże stawki za wodę, bo ma się większe mieszkanie – to jest dla mnie niezrozumiałe. Przed podwyżką mój czynsz wynosił nieco ponad 690 zł, a teraz to ponad 976 zł. To duża różnica – dodaje kolejna mieszkanka.

Podwyżki najbardziej dotykają osoby zamieszkujące samotnie. Z jednej, niewielkiej emerytury trudno będzie opłacić czynsz, wykupić leki oraz żywność. Mieszkańcy pytali nas: z czego mamy to płacić?

 Sami próbowaliśmy dociec, skąd pomysł na wyliczanie zużycia wody ze stałej wyliczanej z powierzchni mieszkania. Rozmawialiśmy w tej sprawie z wiceprezesem Wiesławem Nowakowskim oraz przewodniczącą Rady Nadzorczej, Danutą Skocką.

Zdaniem zarządu SM „Hutnik”

   Tymczasem w pismach, które mieszkańcy otrzymali ze spółdzielni pojawiła się informacja, że Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim wprowadziła od 1 czerwca 2022 r. nową taryfę dotyczącą cen energii cieplnej.

-Taryfa ta, kolejny raz w bardzo krótkim czasie, spowodowała drastyczny wzrost ceny 1 GJ energii cieplnej do kwoty 101,09 zł/GJ netto- czytamy w piśmie przekazanym przez spółdzielnie do mieszkańców. Jest to wzrost o ok. 77 proc. w stosunku do ceny 1 GJ obowiązującej od 1 lutego 2022 roku, która wynosiła 57,12 zł/GJ netto.  Zmiana taryfy przez MEC ma bezpośrednie przełożenie na zwiększenie kosztów za centralne ogrzewanie i kosztów podgrzania wody. Mając to na uwadze zarząd Spółdzielni Hutnik po przeprowadzeniu analizy kosztów centralnego ogrzewania i podgrzania zimnej wody dla poszczególnych budynków, kierując się koniecznością zapewnienia płynności finansowej spółdzielni oraz zabezpieczenia bieżącej płatności, wystąpił do Rady Nadzorczej z wnioskiem o przyjęcie nowych stawek zaliczek na poczet kosztów centralnego ogrzewania i podgrzania wody. Nowe stawki zatwierdzone przez Radę Nadzorczą będą obowiązywać od dnia 1 lipca 2022 roku – czytamy w piśmie

Spółdzielnia jednocześnie poinformowała, że od 1 lipca 2022 r. zostaje wprowadzona zmiana w zakresie stawki z tytułu kosztów podgrzania wody. Od tego dnia dokonano rozdziału obowiązującej stawki na: opłatę stałą (koszty stałe) określoną w oparciu o powierzchnię lokalu oraz opłatę zmienną za 1 m3 uzależnioną od wielkości zużycia ciepłej wody.   

-Dostawa ciepła do nieruchomości odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową, a dostawcą w której określone są szczegółowe zasady świadczenia takiej usługi, czyli moce  zamówione, parametry czynnika grzewczego,  warunki finansowe -tłumaczy wiceprezes Wiesław Nowakowski. Rozliczanie kosztów indywidualnego zużycia ciepła w lokalu, odbywa się na podstawie kosztów zakupów ciepła, tj. na podstawie faktur dostawcy ciepła. Faktury są wystawiane na podstawie wskazań układów pomiarowych  zainstalowanych w węzłach cieplnych i cen jednostkowych oraz opłat ustalonych przez dostawcę ciepła określonych w obowiązującej taryfie opłat  za ciepło zatwierdzonej przez  Urząd Regulacji Energetyki. Koszt ogrzewania całego budynku jest sumą kosztów stałych (niezależnych od zużycia energii) i kosztów zmiennych (uzależnionych od zużycia). W  sytuacji  gdy ciepło dostarczane jest z sieci ciepłowniczej (MEC) kosztem stałym jest opłata za moc zamówioną i jej przesył wyrażony w (MW). Koszt zmienny to koszt zużytej energii na ogrzewanie budynku (wyrażony w GJ) i opłaty za przesył liczony od zużytej energii w (GJ). Indywidualne koszty ogrzewania lokalu jak również podgrzania wody określa  się w drodze podziału kosztów  dostawy ciepła do w/w celów dla  całego budynku, a koszty są pochodną zużytego ciepła przez danego użytkownika. Mając na uwadze fakt, iż koszty dostawy ciepła do budynku ( dla celów c.o. i c.c.w.) są dwuskładnikowe (część stała i zmienna), to również opłaty pobierane od użytkowników powinny mieć taką strukturę. Kluczową kwestią dla ustalenia wysokości kosztów dostaw ciepła dla lokali rozliczeń jest proporcja podziału  kosztów na stałe i zmienne. W przypadku SM „Hutnik” podział jest następujący: 50% koszty stałe, 50% koszty zmienne dla c.o., oraz 40% koszty stałe i 60% koszty zmienne w odniesieniu do celów podgrzania wody. Koszty zmienne w przypadku kosztów na centralne ogrzewanie  dzielone są   w proporcji 30% na koszty uzależnione od zużycia ciepła na podstawie wskazań podzielników oraz koszty zmienne wynikające z tzw komfortu cieplnego określonego w oparciu pomiar temperatury w poszczególnych pomieszczeniach. W sytuacji drożejącego ciepła i tendencji do jego nadmiernego oszczędzania przez użytkowników lokali (celem zmniejszenia opłat za lokal) takie proporcje są uzasadnione i prowadzą  do racjonalnego gospodarowania ciepłem. Koszty dostawy ciepła do podgrzania wody wynikają z faktur Dostawcy , które i wystawiane są na podstawie wskazań układu pomiarowo -rozliczeniowego indywidualnie dla każdego budynku, (oczywiście układy pomiarowe sa odrębne do celów co jak i ciepłej wody). Na całkowite  koszty związane z podgrzaniem wody składają się : koszty stałe będące sumą opłaty  za moc zamówioną do celów ccw  w (MW), oraz opłaty za  przesył  liczonej  również  od wielkości mocy zamówionej (MW) do celów ccw, oraz koszty  zmienne będące sumą opłat za  zużycie ciepła w (GJ)  do podgrzania wody oraz opłaty  zmiennej za przesył wyliczonej  na podstawie zużycia ciepła do podgrzania wody ( GJ). Suma tych dwóch kosztów ( stałego i zmiennego)  daje łączny koszt podgrzania wody. Koszty są opłacane comiesięcznie. Należy również zwrócić uwagę że cyrkulacja ciepłej wody w instalacji powoduje  ponoszenie  strat ciepła które mają stały charakter. W  pełni uzasadniony jest podział opłat dla użytkowników lokali za korzystanie z centralnej cieplej wody na stałe i zmienne.  Koszt stały jest  składnikiem opłaty za podgrzanie wody i zgodnie z obowiązującym regulaminem GZM stanowi 40% kosztów dostarczonego ciepła.

Płacić muszą wszyscy

Naliczanie powyższej opłaty powoduje, iż wszyscy użytkownicy lokali ponoszą koszty dostawy ciepła do celów c.c.w., nawet mieszkańcy z minimalnym bądź zerowym zużyciem.

-Zmiana taryfy przez dostawcę ciepła od 1 czerwca 2022 r., a  zwłaszcza  wzrost opłaty za jednostkę ciepła (GJ) do  101,09 zł/GJ wymusił na  spółdzielni  konieczność wprowadzenia podwyżki zaliczek opłat  z tytułu dostaw ciepła do celów co i ciepłej wody – podkreśla W. Nowakowski. Zauważyć należy, że opłata za jednostkę ciepła wzrosła znacząco w porównaniu do 2021 r., ze stawki  31,51 zł/GJ na 45,02 zł/GJ od grudnia 2021 r., następnie  na   57,12 zł/GJ  od  lutego 2022 r. do stawki  101,09 zł/GJ od czerwca 2022 roku. Przy tak wysokim wzroście opłat za  jednostkę energii cieplnej nie da się pozostawić opłat dla mieszkańców w niezmienionej wysokości, gdyż groziłoby to utratą płynności finansowej Spółdzielni oraz ogromnymi dopłatami po rozliczeniu kosztów sezonu grzewczego. Spółdzielnia przeprowadziła analizę kosztów dostawy ciepła dla celów c.o. i c.c.w. z uwzględnieniem dotychczasowego zużycia ciepła i wody na poszczególne budynki i zastosowaniu aktualnych stawek za energię cieplną i moc zamówioną. Opłaty  za co i ccw   są  zatem skalkulowane indywidualnie dla każdego budynku i uwzględniają prognozowane zużycie ciepła, obowiązujące stawki z taryfy MEC, a także opomiarowanie indywidualne lokali (podzielniki kosztów). Opłaty za dostawę ciepła do celów c.o., jak i podgrzania wody mają charakter zaliczkowy i podlegają rozliczeniu po zakończeniu sezonu grzewczego.

Jak zapewnia W. Nowakowski koszty dostawy ciepła do celów c.c.w. będą rozliczane w układzie półrocznym, zarówno stałe, jak i zmienne.

-Zatem w zależności od wyniku rozliczenia mieszkańcy  otrzymają zwrot lub konieczność dopłaty, gdy koszty będą wyższe od wpłaconych zaliczek – słyszymy od zastępcy wiceprezesa. Opłata za c.c.w. składająca się z części stałej i zmiennej nie powoduje „dodatkowych” kosztów. Całkowite szacunkowe koszty zostały skalkulowane przez spółdzielnię  tak,  by zaliczkowe opłaty za ciepłą wodę umożliwiały pokrycie kosztów dostawy ciepła do jej podgrzania. Na uwagę zasługuje fakt, iż koszty dostawy mediów do lokalu stanowią 80 -85% kosztów opłat za lokal.

-Mieszkańcy bloku przy Radwana 13, którzy przybyli na obrady zbulwersowani są koniecznością ponoszenia wyższych opłat na fundusz oraz wprowadzenia opłaty stałej za korzystanie z c.c.w. Rada Nadzorcza podejmując decyzję o wprowadzenie opłaty stałej miała na uwadze realizację zapisu Regulaminu GZM zgodnie z przepisami Prawa Energetycznego. Opłata stała nie zmienia kosztów rozliczenia zużycia ciepłej wody i będzie podlegała rozliczeniu w odniesieniu do kosztów wynikających z faktur dostawcy. Koszty stałe i zmienne będą rozliczane co pół roku w odniesieniu do zużycia w danym lokalu Mieszkańcy błędnie są informowani przez MEC, że wielkość podwyżki jednostki wynosi 50%, gdzie w grudniu ubiegłego roku za 1GJ wynosiła 45,02 zł., a od 1czerwca tego roku wynosi 101,09 zł/GJ .Przy tak wysokim wzroście energii cieplnej nie da się pozostawić opłat dla mieszkańców w niezmienionej wysokości, gdyż groziłoby to utratą płynności finansowej spółdzielni oraz ogromnymi dopłatami po rozliczeniu kosztów zużycia ciepła c.c.w. – przyznaje przewodnicząca  Rady Nadzorczej w SM „Hutnik”, Danuta Skocka.

Trudno dziwić się oburzeniu ludzi. W obliczu rosnącej inflacji dodatkowe koszty budzą rozgoryczenie. Wielu mieszkańców zwyczajnie nie będzie stać na opłacenie tak dużych rachunków. Inni będą musieli z czegoś rezygnować. Tylko z czego – pytają. Wyjaśnienia spółdzielni nadal nie przekonują. Czas pokaże, jak podwyżki wpłyną na życie mieszkańców.

Print Friendly, PDF & Email

One thought on “Mieszkańcy oburzeni wysokimi rachunkami za wodę

  • 8 sierpnia 2022 at 11:14
    Permalink

    Czas pogonić zarząd na taczkach

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.