900 tys. zł na realizację zadań gminy w zakresie rozwoju sportu

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski ogłosiła konkurs na realizację w 2019 roku zadań gminy w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
W konkursie mogą uczestniczyć kluby sportowe niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które prowadzą działalność na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Przypomnijmy, że nie tak dawno gmina rozstrzygnęła procedurę przetargową na promocję Ostrowca poprzez sport. Do klubów na ten cel trafi ło 800 tys. zł brutto. 400 tys. zł otrzymał klub siatkarki KSZO, 250 tys. klub piłkarski KSZO i 150 tys. zł sekcja piłki ręcznej KSZO, a więc nasze zespoły ligowe.
Zadaniem własnym gminy jest tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu. Zadanie, o realizacji którego piszemy, musi być wykonane z uwzględnieniem celu publicznego, a wnioskowana dotacja przeznaczona na działania, o których mowa w ustawie o sporcie. Na realizację zadania w okresie od 15 marca do 31 grudnia 2019 roku zaplanowano dotację w wysokości 900 tys. zł. Kwota ta może ulec zmianie w szczególności w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone wnioski nie uzyskają akceptacji prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w części przeznaczonej na realizację
zadania z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.
Środki z dotacji na sfinansowanie kosztów pośrednich związanych z realizacją zadania nie mogą być większe niż 30% wnioskowanej dotacji, w tym obsługa księgowa i administracyjna, opłaty czynszowe, zakup artykułów biurowych. Środki uzyskane z dotacji nie mogą być przeznaczone na dofinansowanie wydatków, które wnioskodawca poniósł na realizację zadania przed zawarciem umowy o dotację, w tym wydatków związanych z przygotowaniem wniosku, wydatków na zakup środków trwałych, wydatków na zakup nieruchomości (grunty, budynki), podatku od towarów i usług (VAT), jeśli może być przez wnioskodawcę odliczony od podatku należnego lub zwrócony wnioskodawcy według warunków określonych przepisami o podatku od towarów i usług, wynagrodzeń działaczy klubu sportowego, wydatków związanych z prowadzoną przez klub sportowy działalnością gospodarczą, transferu zawodnika z innego klubu sportowego, kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu, zobowiązań klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub kosztów obsługi zadłużenia, remontów lub modernizacji obiektów i urządzeń służących zawodnikom klubu sportowego do uprawiania sportu.
Umowy o dotację zostaną zawarte niezwłocznie, a przekazanie środków z Gminy Ostrowiec Świętokrzyski nastąpi w terminie nie dłuższym niż 15 dni od dnia złożenia przez klub sportowy pisemnego zapotrzebowania. Kluby startujące w konkursie muszą realizować cel publiczny. Ich działalność musi zmierzać do poprawy warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych, osiąganie wysokich wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych, poprawę dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Klub musi się także angażować we współpracę z gminnymi jednostkami organizacyjnymi oraz z Urzędem Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego przy realizacji zadań na rzecz mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego, a także promować wizerunek Ostrowca Świętokrzyskiego jako miasta stwarzającego warunki dla rozwoju sportu.
Klub sportowy może otrzymać wsparcie finansowe w formie dotacji celowej na rozwój sportu, po zapewnieniu finansowego wkładu własnego na realizację niniejszego zadania, pochodzącego z innych źródeł niż Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, w kwocie nie mniejszej niż 20% wnioskowanej dotacji. Dotacje nie będą udzielane podmiotom, które nieprawidłowo wykonały zlecone lub powierzone zadania lub nieprawidłowo rozliczyły dotacje przyznane ze środków Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.
Wnioski należy składać w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Głogowskiego 3/5, pokój nr 108, w zamkniętych, opieczętowanych kopertach opatrzonych napisem do dnia 11 marca 2019 roku, do godziny 15.30. Druk wniosku realizacji zadania można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim ? www.um.ostrowiec.pl z serwisu informacyjnego dla organizacji pozarządowych lub otrzymać w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Głogowskiego 3/5, pokój nr 109.
Przewodniczącym komisji konkursowej jest naczelnik Wydziału Edukacji UM Jan Bernard Malinowski, a jej członkami Grzegorz Bażant i Beata Duda. Posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 12 marca.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *