30% lokalnych firm zredukowało zatrudnienie

Nasi przedsiębiorcy z obawami wkroczyli w nowy, 2022 rok. Ostrożnie spoglądają w przyszłość. Pojawiło się bowiem więcej powodów do obaw niż czynników, które mogą wpłynąć na rozwój firm i biznesów.
Blisko połowa ankietowanych, lokalnych pracodawców, oceniła rok 2020, a więc pandemiczny, jako czas stagnacji. Rok 2021 był w ich ocenie nieco lepszy.
Co przyniesie obecny rok? Na początku zaskoczył wszystkich niespotykaną wcześniej skalą wzrostu cen energii elektrycznej i gazu, chaosem podatkowym i widmem kolejnej fali pandemii wywołanej omikronem. Jesienią ubiegłego roku pracownicy urzędu pracy przeprowadzili pod kierunkiem Pawła Gulińskiego, badania ankietowe wśród lokalnych pracodawców, chcąc dowiedzieć się jak wygląda rynek pracy widziany oczyma właśnie pracodawców.
Ankietę przekazano 310 pracodawcom, którzy zatrudniają blisko 10 tys. osób. Tak przygotowano badania, aby były w nich reprezentowane wszystkie branże, zarówno firmy duże, średnie, jak i małe. W porównaniu do fatalnego 2020, w 2021 roku sytuacja firm ustabilizowała się i nastroje nieco się poprawiły. Pojawia się słowo stabilizacja. Jednak nadal więcej pracodawców postrzega ostatnie miesiące jako okres stagnacji niż widocznego rozwoju. Nadal płynna jest sytuacja zatrudnieniowa. W 2021 roku blisko 30 proc. pracodawców zmniejszyło zatrudnienie, a w kolejnych 26 proc. firm pozostało ono na dotychczasowym poziomie.


W ankiecie zwrócono się do naszych pracodawców o ocenę sytuacji, w jakich znalazły się ich firmy. Porównano także oceny z roku 2021 z podobnymi ocenami z badania ankietowego sprzed dwóch lat. W 2020 roku 48 proc. ankietowanych pracodawców z powiatu ostrowieckiego oceniło sytuację firmy jako stagnację, 40 proc. jako umiarkowany rozwój, 3 proc. – dynamiczny rozwój, zaś 2 proc. fi rm dotknęła upadłość. W 2021 roku 68 proc. ankietowanych postrzega działalność swojej fi rmy w kategorii umiarkowanego rozwoju, 22 proc. przyznaje się do stagnacji, a tylko 10 proc. mówi o dynamicznym rozwoju.
Jeśli chodzi o zatrudnienie, to w 2020 roku w 27 proc. ankietowanych firm z powiatu ostrowieckiego nastąpił  wzrost zatrudnienia, jednak w 32 proc. liczba zatrudnionych zmniejszyła się. W 18 proc. badanych firm nie zmniejszyła się, jednak miały miejsce ruchy kadrowe. Z kolei w 23 proc. zakładów nie zmniejszyła się i nie doszło do żadnych przesunięć kadrowych. W 2021 roku w 23 proc. firm nastąpił wzrost zatrudnienia (o 4 proc.). W 29 proc. badanych firm zmniejszyła się liczba  pracowników. W 26 proc. nie zmniejszyła się i nie dokonano przesunięć kadrowych, zaś w kolejnych 22 proc. firm nie doszło do żadnych zmian kadrowych, także wewnętrznych. Pamiętajmy jednak, że wiele firm wprowadza nowe rozwiązania techniczne i technologiczne, które prowadzą
do wyższej wydajności pracy, bądź zmniejszenia zatrudnienia i kosztów osobowych przedsiębiorstw. Poza tym w ramach kształcenia ustawicznego pracownicy rozszerzają swoje umiejętności, co umożliwia wprowadzenie elastycznej polityki kadrowej.
– Nieznacznie spada dynamika wzrostu zatrudnienia ? komentuje wyniki ankiety jej autor Paweł Guliński. -W 2020 roku w 27 proc. firm i zakładów zwiększono zatrudnienie. a w ubiegłym roku. w 23 proc. Równocześnie zmalał odsetek firm w których zmniejszyło się zatrudnienie. Sytuacja wydaje się stabilna. Pracodawcy określają swoją sytuację jako dobrą. Pozytywnym aspektem jest to, że nie planują oni likwidacji miejsc pracy z przyczyn ekonomicznych. W 2022 roku nie spodziewamy się większych zmian.
Z badania ankietowego wynika, że grupa lokalnych przedsiębiorstw planuje zwiększenie zatrudnienia i w 2022 roku zamierza szukać nowych pracowników. Oby im w tych planach nie przeszkodziły nieoczekiwane zdarzenia i decyzje. Wszystko wskazuje, że droższe będą przecież kredyty, trudniejszy niż w latach poprzednich może być też dostęp do środków unijnych, a takich utrudnień czy barier rozwojowych może być znacznie więcej. Nowe czy dodatkowe etaty planują utworzyć głównie przedsiębiorstwa produkcyjne i firmy związane z budownictwem. Warto podkreślić, że 35 proc. ankietowanych firm nie przewiduje w obecnym roku zmian w zatrudnieniu.  

Print Friendly, PDF & Email