Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – 40 lat minęło….

Jubileusz 40-lecia świętował Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Obchody zgromadziły wielu zaproszonych gości, przedstawicieli władz samorządowych miasta i powiatu ostrowieckiego, dyrektorów szkół, przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń oraz emerytowanych pracowników placówki, lecz niewątpliwie bohaterami tego wyjątkowego jubileuszu byli wychowankowie i karda MOS -u. Wszystkich uczestników powitał dyrektor Ośrodka Jacek Pająk.

Obchody rozpoczęła Msza św. w intencji wychowanków i pracowników Ośrodka. Po nabożeństwie uczestnicy przemaszerowali na plac przed budynkiem MOS-u, gdzie w ogrodzie zakopano kapsułę czasu, w której znalazły się list do przyszłych pokoleń, pendrive ze zdjęciami oraz współczesne gadżety. Przybyli goście mieli też okazję wysłuchać okolicznościowego montażu słowno –muzycznego w wykonaniu wychowanków i kadry Ośrodka. W retrospektywną, wzruszającą podróż przez minione 40 lat zabrał publiczność podczas prezentacji multimedialnej, wicedyrektor Zdzisław Klusek, przypominając bogatą historię Ośrodka.

Placówka została powołana do życia 1 września 1983 roku, wówczas nosiła nazwę Państwowego Domu Młodzieży, którym zarządzała dyrektor Hanna Bańko. Pełniła tę funkcję do 1992 roku. To dzięki jej pracy i zaangażowaniu w listopadzie 1991 roku placówka zyskała nową siedzibę przy ul. Sienkiewicza 67, gdzie mieści się do dziś. Wtedy też nastąpiła zmiana nazwy na Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy dla Dzieci z Zaburzeniami Zachowania. Zmiana siedziby polepszyła warunki Ośrodka oraz umożliwiła podwojenie liczby wychowanków. Zarządzanie 1 września 1992 roku placówką objął dyrektor Franciszek Dziewirz. Tę funkcję pełnił do 2005 roku. Wtedy też placówka zmieniła nazwę na Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, a jego dyrektorem do 2015 roku był Zdzisław Klusek. W Latach 2015 -2017 obowiązki dyrektora pełniła Ewa Bukała, zaś od 2017 roku do chwili obecnej zarządza nią Jacek Pająk. Strukturę MOS -u tworzą – Publiczna Szkoła Specjalna Nr 21 oraz Branżowa Szkoła I Stopnia , a także internat. MOS jest ośrodkiem przeznaczonym wyłącznie dla chłopców, którzy z różnych przyczyn nie radzą sobie w otaczającej ich rzeczywistości. Są to chłopcy w normie intelektualnej, z zaburzeniami rozwojowymi, z trudnościami w uczeniu się, zagrożeni niedostosowaniem społecznym oraz z zaburzeniami zachowania. Głównymi zadaniami, które MOS realizuje są: wdrażanie zaleceń psychologicznych, pedagogicznych oraz edukacyjnych wynikających z diagnozy Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej, zapewnienie podopiecznym możliwości wypełniania obowiązku szkolnego w warunkach sprzyjających osiąganiu pozytywnych wyników, objęcie wychowanków praca korekcyjno -kompensacyjną, terapeutyczną, reedukacyjną i socjoterapeutyczną, a także systematyczne współdziałanie z rodzicami lub opiekunami wychowanków, oddziaływanie na ich postawy rodzicielskie i metody postępowania z dziećmi w celu doprowadzenia do korzystnych zmian umożliwiających powrót do środowiska rodzinnego. MOS organizuje zajęcia dydaktyczne, profilaktyczno –wychowawcze, terapeutyczno -socjoterapeutyczne, umożliwiające nabywanie umiejętności życiowych, ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie. Tu wychowankowie otrzymują również wsparcie w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej, z uwzględnieniem ich możliwości i zainteresowań. Obecnie w placówce przebywa 72 wychowanków. Są to chłopcy z całego kraju – Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii jest ich drugim domem. Dzięki zaangażowaniu dyrekcji i kadry Ośrodka, to wyjątkowe miejsce, które daje im poczucie bezpieczeństwa, troski oraz możliwość wsparcia w każdej sytuacji. To dla wychowanków ogromna szansa na lepsze życie i kreowanie własnej, dobrej przyszłości, pomimo wielu trudnych doświadczeń.

Jubileusz był okazją do podziękowań, gratulacji, życzeń oraz upominków składanych na ręce dyrektora MOS -u Jacka Pająka przez zaproszonych gości. Starosta ostrowiecki, Marzena Dębniak zaznaczyła rolę Ośrodka jako miejsca drugiej szansy na zdobycie wykształcenia przez młodych ludzi oraz dobrych warunków, pozwalających na rozwijanie umiejętności i zainteresowań. Artur Łakomiec, wiceprezydent miasta podkreślił znaczenie zaangażowania kadry w kreowanie właściwych postaw wychowanków. Radość z obchodów dzielili z wychowankami i kadrą Ośrodka również – przewodniczący Rady Powiatu Mariusz Pasternak, członkowie zarządu powiatu: Agnieszka Rogalińska i Łukasz Dybiec, dyrektor PCPR -u Joanna Pikus oraz zastępca dyrektora MCK, Marek Cichosz, którzy ufundowali jubileuszowy tort.

Życzenia i gratulacje popłynęły także od dyrektorów zaprzyjaźnionych placówek szkolnych i pedagogicznych, instytucji i organizacji oraz osób, związanych z Ośrodkiem. Wśród gości byli również: radny powiatowy Andrzej Broda, radny miejski Andrzej Pałka, w imieniu senatora, radny Artur Głąb, naczelnik Wydziału Zdrowia, Edukacji i Spraw Społecznych Mariusz Łata, zastępca naczelnika Antoni Maciejko, wizytator kuratorium Barbara Krzemińska, prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego, Ewa Malec, a także emerytowani pracownicy Ośrodka, którzy ze wzruszeniem wspominali lata pracy w Ośrodku. Podczas jubileuszu organizatorzy uczcili pamięć pracowników, których nie ma już wśród nas – dyrektor Hanny Bańko, Reginy Pałki, Tadeusza Różańskiego, a którzy swoją pracą i zaangażowaniem, wskazywali kierunki rozwoju placówki.

Fotogaleria z wydarzenia poniżej.

DSC_7506
DSC_7485
DSC_7505
DSC_7568
DSC_7502
DSC_7459
DSC_7500
DSC_7494
DSC_7510
DSC_7479
DSC_7452
DSC_7454
DSC_7466
DSC_7579
previous arrow
next arrow
DSC_7506
DSC_7485
DSC_7505
DSC_7568
DSC_7502
DSC_7459
DSC_7500
DSC_7494
DSC_7510
DSC_7479
DSC_7452
DSC_7454
DSC_7466
DSC_7579
previous arrow
next arrow
Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *