Powiatowy rynek pracy w nowej perspektywie (zdjęcia)

W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy, której przewodniczy wicestarosta Andrzej Jabłoński. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim podsumowała ubiegły rok oraz przedstawiła formy najważniejsze założenia  na 2022 rok.

 Powiatowa Rada Rynku Pracy pozytywnie i jednogłośnie zaopiniowała kryteria podziału środków funduszu pracy przyznanych na rok 2022, na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań.

-Powiatowy Urząd Pracy będzie dysponował środkami na prace interwencyjne, roboty publiczne, jednorazowe środki na działalność gospodarczą, refundacje. Warto zaznaczyć, że nastąpił w tym roku wzrost, pomimo mniejszej ilości posiadanych środków do dyspozycji, kwot refundacji. W przypadku prac interwencyjnych łączny cykl dofinansowania dla pracodawcy wynosił będzie 7.026 złotych , w przypadku robót publicznych 8.782,50 złotych. I tu widać wyraźnie, że nasze działania wspierają nie tylko osoby bezrobotne, ale również przedsiębiorców w trudnej sytuacji okresu pandemii ? mówiła Małgorzata Stafijowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Urząd Pracy rozpoczął już nabór wniosków, które dotyczą prac interwencyjnych, robót publicznych, szkoleń i dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Jeśli chodzi o organizację staży jest nabór cykliczny. Natomiast w przypadku refundacji kosztów wyposażenia są dwa terminy naborów ? w formie cyklicznego składania wniosków jak również Krajowy Fundusz  Szkoleniowy, wspierający pracowników już zatrudnionych, aby nie utracili posiadanych w tym momencie miejsc pracy. Termin naboru od 7 lutego 2022 roku. 

Nazajutrz odbyło się także spotkanie z udziałem starosty ostrowieckiego Marzeny Dębniak z włodarzami gmin powiatu ostrowieckiego: wiceprezydentem Piotrem Dasiosem, burmistrzem Ćmielowa Joanną Suską, wójtem gminy Waśniów Krzysztofem Gajewskim, wójtem gminy Bodzechów Jerzym Murzynem, wójtem gminy Bałtów, Hubertem Żądło oraz Anetą Szloser ? Tyczyńską, sekretarzem gminy Kunów, na którym dyrektor M. Stafijowska przedstawiła najważniejsze informacje dotyczące działań na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych w powiecie ostrowieckim, jak i też wsparcia dla poszczególnych gmin jeśli chodzi organizację podstawowych form pomocy. Powiatowy Urząd  Pracy w tym roku będzie realizował pilotażowy program pn. ?Praca. Rodzina Stabilizacja?, gdzie na 77 wniosków z całego kraju, ostrowiecki PUP znalazł się  14 miejscu. Działania realizowane przez ostrowiecki PUP są wysoko ocenianie, co wskazują przeprowadzone badania lokalnego rynku pracy.

Starosta ostrowiecki Marzena Dębniak, a także włodarze gmin powiatu ostrowieckiego i przedstawiciele Rady Rynku Pracy złożyli gratulacje i podziękowania dyrekcji oraz pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy, który jest liderem w naszym regionie.

-Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim staje się liderem w łagodzeniu skutków bezrobocia oraz wspierania różnych form zatrudnienia w powiecie ostrowieckim. Gratuluję dyrektor Małgorzacie Stafijowskiej oraz Pracownikom oraz dziękuję za skuteczność i za  zaangażowanie w kreowanie lokalnego rynku pracy mówiła starosta Marzena Dębniak.

Print Friendly, PDF & Email