Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem w Ostrowcu Świętokrzyskim

Od kilku tygodni czynny jest w naszym mieście Okręgowy Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Ma on siedzibę przy ul. Polnej 70.
Program pomocy tego ośrodka realizowany jest z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Ministerstwa Sprawiedliwości przez Stowarzyszenie ?Hojne Serca? im. Świętego Jana Pawła z siedzibą w Końskich.
O tym, kto może tu skorzystać z pomocy oraz jakie powinien spełnić warunki, rozmawiam z Moniką Spyrą, prawnikiem, osobą pierwszego kontaktu w nowo powstałym ośrodku.
– Wystąpienie do Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym z wnioskiem o udzielenie pomocy osobie pokrzywdzonej przestępstwem, świadkowi lub osobie najbliższej wymaga przedstawienia stosownych dokumentów. A jakich konkretnie?
-Dokumenty, jakie należy przedstawić, ująć można w trzy grupy. Do pierwszej należy zaliczyć te dotyczące legitymacji do występowania z wnioskiem. Chodzi tu m.in. o dokumenty potwierdzające tożsamość, udzielone pełnomocnictwo, odpis skrócony aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu osoby najbliższej. Druga i trzecia grupa, to dokumenty uprawdopodobniające fakt popełnienia przestępstwa oraz dotyczące sytuacji majątkowej, rodzinnej, dochodów, źródeł utrzymania wnioskodawcy i osób, z którymi prowadzi gospodarstwo domowe (m.in. wyciągi pochodzące od organów państwowych, pracodawcy, banków, organów rentowych, GOPS, MOPS, faktury dokumentujące ponoszenie wydatków niestandardowych i standardowych).
Do katalogu przykładowych dokumentów uprawdopodobniających fakt popełnienia przestępstwa należą: odpis zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa ? wraz z potwierdzeniem nadania przesyłki lub opatrzony prezentatą organu ścigania, pisemne potwierdzenie złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, zawiadomienie o wszczęciu postępowania przygotowawczego, zawiadomienie /wezwanie w związku z planowanymi czynnościami, odpis postanowienia o zawieszeniu postępowania karnego, zawiadomienie o przesłaniu aktu oskarżenia do sądu, wyrok skazujący lub warunkowo umarzający postępowanie karne, postanowienie w przedmiocie umorzenia postępowania karnego wraz z orzeczeniem środka zabezpieczającego, protokół z badania sądowo -lekarskiego, zaświadczenie lekarskie o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie.
A jeśli osoba pokrzywdzona nie posiada wszystkich wymaganych dokumentów, czy może liczyć na pomoc prawnika dyżurującego w ośrodku?
-Zarówno osoba obsługująca całodobowy telefoniczny dyżur, jak i osoba pierwszego kontaktu służą pomocą pokrzywdzonym. Ośrodek nie posiada kompetencji do występowania do organów, instytucji o wydanie jakichkolwiek odpisów dokumentów, ich kserokopii itp. W konsekwencji to na wnioskodawcy ciąży obowiązek dostarczenia dokumentów pozwalających na wykazanie, że doszło do popełnienia przestępstwa – w razie braku uprawdopodobnienia tej okoliczności ? z przyczyn czysto formalnych – może nastąpić odmowa udzielenia pomocy.
-Na co może liczyć pokrzywdzony objęty projektem pomocy, realizowanym przez ośrodek?
-Podczas spotkania wnioskodawca zostaje zaznajomiony z formami pomocy realizowanej przez Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, a następnie wskazuje, o jaki rodzaj pomocy wnioskuje. Zaznaczyć należy, że deklarowane formy wsparcia mają charakter sygnalizacyjny, pomocniczy ? ta ostateczna forma ma stanowić pomoc optymalną do potrzeb oraz obiektywnie ocenianej sytuacji. Katalog świadczeń oferowanych pokrzywdzonym jest różnorodny i obejmuje: pomoc prawną, finansowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów, np. mediacji, pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną, psychiatryczną oraz materialną, w tym finansowanie szkoleń, kursów, pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielenie schronienia, finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny, pokrywanie kosztów zakupu żywności oraz oferowanie bonów żywnościowych, pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej. Warto dodać, iż w ciągu niespełna dwóch miesięcy, z wnioskiem o przyznanie pomocy wystąpiło ponad 50 osób. Beneficjenci projektu wskazują na kompleksowy, optymalny i adekwatny do potrzeb charakter pomocy, co nam, osobom współrealizującym projekt, przynosi dużą satysfakcję.

-Dziękuję za rozmowę.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *