950 tysięcy zł na dodatkową aktywizację osób bez pracy

Ostrowiecki Powiatowy Urząd Pracy otrzymał 950 tysięcy na działania aktywizujące osoby bezrobotne.
Kilka tygodni temu zarząd powiatu ostrowieckiego wystąpił o środki z rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie dodatkowych działań do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Są to trzy projekty. Ich wartość to łącznie 950 tysięcy, a wsparciem zostanie objęte 156 osób długotrwale bezrobotnych z terenu powiatu ostrowieckiego.
Jak podkreśla starosta ostrowiecki Marzena Dębniak, dodatkowe środki z pewnością zostaną właściwe wykorzystane i powiększą liczbę osób, które podejmą zatrudnienie. Pierwszy projekt dotyczy aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie wysokiego bezrobocia. Ministerstwo wskazuje, że programy aktywizacyjne związane z wysokim bezrobociem dotyczą tych powiatów, w których stopa bezrobocia w dniu 31 maja br., przekroczyła przeciętną stopę bezrobocia, rejestrowanego w kraju 6,1 proc. W powiecie ostrowieckim stopa bezrobocia sięgała 11,4 proc., stąd też wyraźnie widać, że jest to wysoka stopa długotrwałego bezrobocia i wniosek spełnia określone warunki.
Projekt ten będzie skierowany do 70 osób, a jego wartość to 450 tysięcy. Wśród proponowanych form aktywizacji są staże, szkolenia, roboty publiczne, prace interwencyjne oraz środki na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne.
Drugi projekt dedykowany jest osobom długotrwale bezrobotnym. Liczba osób objętych programem to 43, zaś wysokość zaangażowanych środków wynosi 250 tysięcy. Proponowanymi formami wsparcia są staże, szkolenia, prace interwencyjne i środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Trzeci projekt skierowany jest do osób bezrobotnych z terenów wiejskich. To działanie również obejmie 43 osoby, a wartość programu wyniesie także 250 tysięcy. Proponowane formy aktywizacji
to również staże, szkolenia, prace interwencyjne i środki na prowadzenie działalności gospodarczej.
Jak dodaje Małgorzata Stafijowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim, w powiecie ostrowieckim w tym okresie zarejestrowanych zostało 1.300 osób bezrobotnych, z czego 33,8 proc. to osoby zamieszkałe na terenach wiejskich. Struktura ich jest bardzo niekorzystna z uwagi na to, że 58,3 proc. z tej grupy nie posiada kwalifi kacji zawodowych, 28,3 proc. nie posiada doświadczenia zawodowego i ponad 20 proc. to osoby długotrwale bezrobotne, nie posiadające umiejętności praktycznej kwalifikacji do wykonywania pracy. Stąd też sytuacja tych osób jest wyjątkowo trudna.
Do uczestnictwa w wymienionych programach aktywizacji będą wybierane osoby długotrwale bezrobotne, które stanowią 52,5 proc. ogółem zarejestrowanych osób bezrobotnych, których aktualnie liczba wynosi 2017. Osoby długotrwale bezrobotne, to osoby pozostające bez pracy przez 24 miesiące, które tracą kwalifi – kacje zawodowe i są to osoby z coraz mniejszym doświadczeniem na rynku pracy. Duże zainteresowanie dotyczy wsparcia na prowadzenie działalności gospodarczej. Z tej formy pomocy skorzysta 17 podmiotów. Nabór wniosków już został zakończony.
Dodatkowe programy aktywizacji i zaangażowanie środków będzie większym wsparciem dla prowadzonych przez Powiatowy Urząd Pracy działań wspierających aktywizację zawodową osób bezrobotnych. 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *