Marcowa waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych

Marcowa waloryzacja rent i emerytur jest wyższa, niż zakładano i wynosi 4,24 proc. i jest najwyższa od 10 lat.
Tegoroczna waloryzacja świadczeń polega na podwyższeniu kwoty świadczenia przysługującego 28 lutego 2021 r. wskaźnikiem waloryzacji, tj. 104,24 proc. ? informuje Paweł Szkalej, regionalny rzecznik prasowy ZUS w Kielcach. Ile zatem otrzymają seniorzy?
Oto kwoty najniższej emerytury/renty:
Kwoty najniższych świadczeń wynoszą: a) 1250,88 zł – emerytury, renty rodzinne, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. b) 938,16 zł – renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.c) 1501,06 zł (1250,88 x 120%) – renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową oraz renta rodzinna wypadkowa. d) 1125,79 zł (938,16 x 120%) – renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową.
Inne kwoty świadczeń:
Wysokość renty socjalnej wynosi ? 1250,88,00 zł. Kwota renty socjalnej dla osoby tymczasowo aresztowanej lub odbywającej karę pozbawienia wolności wynosi ? 625,44 zł. Łączna kwota
renty socjalnej w zbiegu z rentą rodzinną nie może przekraczać 2501,76 zł. Kwota obniżonej renty socjalnej nie może być niższa od kwoty 125,09 zł. Wysokość rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego wypłacanego samoistnie wynosi ? 1250,88 zł. Świadczenia SCNW ustalane są w wysokości renty socjalnej obowiązującej od dnia 1 marca 2021 r.; 3. świadczenie SCNW wypłacane samoistnie – 1250,88,00 zł. 4. świadczenie SCNW w zbiegu z innym świadczeniem – 625,44 zł. 5. Kwoty dodatków i świadczeń pieniężnych waloryzowane są wskaźnikiem waloryzacji 104,24%.
Od 1 marca 2021 r. kwoty dodatków i świadczeń wynoszą: dodatek dla sieroty zupełnej ? 450,44 zł (432,12 x 104,24%), dodatek pielęgnacyjny i dodatek za tajne nauczanie ? 239,66 zł (229,91 X 104,24%), dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji ? 359,49 zł (240,26 x 150%), dodatek kombatancki ? 239,66 zł, dodatek kompensacyjny ? 35,95 zł (239,66 x 15%), dodatek do renty inwalidy wojennego (DIW) ? 917,58 zł (880,26 x 104,24%)
Świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy górników oraz świadczenie przysługujące osobom deportowanym ustalone w maksymalnej wysokości wynosi ? 239,66 zł,
Świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym, ustalone w wysokości niższej niż maksymalna, od 1.03.2021 r. wynosi: od 12,02 zł za 1 miesiąc , do 227,71 zł za 19 miesięcy.
-Od dnia 1 marca 2021 r. zwaloryzowana kwota emerytury podstawowej uwzględnianej przy obliczaniu części składkowej i zwiększenia wynosi 1013,63 zł (972,40 x 104,24%). ? informuje Paweł Szkalej, regionalny rzecznik prasowy ZUS w Kielcach. Po waloryzacji emerytura z urzędu nie może być niższa od obowiązującej od 1 marca 2021 r. kwoty: najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, tj. 1250,88 zł (jeżeli emerytura z urzędu została przyznana osobie uprzednio uprawnionej do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy), najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy tj. 938,16 zł (jeżeli emerytura z urzędu została przyznana osobie uprzednio uprawnionej do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy).
Renty inwalidów wojennych i wojskowych oraz renty rodzinne po tych inwalidach
Waloryzacja rent inwalidów wojennych i wojskowych oraz rent rodzinnych po tych inwalidach (niezależnie od daty ich przyznania), polega na ponownym ustaleniu wysokości renty poprzez ponowne jej obliczenie od obowiązującej od 1 marca 2021 r. nowej podstawy wymiaru w wysokości 2862,25 zł (2745,83 x 104,24%) z zastosowaniem stawek procentowych wynikających z uprawnień.
Od 1 marca 2021 r. kwoty rent wynoszą: a) zwaloryzowana renta inwalidy wojennego i wojskowego z tytułu całkowitej niezdolności do pracy pozostającej w związku ze służbą wojskową wynosi ? 2862,25 zł, a w przypadku renty inwalidy wojskowego, którego całkowita niezdolność do pracy nie pozostaje w związku ze służbą wojskową wynosi ? 2289,80 zł b) zwaloryzowana renta inwalidy wojennego i wojskowego z tytułu częściowej niezdolności do pracy pozostającej w związku ze służbą wojskową wynosi ? 2146,69 zł, a w przypadku renty inwalidy wojskowego, którego częściowa niezdolność do pracy nie pozostaje w związku ze służbą wojskową wynosi ? 1717,35 zł, c) renta rodzinna wynosi: po inwalidzie wojennym i wojskowym, którego śmierć nastąpiła w związku ze służbą wojskową wynosi; – dla jednej osoby ? 2003,58 zł, – dla dwóch osób ? 2146,69 zł, – dla trzech i więcej osób ? 2432,91 zł, po inwalidzie wojennym i wojskowym, którego śmierć nastąpiła bez związku ze służbą wojskową wynosi; – dla jednej osoby ? 1717,35 zł, – dla dwóch osób ? 1860,46 zł, – dla trzech i więcej osób ? 2146,69 zł.
W rentach szkoleniowych, zasiłkach przedemerytalnych i świadczeniach przedemerytalnych waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty świadczenia przysługującego w dniu 28 lutego 2021 r. przez wskaźnik waloryzacji 104,24%. 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *