Przedsiębiorcy zainteresowani wsparciem działalności

Reprezentanci ponad trzydziestu podmiotów uczestniczyli w spotkaniu informacyjnym, dotyczącym Funduszy Europejskich, współorganizowanym przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski.
Sądząc nie tylko z frekwencji, ale i zainteresowania spotkaniem wyrażonym poprzez kierowane do prelegentów pytania jest olbrzymia potrzeba takich przedsięwzięć, podczas których przedsiębiorcy mogą dowiedzieć się o oczekujących na nich środkach, czy też skierowanej z myślą o nich pomocy.
Ostatni nabór z RPOWŚ
Termin spotkania nie był przypadkowy, bowiem z końcem kwietnia rozpoczynają się nabory do ostatnich w tej perspektywie unijnej konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP. Wnioski w zależności od przyjętej opcji mogą liczyć na wsparcie od 100 tysięcy do 50 milionów złotych. Wysokość dofinansowania, to do 100%, do 200.000 PLN w ramach pomocy de minimis ? jako mikroprzedsiębiorca ? termin naboru do 29 lipca 2019 r., do 80%, do 800.000 PLN w ramach pomocy de minimis ? jako mikro, mały lub średni przedsiębiorca ? termin naboru do 1 lipca 2019 r., do 55%, do 50.000.000 PLN w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej ? jako mikro, mały lub średni przedsiębiorca ? termin naboru do 3 czerwca 2019 r.
Przedsiębiorcy mogli dowiedzieć się m.in. że rozpoczęcie realizacji inwestycji nie może nastąpić przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, a także tego, że w ramach środków konkursu można złożyć tylko jeden wniosek. Przedstawiono również szczegółowo kryteria rozpatrywania wniosku, a także cała, procedurę jego składania i proces odwoławczy.
Dotację można przeznaczyć na: inwestycje w rozwój przedsiębiorstwa ( na przykład zakup maszyn, budowa/ rozbudowa budynku), wprowadzenie nowego produktu lub usługi (uruchomienie produkcji/usługi czegoś nowego lub ulepszonego), czy zmianę procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług za pośrednictwem zakupu zaawansowanych nowych technologii lub w wyniku wdrożenia wyników prac B+R. Innowacyjność należy rozumieć jako obecnie prowadzony rodzaj działalności, lub rozpoczęcie nowej, polegającej na produkcji lub świadczeniu usług, których nie ma na terenie powiatu ostrowieckiego lub są nie dłużej niż 3 lata.


Miliony z Inteligentnego Rozwoju
Podczas spotkania pojawiła się też prezentacja dotycząca dofi nansowania z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
W tym przypadku wsparcie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo -rozwojowych, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług) lub wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnego procesu technologicznego. Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą byc? wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu ogółem wynosi 1 mln zł., zaś maksymalna równowartość 50 mln EUR. Wnioski do konkursu można składać do dnia 8 maja br., a komu się nie uda w tym roku, planowane jest ogłoszenie kolejnych konkursów z niniejszego działania w dniu 30 sierpnia.
Szczegółowo omówiono również mechanizm Biznesmax, który jest gwarancją spłaty kredytu udzielanego w ramach Funduszu Gwarancyjnego wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (FG POIR).
Pożyczki obrotowe i inwestycyjne
Ze sporym zainteresowaniem spotkało się tzw. finansowanie zwrotne przedsiębiorstw MSP przez Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. Tutaj poziomy finansowania wynoszą odpowiednio: dla mikro przedsiębiorstwa ? 250.000 PLN; dla małego przedsiębiorstwa ? 500.000 PLN; dla średniego przedsiębiorstwa ? 1.000.000 PLN.
Fundusz proponuje pożyczki obrotowe ? do 36 miesięcy oraz inwestycyjne ? do 60 miesięcy. Udzielane mogą być na cele inwestycyjne w wysokości nie większej niż 80% wartości kosztów przedsięwzięcia oraz na cele obrotowe w wysokości do 100% przewidywanych wydatków. Fundusz może udzielić pożyczkobiorcy okresu karencji, który nie może być dłuższy niż 6 miesięcy, w uzasadnionych przypadkach okres ten można wydłużyć do 12 miesięcy. Nie jest dopuszczalne wykorzystanie środków pożyczki na zakupy o charakterze konsumpcyjnym.
Przeznaczenie pożyczek inwestycyjnych i obrotowych to: zakup środków trwałych: grunty, budowle, budynki, lokale, maszyny, urządzenia, środki transportu, wyposażenie, budowa, rozbudowa, adaptacja lub remont i modernizacja budynków i budowli produkcyjnych, usługowych i handlowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, zakup usług: usługi projektowe, doradztwa, przeprowadzania badań i analiz, szkoleniowe i promocji, finansowanie bieżącej działalności gospodarczej: zapasów, rozliczeń międzyokresowych płatności z tytułu rozliczen? z kontrahentami, zapłatę terminowych zobowiązań publicznoprawnych bezpośrednio związanych z wydatkami o charakterze inwestycyjnym.
Na szkolenia też są środki
Podczas spotkania mówiono o możliwości pozyskania 80% dotacji na szkolenia dla przedsiębiorców. Środki obejmują kursy zawodowe z dowolnego zakresu tematycznego (np.: spawalnicze, cukiernicze, informatyczne, elektryczne, budowlane i wiele innych), szkolenia wraz z uprawnieniami (obrabiarki CNC, prowadzenie pojazdów i obsługa urządzeń typu: koparki, dźwigi, wykonywanie zawodów: lakiernik, piekarz, mechanik, kominiarz, stolarz, ślusarz i wiele innych), czy prawo jazdy kategorii C, C+E, D, D1+E, i inne, studia podyplomowe, a nawet szkolenia językowe wraz z możliwością uzyskiwania certyfikatów. Maksymalna wartość dofinansowania dla jednego przedsiębiorstwa wynosi 60 000 PLN, ale wartość dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego pracownika nie może przekroczyć kwoty 6.000 PLN
Dokumentacja konkursowa i umowy są dostępne na: http://www.siph.com.pl/pl/OSiph/BUR

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *