To będzie inny Ostrowiec Świętokrzyski (zdjęcia, wizualizacje)

Przed tygodniem premier Mateusz Morawiecki ogłosił rozstrzygnięcie pierwszego naboru Rządowego Funduszu Polski Ład. Samorządy polskie mają otrzymać 20 mld złotych na inwestycje. Do województwa świętokrzyskiego na realizację Programu Inwestycji Strategicznych ma trafić blisko 1 miliard zł.

Na CO POLSKI ŁAD DLA PRZEDSIĘWZIĘĆ W GMINACH I POWIECIE OSTROWIECKIM?

Wśród beneficjentów Polskiego Ładu są następujące nasze samorządy, które
zamierzają otrzymane środki wykorzystać w taki oto sposób:

*Województwo świętokrzyskie: 87 mln zł (na przebudowę Alei 3 Maja i drogi 754 wraz z mostem w Ostrowcu Świętokrzyskim)
*Powiat ostrowiecki ? 16,2 mln zł (na poprawę infrastruktury sportowej poprzez rozbudowę Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego oraz modernizację hali sportowej)
*Miasto Ostrowiec Świętokrzyski ? 11,97 mln zł (na systemowe rozwiązania w zakresie ograniczenia zużycia energii elektrycznej i emisji dwutlenku węgla na terenie miasta ? I etap- budowa Odnawialnych Źródeł Energii)
*Gmina Waśniów ? 4,74 mln zł (na modernizację infrastruktury kulturalnej)
*Gmina Bodzechów- 2,012 mln zł (na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej ? część I)
*Gmina Bałtów ? 9,025 mln zł (na rozbudowę i przebudowę gminnej oczyszczalni ścieków w Skarbce)
*Gmina Ćmielów ? 4,95 mln zł (na rewitalizację Ćmielowa)
*Gmina Kunów ? 7,6 mln zł (na budowę sieci kanalizacyjnej Janik-Kunów ? II etap)


Senator Jarosław Rusiecki nazywa drogę kręgosłupem województwa świętokrzyskiego, która zmieni wizerunek Ostrowca Świętokrzyskiego. Poseł Andrzej Kryj podkreśla, że mieszkańcy Ostrowca w pełni zasługują na tę inwestycję. Radna sejmiku Magdalena Zieleń uważa, że pozyskanie środków z Polskiego Ładu na jedną z największych inwestycji w ciągu ostatnich lat trzeba rozpatrywać w kategorii sukcesu. 
Jak się dowiedzieliśmy, Sejmik Województwa Świętokrzyskiego najprawdopodobniej rozpisze przetarg na przebudowę drogi wojewódzkiej 755 przebiegającej przez Ostrowiec Świętokrzyski na początku przyszłego roku. Założenie jest takie, że Bank Gospodarstwa Krajowego, który jest operatorem programu, wystawi promesy dla samorządów, a te, w ciągu maksymalnie pół roku od ich otrzymania, uruchomią przetargi. Natomiast nabór do kolejnej edycji Programu Inwestycji Strategicznych ruszy w pierwszych dniach listopada. Zgodnie z założeniami drugiej edycji każdy samorząd będzie mógł złożyć 3 wnioski o bezzwrotne dofinansowanie do 95% wartości inwestycji, przy minimalnym poziomie udziału własnego w wysokości 5%.
Celem Rządowego Funduszu Polski Ład jest pobudzenie gospodarki we wszystkich regionach Polski, wsparcie rozwoju przedsiębiorstw i poprawa warunków życia Polaków po kryzysie wywołanym pandemią. Fundusze przekazywane tą drogą pomogą samorządom zrealizować projekty potrzebne lokalnym społecznościom, wspierając m.in. ochronę zdrowia, kulturę, edukację, cyfryzację, ochronę środowiska i energetykę, politykę prorodzinną, senioralną oraz rolnictwo.

Andrzej Bętkowski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego: – Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład wystartował. To dzięki zabiegom świętokrzyskich parlamentarzystów oraz radnych sejmiku udało się znaleźć dofinansowanie do drogi 754 przez Ostrowiec Świętokrzyski. To największe przedsięwzięcie, które zostanie zrealizowane w oparciu o środki z Polskiego Ładu, do którego jesteśmy przygotowani. Oczywiście uciążliwości w ruchu komunikacyjnym będą występować podczas budowy, ale efekt fi nalny będzie imponujący, co widać chociażby po wstępnych wizualizacjach mostu na rzece Kamiennej.

NOWY MOST, REPREZENTACYJNA ALEJA 3 MAJA, NOWOŚCI NA SKRZYŻOWANIACH
Projekt ?Rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 754 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej? opracowała kielecka firma Contek Projekt. Rozbudowa drogi o długości 1 km i 912 m rozpoczyna się od skrzyżowania z drogą krajową nr 9 i ulicą Żabią, a kończy na skrzyżowaniu z aleją Jana Pawła II. Obejmuje więc takie ulice, jak: aleję 3Maja, Okólną, Denkowską, Radwana i Bałtowską wraz ze skrzyżowaniami z ulicami: Kilińskiego, Młyńską, Okólną oraz Słowackiego, Denkowską oraz Głogowskiego, Polną i aleją Jana Pawła II.

Most nad rzeką Kamienną w Ostrowcu Świętokrzyskim

Szerokość projektowanej jezdni drogi wojewódzkiej ma wynosić 7 m. Tylko na odcinku do skrzyżowania z ulicami Okólną i Słowackiego przewiduje się rozbudowę drogi jednojezdniowej. Na odcinku od tego skrzyżowania do ulicy Radwana przewiduje się budowę drogi dwujezdniowej, natomiastodcinek od ulicy Radwana do aleiJana Pawła II pozostanie w przekrojudwujezdniowym. W ramach rozbudowy przewidywana jest budowa obustronnych chodników. Zaprojektowana została także budowa ciągu rowerowego, przebiegającego na odcinku alei 3 Maja po stronie lewej, a na odcinku ulicy Okólnej i ulicy Denkowskiej po stronie prawej. Na odcinku ulicy Radwana zaprojektowano ciąg rowerowy po obu stronach jezdni. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 obejmuje także budowę pełnowymiarowych zatok autobusowych.
Rozbudowa drogi przewiduje budowę nowego mostu wraz z wyposażeniem i umocnieniem koryta Kamiennej za pomocą narzutu kamiennego oraz koszy gabionow ych. Taka rozbudowa umożliwi dostosowanie mostu do eksploatacji przez pojazdy kołowe o całkowitym ciężarze 50 ton. Ustrój nośny mostu stanowić będzie jednoprzęsłowy, swobodnie podparty, podwieszony za pomocą want do pylonu obiekt. Przęsło zaprojektowano z dwóch dźwigarów żelbetowych połączonych płytą pomostową. Zaprojektowano w sumie 21 systemów podwieszeń. Mocowanie want w przęśle zapewnione zostanie przez zakotwienia przeprowadzone przez dźwigary. Zakotwienia osadzone zostaną w gniazdach skonstruowanych w  przęśle. W pylonie zastosowano zakotwienie bierne dla want przęsłowych i odciągowych. Pylon zostanie posadowiony na żelbetowych ścianach szczelinowych wykonywanych w zawiesinie bentonitowej. Most zyska oświetlenie iluminacyjne. Jego rozpiętość teoretyczna ma sięgnąć 65,4 m, długość całkowita przęsła w osi jezdni 66,3 m, długość całkowita przęsła wraz z konstrukcją wspornika 67,35 m, długość całkowita mostu 97,57, a długość całkowita wraz z konstrukcją skrzydełek przyczółka 102,98 m. Szerokość całkowita mostu wyniesie 18,77 m.

Most nad rzeką Kamienną w Ostrowcu Świętokrzyskim

Prace przy rozbiórce i budowie nowego mostu będą wykonywane przy zastosowaniu osłon ograniczających rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń i poza okresem tarła ryb (styczeń-czerwiec) lub terminie według wskazań nadzoru przyrodniczego. Inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływała także na Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Kamiennej. Na przebudowanej drodze warunki do korzystania z drogi publicznej będą miały osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich.
Przed przejściami dla pieszych zaprojektowano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej integracyjnej (z wypustkami) koloru żółtego, która wyznacza dla osób słabowidzących i niewidomych miejsce zatrzymania przed niekontrolowanym wejściem na drogę.
Przebudowane zostaną wszystkie skrzyżowania. Zmianie ulegnie wlot na rondo z drogą krajową nr 9 oraz ulicą Żabią. Przebudowana zostanie nawierzchnia jezdni, wlot na rondo i wyspy kanalizującej, a chodniki będą dostosowane do obrębu skrzyżowania. Rozbudowane zostanie skrzyżowania alei 3 Maja z ulicą Kilińskiego. Skrzyżowanie zostanie skanalizowane do trójwlotowego z sygnalizacją świetlną z wydzielonymi pasami dla relacji skrętu w lewo. Rozbudowie ulegnie skrzyżowanie alei 3 Maja z ulicą Młyńską. W tym miejscu wyodrębniony zostanie pas dla relacji skrętu w lewo z alei w ulicę Młyńską.
Skrzyżowanie z ulicami Okólną i Słowackiego zostanie przebudowane do ronda jednopasmowego czterowylotowego. Skrzyżowanie ulicy Denkowskiej z ulicą Radwana także zostanie przebudowane do ronda dwupasmowego, turbinowego, czterowylotowego. Z kolei skrzyżowanie ulicy Radwana z ulicą Polną będzie czterowlotowe z sygnalizacją świetlną i wydzieleniem pasów ruchu dla relacji skrętu w lewo. Natomiast skrzyżowanie ulicy Radwana z aleją Jana Pawła II i ulicą Bałtowską będzie czterowlotowe z zupełnie nową sygnalizacją świetlną i wydzielonymi pasami ruchu dla relacji skrętu w lewo.
Na rozbudowywanej drodze wprowadzono korektę promieni łuków kołowych, które nie spełniały warunków normatywnych przy założonej prędkości projektowej. Istniejące konstrukcje nawierzchni zostaną w całości rozebrane. Projektowana konstrukcja tzw. ?cichej nawierzchni? zostanie dostosowana do obciążenia ruchem.
W ramach inwestycji przewiduje się rozbudowę istniejącego oświetlenia ulicznego. Konieczne będzie dostosowanie projektowanych elementów infrastruktury do istniejących obiektów zagospodarowania terenu, w tym: chodników, wejść do budynków, schodów, placów, skwerów, pochylni itp. W związku z tym przewiduje się odtworzenie istniejących dojść do posesji w granicach pasa drogowego oraz dostosowanie sytuacyjne i wysokościowe poza nimi o nawierzchni z kostki betonowej lub kamiennej.
W ramach inwestycji występują liczne kolizje z projektem przebudowy drogi. Dlatego też zaprojektowano budowę oraz przebudowę istniejącej sieci infrastruktury technicznej w zakresie budowy i przebudowy oświetlenia drogowego, sieci elektroenergetycznej, sygnalizacji świetlnej, sieci telekomunikacyjnej, kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, sieci gazowej, sieci cieplnej, sygnalizacji świetlnej.
Zaprojektowano montaż nowego oświetlenia z oprawami typu LED i montaż słupów oświetleniowych ozdobnych i nowoczesnych na odcinku alei 3 Maja, gdzie doświetlone będą dwa przejścia dla pieszych, a wszystko dzięki oprawom z układem optycznym z podwójnym asymetrycznym rozsyłem światła.
Co ciekawe, rozbiórce będzie podlegał nie tylko most, czy też nawierzchnie dotychczasowych dróg i chodników, ale również budynek handlowo-usługowy przy skrzyżowaniu ulic Okólnej i Słowackiego, a przeniesieniu w inne miejsce kiosk uliczny w ciągu ulicy Okólnej, krzyż wotywny, pomnik pamięci zamordowanych w 1944 roku, wiata przystankowa w ciągu alei Jana Pawła II oraz elementy małej architektury.
Z terenu inwestycji usunięte zostaną drzewa i krzewy, które znalazły się w świetle projektowanej drogi oraz towarzyszącej jej infrastruktury. Na alei 3 Maja układ komunikacyjny pieszo-rowerowy został dostosowany do pomnika przyrody ?Kasztany nad Kamienną?. Po lewej stronie drogi wojewódzkiej zaprojektowano chodnik i ścieżkę rowerową oraz pas zieleni, w którym będą zlokalizowane kasztanowce. Dzięki wygospodarowaniu terenu zieleni, warunki wzrostu drzew ulegną znacznemu polepszeniu. Prace budowlane będą prowadzane tak, aby nie dopuścić do zniszczenia lub uszkodzenia drzew oraz zanieczyszczenia ziemi. W ramach rekompensaty za usuniętą zieleń przewiduje się przeprowadzenie nowych nasadzeń drzew w pasie drogowym z wykorzystaniem gatunków rodzimych, dostosowanych do uwarunkowań lokalnych takich, jak: klon, jesion, lipa, robinia akacjowa.
Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał wszelkie zgody dotyczące ścisłej ochrony historycznego układu urbanistycznego naszego miasta. Projektant podkreśla, że inwestycja ma na celu zmniejszenie istniejących zagrożeń dla środowiska oraz otoczenia poprzez zminimalizowanie czynników szkodliwych, jak zanieczyszczania powietrza, hałasu czy drgań, a także ochronę środowiska wodnego. Przyjęte rozwiązania techniczne zagwarantują redukcję czasu przejazdu, co wpłynie korzystnie na ograniczenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

STADION LEKKOATLETYCZNY, BOISKA WIELOFUNKCYJNE I KORTY TENISOWE

POWSTANIE POWIATOWYSTADION MIEDZYSZKOLNY
Powiat ostrowiecki pozyskał z środków programu ?Polski Ład? 16,2 ml zł, za które chce wybudować Powiatowy Stadion Międzyszkolny, a także rozbudować infrastrukturę sportową Szkoły Mistrzostwa Sportowego oraz zmodernizować halę sportową przy ulicy Żeromskiego.
O potrzebie realizacji tej inwestycji sportowej mówi się w naszym mieście od ćwierć wieku i nic dziwnego, że nie brakuje obecnie osób, którym trudno uwierzyć, że w końcu cel zostanie osiągnięty, a rozwój infrastruktury sportowej w Ostrowcu Świętokrzyskim z pływalnią olimpijską, stadionem piłkarskim, a teraz obiektem lekkoatletycznym nareszcie domknięty.
W skład planowanego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego nowego obiektu sportowego wchodzi przede wszystkim położona centralnie arena lekkoatletyczna z 6-torową bieżnią okólną do biegówna 400 m oraz bieżnią prostą, 8- torową do biegów na 100 m z treningowym boiskiem do gry w piłkę nożną o wymiarach 100×64 m. Po obu stronach areny lekkoatletycznej zaprojektowano dwa boiska wielofunkcyjne.


Jedno do gry w piłkę ręczną, siatkówkę i koszykówkę o wymiarach 22×44 m i drugie do gry w koszykówkę i siatkówkę o wymiarach 18×31 m. Wybudowany zostanie także kort tenisowy o wymiarach 37,5×36,6 m z zapleczem socjalno-magazynowym.
Zarówno arena sportowa, jak i pozostałe boiska i kort tenisowy będą posiadały typowe, nowoczesne nawierzchnie sportowe. Bieżnia, zakola areny, boiska wielofunkcyjne wyposażone zostaną w nawierzchnię syntetyczną poliuretanową. Boisko piłkarskie w nawierzchnię z trawy naturalnej z rolki układanej na podbudowie z kruszyw, a kort tenisowy nawierzchnię z mączki ceglanej w tzw. technologii niemieckiej. Wyznaczono dwa pola do gry o wymiarach 10,97×23,77m każde. Nawierzchnia składać się będzie z warstwy nośnej z kruszywa, warstwy dynamicznej typu Bergolit oraz warstwa wierzchniej, czyli mączki ceglanej.
Poliuretanowa nawierzchnia bieżni pozwoli na przeprowadzanie treningów lekkoatletycznych w warunkach zbliżonych do stadionów lekkoatletycznych o statusie międzynarodowym. Kort tenisowy i boiska z uwagi na swoje położenie i funkcję zostaną otoczone ogrodzeniem panelowym z piłkochwytami.
W skład areny lekkoatletycznej oprócz wspomnianych bieżni wejdą skocznie do skoku o tyczce, skoku w dal, rzutu oszczepem, skoku wzwyż, rzutnia (tzw. klatka) do rzutu dyskiem, promień do pchnięcia kulą 25 m. Bieżnia będzie posiadała typową, nowoczesną nawierzchnię syntetyczną poliuretanowo- gumową o grubości 14 mm, bezspoinową, układaną ?in situ?, posiadającą Certyfi kat IAAF. Nawierzchnia ta kształtowana jest na zasadach warstwowych z warstwą poliuretanu na podbudowie asfaltobetonowej.


Konstrukcja trybuny będzie żelbetowa, prefabrykowana z siedziskami z tworzyw sztucznych. Zostanie ogrodzona barierkami stalowymi o wysokości 1,1m i będzie liczyła 280 miejsc siedzących. Pod trybunami przewidziano  zespoły toalet użytkowane sezonowo w okresie zawodów z udziałem publiczności. Dodatkowo zaprojektowano pomieszczenia magazynowe na sprzęt lekkoatletyczny. Trybuna zostanie zadaszona membraną dachową na blasze trapezowej ułożonej na konstrukcji stalowej. Budynek, połączony z trybuną, przystosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych, usuwając wszelkie bariery architektoniczne. Trybuny będą posiadać dwa sektory i jednowejście centralne za pomocą schodów. W każdym sektorze wyznaczono siedem rzędów po 20 krzesełek. W części południowej obiektu zaplanowano budynek zaplecza socjalno-magazynowego. Budynek przeznaczony będzie  dla publiczności zawodów sportowych oraz trenującej młodzieży szkolnej i trenerów w postaci np. magazynów ze sprzętem sportowym.
Część obiektu przeznaczona na zajęcia sportowe będzie dysponowała odpowiednim oświetleniem tak, że zawody i treningi na boiskach wielofunkcyjnych, boisku do gry w piłkę nożną i na korcie tenisowym będzie można prowadzić również po zmroku. Arena lekkoatletyczna natomiast będzie oświetlona oświetleniem typu dozorowego.
W części zachodniej zlokalizowano główny wjazd na teren z dojazdem do zaplecza budynku wzdłuż jego południowej elewacji. W południowowschodniej części usytuowano parking dla 34 samochodów osobowych z dwoma miejscami dla osób niepełnosprawnych oraz trzema miejscami postojowymi dla autobusów. Za budynkiem internatu wyznaczono dodatkowo 18 miejsc postojowych oraz teren utwardzony. Ponieważ teren stanowi zaplecze sportowe dla czterech bezpośrednio sąsiadujących szkół, zaproponowano układ komunikacyjny mający na celu swobodne korzystanie z obiektów sportowych przez uczniów tych placówek.


Przypomnijmy, że Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego funkcjonuje od 2012 roku. Obecnie placówkę tworzą: Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego i Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego, prowadzące szkolenia sportowe w takich dyscyplinach sportowych, jak: pływanie, waterpolo, piłka siatkowa, lekka atletyka, piłka nożna, piłka ręczna. Uczy się w niej około 350 uczniów.
Arena sportowa przy ulicy Żeromskiego będzie posiadała szczegółowy system odwadniający działający dzięki instalacji odprowadzającej wody deszczowe w postaci odwodnienia liniowego.
Stadion będzie poddany certyfikacji w celu uzyskania świadectwa Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Po wyłonieniu wykonawcy rozpocznie się realizacja sportowej inwestycji, którą planuje się zakończyć w IV kwartale 2024 roku.
Głównym celem projektu jest poprawa infrastruktury sportowej Szkoły Mistrzostwa Sportowego, czyli sfery edukacyjnej i sportowej. Budowa stadionu lekkoatletycznego zapewni warunki efektywnego wdrażania procesu edukacyjnego, przeprowadzania treningów i zawodów, mieszkańcom różnych form spędzania wolnego czasu, a klubom infrastruktury do podnoszenia osiągnięć sportowych. Obiekt będzie mógł być wynajmowany nie tylko klubom i zorganizowanym grupom sportowym, ale także firmom, uczestnikom kolonii i obozów, a także organizatorom wystaw, targów, koncertów, imprez kulturalno -rozrywkowych.
fot./wizualizacje: MD Biuro Architektoniczne

BUDOWA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Systemowe rozwiązania w zakresie ograniczenia zużycia energii elektrycznej i emisji CO2 na terenie miasta Ostrowca Świetokrzyskiego – etap I – budowa OZE – taki projekt będzie realizowała Gmina Osatrowiec Świętokrzyski po pozyskaniu 11,97 mln zł z środków programu Polski Ład.
Inwestycja polega na montażu 30 kompletów instalacji paneli fotowoltaicznych o zróżnicowanej mocy 33 -300 kWp na lub wokół budynków użyteczności publicznej gminy, tj. m.in. w budynkach edukacyjnych, instytucjach kultury, ośrodkach sportowych, innych obiektach, parkingach. Pozwoli to na znaczną redukcję zużycia energii elektrycznej i kontynuację działań ograniczających emisję CO2 do atmosfery. Realizacja w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Przed montażem dla budynku sporządzona będzie ekspertyza techniczna pod kątem możliwości i sposobu montażu instalacji.
Wartość: 12.600.000 zł. Dofinansowanie: 11.970.000 zł. Realizacja: 2022 -2023

 

Print Friendly, PDF & Email

3 thoughts on “To będzie inny Ostrowiec Świętokrzyski (zdjęcia, wizualizacje)

 • 4 listopada 2021 at 17:36
  Permalink

  Piekny cyrk pod publiczke. Juz sa wizualizacje, plany, konferencje. A pieniedzy z Nowego Walu jeszcze nie ma i nie bedzie jak Uniw zakreci kurek. Ale pisowska propaganda idzie pelna para, ku uciesze maluczkich i nierozumnych.

  Reply
 • 4 listopada 2021 at 18:41
  Permalink

  Jak będą robili to w takim tempie, w jakim remontują kładkę dla pieszych nad Kamienną, to może przejedziemy się tym mostem w 2025 roku. Bujają się z nią od wiosny. Z głupim kawałkiem kratownicy. Wstyd i żenada. Również w centrum miasta.

  Reply
 • 4 listopada 2021 at 21:19
  Permalink

  Już wypinają klaty po ordery już przypinają sobie zasługi snują projekty wizualizacje tylko jak pieniędzy nie było tak nie ma i może nie być jeśli ten rząd nie zmieni swojej postawy wobec UE nie przeprowadzi zmian w sądownictwie . Pieniądze za praworządność na to zgodził się Morawiecki nie ma praworządności nie ma pieniędzy.

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *